Pokaż menu

Firmy z okładek

Befared  Napędy i SterowaniePepperl+Fuchs  FESTO

Reklama

Współpraca

Konferencja Naukowo-Techniczna:
MONITORING, AUTOMATYZACJA, EKSPLOATACJA W INŻYNIERII ŚRODOWISKA – 2010


VII Konferencję Naukowo-Techniczną „Monitoring, automatyzacja, eksploatacja w inżynierii środowiska 2010” rozpoczął Antoni Tokarczuk, dyrektor Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Podczas inauguracji zaznaczył, że przedsiębiorstwa eksploatujące systemy wodociągowo-kanalizacyjne koncentrują swoje wysiłki na spełnieniu wymagań stawianych zarówno w zakresie dostarczania wody o wymaganych parametrach i pod odpowiednim ciśnieniem, jak i odprowadzaniu ścieków i ich właściwym oczyszczeniu. Na każdym z tych etapów zachodzi wiele procesów, a nowoczesne zarządzanie nimi to proces złożony, opierający się na monitoringu, analizie procesów oraz wdrażaniu systemów sterowania, automatyzacji procesów oraz technologii informatycznych. Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Andrzej Krysiak odczytał list skierowany do uczestników konferencji od Jana Rączki, prezesa Zarządu NFOŚiGW. Konferencję cyklicznie organizuje miesięcznik „Napędy i Sterowanie”. Patronat został objęty przez NFOŚiGW, Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, PWiK WODNIK Jelenia Góra, PWiK Gliwice Sp. z o.o., MPWiK Warszawa SA, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Pol. Śl., Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej.

Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień inżynierii, metod technicznych w ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego oraz możliwości podjęcia się tych inwestycji dzięki realizacji programów NFOŚiGW, które obejmują współfinansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z UE. W zakres działania NFOŚiGW wchodzą zadania obejmujące energooszczędność i poprawę efektywności w gospodarce wodno-ściekowej.

Celem konferencji była prezentacja najnowszych rozwiązań i osiągnięć technicznych w zakresie systemów nadzoru technicznego, automatyki przemysłowej, monitoringu, zdalnego sterowania oraz zapoznanie uczestników z aparaturą kontrolno-pomiarową i urządzeniami techniki napędowej.
 
Podczas prowadzonych dyskusji zauważono, że wraz z rozwojem metod inżynierii środowiska takie obiekty, jak stacje uzdatniania wody czy oczyszczalnie ścieków, stają się coraz bardziej skomplikowane, a prawidłowa i efektywna ich eksploatacja wymaga stosowania nie tylko zaawansowanych metod technologicznych, ale także precyzyjnej i niezawodnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz kompleksowych systemów automatyki ułatwiających sterowanie i kontrolę zachodzących procesów. Do wiodących tematów konferencji można zaliczyć monitorowanie sieci wodociągowej oraz wybrane zagadnienia regulacji i stabilizacji ciśnienia w sieciach wodociągowych przy jego redukcji.
 
Stosowanie zaworów redukcyjnych do ciśnienia, wymaga poprawnego doboru zaworu, jego właściwej eksploatacji oraz stałego zdalnego monitorowania. Następnie zwrócono uwagę uczestników na korzyści wynikające ze stosowania przemienników częstotliwości w pompowniach sieci wodociągowych. Uczestnicy zwracali uwagę, że zwiększają się także wymagania w stosunku do systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, obejmując obecnie nie tylko nowoczesne i bezpieczne materiały konstrukcyjne, energooszczędne i niezawodne przepompownie, ale także zaawansowane sposoby monitorowania i eksploatacji tych sieci. Spotkanie specjalistów z różnych dziedzin umożliwiło wymianę poglądów i znalezienie wspólnej płaszczyzny do dyskusji w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów związanych z konkretnymi zagadnieniami gospodarki wodno-ściekowej. Konferencja „Monitoring, Automatyzacja i Eksploatacja w Inżynierii Środowiska 2010” służyła poszerzeniu wiedzy technicznej i technologicznej ludzi nauki i praktyków z zakresu inżynierii środowiska. Rozwój technologiczny przyczynił się również do rozwoju urządzeń wykorzystywanych przy monitorowaniu sieci wodociągowej, zintegrowanych systemów automatyki w oczyszczalniach wody i ścieków, rozwiązaniu zagadnień technicznych dotyczących eksploatacji pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń pomiarowych.
 
W podsumowaniu konferencji dr inż. Florian Piechurski zauważył, że w programie konferencji przedstawiono dwadzieścia pięć referatów, w tym dwa dotyczące programów NFOŚiGW oraz trzy przedstawiające nowoczesne rozwiązania w PWiK WODNIK Jelenia Góra, MPWiK m.st. Warszawa SA oraz PWiK Gliwice Sp. z o.o. Szesnaście firm zaprezentowało najnowsze rozwiązania automatyki w gospodarce wodno-ściekowej.

Spotkanie ludzi nauki i praktyków z zakresu inżynierii środowiska pozwoliło na dokonanie przeglądu nowoczesnych rozwiązań monitoringu, pomiarów i automatyki oraz napędów stosowanych w przedsiębiorstwach gospodarki wodno-ściekowej oraz zapoznania się z trendami światowymi.

Reklama