Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FAULHABERSEW-Eurodrive  Hannover MesseFinder  Danfoss

Reklama

Współpraca

Konferencja Naukowo-Techniczna:
MONITORING, AUTOMATYZACJA, EKSPLOATACJA W INŻYNIERII ŚRODOWISKA – 2015


Autor: Katarzyna Zając

O tym, jak ściśle związane są z sobą przemysł i branża wod.-kan., świadczyła XIII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Monitoring, Automatyzacja, Eksploatacja w Inżynierii Środowiska – 2015”. Zorganizowana została tradycyjnie przez redakcję naszego miesięcznika „Napędy i Sterowanie”. Spotkanie z przedstawicielami zakładów wodociągowych i kanalizacyjnych, nauki i przemysłu odbyło się w dniu 4 listopada br. w pięknie położonym Centrum Kongresów i Rekreacji ORLE GNIAZDO w Szczyrku. Miejscowość ta świetnie znana jest miłośnikom sportów zimowych, gdyż stanowi doskonałą bazę wypadową na pobliskie szczyty: Skrzyczne, Błatnią, Klimczok i Szyndzielnię.

Na zorganizowanej po raz trzynasty Konferencji, poświęconej monitoringowi, automatyzacji, eksploatacji w inżynierii środowiska, obecne było liczne grono osób z branży. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli firm posiadających ofertę dla wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni wody i ścieków. Obecni byli reprezentanci zakładów wod.-kan. z różnych części Polski. Dopisali goście z ośrodków badawczo-rozwojowych i uczelni wyższych.

Po wprowadzeniu w temat Konferencji i prezentacji miesięcznika „Napędy i Sterowanie”, rozpoczęła się I sesja Konferencji pt. „Monitorowanie i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”. Wygłoszone zostały referaty przygotowane przez przedstawicieli firm i naukowców znanych uczelni polskich. Wprowadzenia do Konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. O tym, jak istotne znaczenie posiadają nowoczesne technologie i ich praktyczne zastosowanie w przemyśle, mówiła już pierwsza prezentacja omawiająca „Monitoring sieci wodociągowej w aspekcie redukcji strat wody oraz optymalizacji energochłonności układów zasilania na podstawie doświadczeń PWIK O.CZ. SA w Częstochowie”. Przedstawił ją Tomasz Herczyk z PWIK O.CZ. SA Częstochowa. Następny, tematycznie związany z eksploatacją referat: „Doświadczenia polskich wodociągów w eksploatacji wodomierzy ultradźwiękowych” przedstawił Paweł Powierza z firmy Kamstrup Sp. z o.o.

Kolejne wystąpienia ściśle związane były już z branżą monitoringu. „Tensometria optyczna – nowoczesna technika monitoringu instalacji przesyłu płynów i gazów” – temat ten omówił właściciel firmy Maciej Zajączkowski – Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski z Poznania. Ofertę Przedstawicielstwa w Polsce PwP Sp. z o.o. na podstawie referatu pt. „S :: CAN optyczne pomiary jakości wody” omówił reprezentujący tę firmę Krzysztof Rudnik.

Firma PwP Sp. z o.o. działa na polskim rynku od ponad 20 lat. Dostarcza specjalistyczne systemy pomiarowe, systemy magazynowania oraz transportu dla sektora energetycznego, gospodarki wodno-ściekowej, OŹE, jak również dla sektora spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego. W sesji II pt. „Zintegrowane systemy automatyki w oczyszczalniach wody i ścieków”. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Jaworzna zaprezentował Tomasz Siostrzonek. W swoim referacie przedstawił zintegrowane systemy uzdatniania wody na terenie miasta Jaworzna.

Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji gazów przedstawił Krzysztof Chmielewski z firmy Gazex Spółka Jawna.
Zastosowanie przemienników częstotliwości Lenze w Inżynierii Środowiska zreferował Adam Depta z Lenze Polska Sp. z o.o. Firma Lenze znana jest jako producent napędów elektrycznych i automatyki przemysłowej.

Celem spotkania w Szczyrku było również przybliżenie przedstawicielom przemysłu możliwości badawczych laboratoriów wyższych uczelni technicznych i ich praktycznego wykorzystania w przemyśle. Dlatego też szczególne znaczenie miało wystąpienie pt. „Kierunki rozwoju innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków komunalnych”, przedstawiciela uczelni wyższej, prof. dr hab. inż. Krzysztofa Barbusińskiego z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Z referatu uczestnicy konferencji dowiedzieli się, o nowoczes­nym podejściu do problemu usuwania związków azotu z odcieków, zanim zostaną wprowadzone do głównego ciągu oczyszczania, czyli o tzw. usuwanie azotu w bocznym ciągu technologicznym. Pojawiała się sugestia, żeby w celu określenia kierunków rozwoju i sprecyzowania kryteriów oraz zakresu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej utworzyć zespoły ekspertów złożone z naukowców i przedstawicieli sektora komunalnego. W szeroko rozumianym obszarze „wodnym” powstała już grupa robocza KIS-12 pod nazwą „Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie”. W skład grupy wchodzą przedstawiciele wyższych uczelni, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz instytutów naukowo-badawczych. Wdrażanie KIS odbywa się zarówno poprzez realizację programów krajowych (np. projekty NCBiR, PARP), jak i przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach programów operacyjnych, głównie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Warto zapoznać się z zapisami KIS zwłaszcza w aspekcie składania wniosków o środki unijne, gdyż konieczne jest w tych wnioskach odniesienie się do konkretnych zapisów KIS. Z logiką i filozofią Krajowych Inteligentnych Specjalizacji wiąże się także kolejna inicjatywa powołania Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe (JWTŚ).

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach tworzy taką Jednostkę, która działać będzie w ramach Pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (EU ETV) w obszarze rozwiązań na rzecz oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Informacje o pilotażowym programie weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej przekazała zgromadzonym na Konferencji gościom – Agnieszka Paszewska z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

W godzinach popołudniowych rozpoczęła się III sesja Konferencji zatytułowana „Eksploatacja pompowni wodociągowej i kanalizacyjnej”. Goście Konferencji mogli zapoznać się podczas tej sesji z ofertą Fabryki Armatur „Jafar” Spółka Akcyjna. Referat „Jafar – producent armatury, napędy i sterowanie” – przedstawił Rafał Brzóska, przedstawiciel fabryki.

Ponadto o przepływomierzach elektromagnetycznych ABB w tym bloku wystąpień mówił Krzysztof Pokora z firmy ABB Sp. z o.o.
Wyjaśnił on, dlaczego są one określane jako idealne rozwiązanie dla aplikacji monitoringu sieci wodociągowych.

O rozwiązaniach technologicznych firmy MCC dla branży wod.-kan. opowiadały z kolei Joanna Fronczek i Joanna Glos z firmy MCC Mariusz Cabała.

W sesji IV dotyczącej „Automatyzacji w wodociągach, kanalizacji i oczyszczalniach wody i ścieków” zagadnienie dotyczące monitoringu gazowego nakreślił Piotr Pałys z GfG Polska Sp. z o.o. Spółka ta jest córką GfG mbH. Na terenie Polski od kilkunastu lat sprzedaje, serwisuje i kalibruje swoje detektory gazowe ochrony osobistej oraz systemy detekcji stacjonarnej.

Jako ostatni przedstawiciel firm wystąpił Dariusz Piszer z referatem „Pomiary przepływu i poziomu w ofercie NIVELCO-POLAND”. Przypomniał tym samym, jak firma NIVELCO-POLAND rozwiązuje problemy pomiaru i sygnalizacji poziomów i przepływów w przemyśle.

Na zakończenie Konferencji Agnieszka Paszewska z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach przedstawiła zgromadzonym ciekawe rozwiązania związane z nowym podejściem do technologii środowiskowych w Europie.

Dzień pełen interesujących wystąpień konferencyjnych zakończył miły wieczór, wspólna kolacja i zabawa przy muzyce na żywo. Mamy nadzieję, że spędzone z nami chwile pozostały na długo w Państwa pamięci i że odchodzącą do historii XIII edycję Konferencji uznali Państwo za udaną. Już dzisiaj zapraszam Państwa do udziału w naszych kolejnych, przyszłorocznych konferencjach.

 

Reklama