Pokaż menu

Firmy z okładek

Befared  Napędy i SterowaniePepperl+Fuchs  FESTO

Reklama

Współpraca

Konferencja Naukowo-Techniczna:
INNOWACYJNE MASZYNY I TECHNOLOGIE – NOWE TRENDY W BUDOWIE MASZYN – 2010


Na początku lutego w zimowej aurze Szczyrku odbyła się szósta już z rzędu Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacyjne Maszyny i Technologie”. Podczas dwudniowego spotkania, które trwało od 4 do 5 lutego br. w Hotelu „Orle Gniazdo”, szczególny nacisk położono na nowe trendy w budowie maszyn.

Głównym organizatorem i patronem Konferencji był miesięcznik „Napędy i Sterowanie” i KGHM Polska Miedź SA. Konferencja przebiegała pod sprawnym kierownictwem organizacyjnym redaktora Ryszarda Klencza we współpracy z dyrektorem KGHM Polska Miedź SA, Tadeuszem Jankowskim i dyrektorem Dolnośląskiej Fabryki Maszyn ZANAM-LEGMET, Arturem Mazurem.

Ze strony przedstawicieli nauki obecni byli goście z: ITI EMAG, ITG KOMAG, POLTEGOR, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Aktywny udział w konferencji wzięli także przedstawiciele dużych krajowych przedsiębiorstw produkujących maszyny górnicze: DFM ZANAM-LEGMET, Grupa FAMUR, ZZM-Kopex, ZMG Glinik oraz firm zagranicznych: Atlas Copco, Bosch Rexroth, Sandvik, a także licznych małych i średnich przedsiębiorstw, które decydują w dużym stopniu o komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych i o rozwoju technologicznym. Ważnym uczestnikiem był dostawca płynów eksploatacyjnych LOTOS Oil. Wiele istotnych informacji na temat bezpieczeństwa technicznego i bezpieczeństwa pracy wniósł w spotkanie przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego, Józef Koczwara.

Konferencja adresowana była do przedstawicieli tych branż gospodarki, którzy szczególnie otwarci są na wdrażanie innowacyjnych technik. Ze strony przemysłu patronat nad konferencją objęli: Katowicki Holding Węglowy, Kompania Węglowa SA, Południowy Koncern Węglowy SA, KGHM Polska Miedź SA, ZMG GLINIK, SANDVIK, ZZM-Kopex, Grupa FAMUR, Lotos Oil SA, DFM ZANAM-LEGMET.

W trakcie spotkania wygłoszono 28 referatów, które zebrane zostały i wydane w specjalnie przygotowanym katalogu konferencyjnym. Pozytywną ocenę zamieszczonych tam prezentacji wystawiłem wspólnie z prof. dr. hab. inż. Edwardem Tomasiakiem z Politechniki Śląskiej.

Wszystkie przygotowane referaty pogrupowane zostały merytorycznie w czterech sesjach, po dwie na każdy dzień konferencji.

W pierwszej sesji poświęconej „Alternatywnym systemom napędowym, diagnostyce w maszynach i urządzeniach” przedstawiono najnowsze rozwiązania systemów napędowych w spycharkach gąsienicowych, kombajnach ścianowych, lokomotywach dołowych, a także innowacyjne systemy hydrauliczne w maszynach odkrywkowych oraz zagadnienia diagnostyki.

W swym podsumowaniu przewodniczący Tadeusz Jankowski, dyrektor Departamentu Maszyn Dołowych KGHM Polska Miedź SA, zwrócił uwagę na konieczność racjonalnego podejścia do zakupu supernowoczesnych rozwiązań do praktyki przemysłowej. Podejmując takie decyzje, należy bowiem zwrócić uwagę na koszty związane z ich wprowadzeniem, a także na ich efektywność techniczną i ekonomiczną. Ponadto zasugerował, aby uważnie przeanalizować możliwości zastosowania prezentowanych rozwiązań diagnostyki maszyn w KGHM.

Z myślą o przyszłej konferencji dyrektor Tadeusz Jankowski zaproponował, aby jedną sesję poświęcić bezpieczeństwu w konstrukcji i użytkowaniu systemów energomaszynowych. Tematyka ta jest obecnie bardzo istotna w dużych przedsiębiorstwach i organizacjach przemysłowo-gospodarczych.

Zamykając sesję, dyrektor Mirosław Jerużalski z Katowickiego Holdingu Węglowego zwrócił uwagę na konieczność unifikacji rozwiązań maszyn i systemów maszynowych oraz na dopracowanie przez producentów wspólnych standardów – co jest bardzo istotne z punktu widzenia użytkowników.

Podczas drugiej sesji zatytułowanej „Rozwój systemów sterowniczych, monitoring i pomiary w maszynach i urządzeniach” przewodniczący Jacek Kardela, prezes zarządu ZANAM-LEGMET, stwierdził na podstawie zaprezentowanych referatów znaczny postęp w dziedzinie monitoringu i sterowania, szczególnie zaś w zakresie pomiarów i transmisji danych, a także ich gromadzenia, opracowania i archiwizacji w celu wypracowania optymalnych decyzji.

W trzeciej sesji na temat „Środków smarnych, systemów filtracji, monitoringu i pomiarów w urządzeniach hydraulicznych” w wygłoszonych referatach zwrócono uwagę, że materiały smarne są specyficzną częścią maszyny i wobec tego muszą być monitorowane w czasie pracy. Monitoring ten powinien bardziej niż dotychczas posłużyć do diagnostyki maszyn. Użyto tu pewnej analogi do krwioobiegu człowieka, gdzie analiza obrazu krwi pozwala wykryć liczne stany chorobowe (awarie lub stan przedawaryjny w przypadku maszyny).

W tej sesji przedstawiono także techniki natryskiwania cieplnego warstw wierzchnich. Tematykę tę kontynuowano również w czasie następnej, czwartej sesji.

Na koniec tej części sesji przewodniczący Józef Koczwara, dyrektor Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego, zwrócił uwagę na aspekty bezpieczeństwa technicznego i zagrożeń pożarowych związanych z eksploatacją olejów i smarów oraz na konieczność utrzymania urządzeń i samych płynów eksploatacyjnych w należytym stanie.

Czwarta sesja pt. „Inteligentne układy zasilania, sterowania i diagnostyki napędów maszyn i urządzeń” służyła pogłębieniu wiedzy na temat diagnostyki i monitorowania urządzeń ścianowych, głównie obudów zmechanizowanych w oparciu o pomiary statyczne i dynamiczne w układach hydrauliki siłowej oraz w oparciu o metody wibroakustyczne.

Dwa referaty były kontynuacją tematyki związanej z nowoczesnymi zrobotyzowanymi technologiami cięcia i spawania materiałów konstrukcyjnych. W tym zakresie dyskusja pomiędzy autorami poszczególnych wystąpień wykazała, że istnieją nowe możliwości technologiczne w produkcji i remontach maszyn. Autorzy, pracując nad podobnymi technologiami, nie mieli pełnej wiedzy o tym, co potrafi krajowa „konkurencja”.

W tej sesji, podobnie zresztą jak w sesji poprzedniej, bardzo ciekawe prezentacje opisujące stan rynku w zakresie maszyn i urządzeń, a także techniki płynowej, w okresie kryzysu krajowego, europejskiego i światowego wykonał dr Henryk Chrostowski z Politechniki Wrocławskiej. Referujący zwrócił uwagę na znaczne przesunięcie aktywności na tych rynkach w kierunku Chin i Indii, kosztem reszty świata. W okresie kilku ostatnich lat trwa na rynkach recesja, lecz w prognozach na 2010 r. widać pozytywne tendencje rozwojowe, tak na świecie, jak i w Polsce.

Przewodniczący Szymon Modrzejewski, dyrektor z Instytutu Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR, podziękował referentom ostatniej sesji.

Na zakończenie dziękując wszystkim uczestnikom i referującym za przybycie i aktywną twórczą dyskusję, zaproponowałem w imieniu organizatorów oraz Komitetu Naukowego Konferencji planowany ramowy program przyszłej VII Konferencji, który powinien objąć następujące zagadnienia:
  • Bezpieczeństwo w konstrukcji i użytkowaniu systemów energomaszynowych.
  • Wpływ monitoringu i pomiarów w maszynach i urządzeniach na bezpieczeństwo.
  • Monitoring i pomiary w urządzeniach hydraulicznych i ich wpływ na bezpieczeństwo.
  • Inteligentne układy zasilania i sterowania w systemach transportowych.

VI Konferencja „Innowacyjne Maszyny i Technologie” to bardzo interesujące i inspirujące spotkanie umożliwiające wymianę informacji i dyskusje pomiędzy pracownikami naukowymi oraz inżynierami wdrażającymi najnowsze rozwiązania w firmach produkujących maszyny. Bardzo podnosi wartość Konferencji możliwość konfrontacji przedstawicieli twórców i dostawców innowacyjnej techniki z jej odbiorcami i użytkownikami.

Reklama