Pokaż menu

Firmy z okładek

Befared  Napędy i SterowaniePepperl+Fuchs  FESTO

Reklama

Współpraca

PRODUKT ROKU 2018Konkurs PRODUKT ROKU 2018
 
Regulamin (pdf)
Zgłoszenie (pdf)
 

REGULAMIN


§ 1

1. Do konkursu mogą być zgłoszone produkty firm i instytutów badawczych publikujących artykuły/reklamy na łamach miesięcznika „Napędy i Sterowanie” w roku 2018/2019, spełniające kryteria innowacyjności zawarte w definicji podanej przez Ministerstwo Gospodarki.

2. Kryteria: innowacje o możliwie krótkim okresie stosowania na świecie, największy potencjał rozprzestrzeniania.

3. Nagrody (medale i wyróżnienia) zostaną przyznane w niżej wymienionych kategoriach:
 • NOWE MASZYNY I TECHNOLOGIE
 • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
 • NAPĘDY I SILNIKI
 • SYSTEMY STEROWANIA PROCESAMI I UKŁADAMI
 • URZĄDZENIA POMIAROWE I CZUJNIKI

4. Producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel handlowy zgłasza produkt na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2019 r.

5. Do karty zgłoszenia należy dołączyć niezbędne informacje na płycie CD, DVD lub pendrive (w dwóch egzemplarzach):
 • dokumentację zawierającą dane techniczne, zakres stosowania i opis rozwiązania;
 • dokument potwierdzający termin wprowadzenia rozwiązania do obrotu lub zaznaczenie, że jest to nowość na rynku;
 • deklaracje zgodności lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymogów bezpieczeństwa;
 • zwięzłą charakterystykę rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem jego cech noszących znamiona innowacyjności
 • listy referencyjne (opcjonalnie).

6. Zwięzłą charakterystykę rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem jego cech noszących znamiona innowacyjności należy przesłać jako plik Word (do 500 znaków ze spacjami) oraz zdjęcie (rozdzielczość 300 ppi) na adres redakcja.nis@drukart.pl w celu zamieszczenia informacji o zgłoszonych produktach lub rozwiązaniach na stronie internetowej www.nis.com.pl w zakładce konkursy.

§ 2

1. Rozwiązania oceniane są przez niezależne jury składające się z przedstawicieli Katedry Automatyki AGH.
2. Do oceny jury przedstawiane są tylko rozwiązania spełniające wymogi formalne zawarte w § 2.
3. Ocenę rozwiązań przeprowadza się na podstawie:
 • Karty zgłoszenia i wymaganych załączników (§ 1 ust. 5)
 • Oględzin wyrobu na podstawie prospektu przedstawiającego dane techniczne wyrobu oraz dodatkowych informacji zawartych w karcie zgłoszenia firmy.
4. Obrady jury są tajne.

§ 3

1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów AUTOMATICON 2019, w Warszawskim Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, w dniu 27.03.2019 r. o godz. 10:00, w Sali Konferencyjnej B-1.
2. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na łamach czwartego numeru miesięcznika „Napędy i Sterowanie”.

 

Reklama