Pokaż menu

Firmy z okładek

POLARIS  RS ComponentsNapędy i Sterowanie  KROHNE

Reklama

Współpraca

Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na funkcję Prezesa Zarządu
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Nadzorczej nr 92/VIII/2021
z dnia 13.05.2021 r.
 
Treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na funkcję Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „PREMA” S.A. 25-101 Kielce ul. Wapiennikowa 90, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127140 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 657-03-86-838, z kapitałem zakładowym wpłaconym w wysokości 14.000.000 zł,

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na funkcję:
 
Prezesa Zarządu


Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. dyplom ukończenia studiów wyższych,
4. dokumenty potwierdzające minimum 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
5. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,
6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego,
9. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzającego zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych,
10. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie kandydata, że nie zostało wszczęte i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani karno-skarbowe,
11. oświadczenie, że kandydat:
 • a. nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • b. nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • c. nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
 • d. nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej ARP,
 • e. jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.
12. kandydat urodzony przed dniem 01.08.1972 r. powinien do zgłoszenia dołączyć informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
13. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie ujawnionych w zgłoszeniu danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci mogą także składać inne dokumenty, potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

Kandydat winien złożyć oryginały lub odpisy wyżej wymienionych dokumentów. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego.
1. Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone osobiście lub przesyłane listem poleconym w terminie do dnia 24.05.2021 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „PREMA” S.A. – nie otwierać” na adres siedziby Spółki: al. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce.
Pisemne zgłoszenia kandydatów składane osobiście będą przyjmowane w sekretariacie siedziby Spółki, w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje dzień doręczenia.
2. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki, od dnia 25.05.2021 r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
4. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
 • a. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • b. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • c. znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • d. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • e. wiedza z następujących zakresów:
  • rachunkowości,
  • oceny projektów inwestycyjnych,
  • finansów przedsiębiorstwa,
  • audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
  • planowania zadań i zasobów,
  • organizowania procesów wytwórczych,
  • logistyki procesów wytwarzania,
  • zarządzania jakością,
  • analizy rynku i konkurencji,
  • marketingu,
  • promocji,
  • sprzedaży,
  • public relations,
  • zasad i przepisów prawa pracy,
  • zbiorowych stosunków pracy,
  • polityki kadrowej,
  • systemu ocen i motywacji,
  • szkoleń i rozwoju pracowników.

6. Podstawowe informacje o Spółce tj. Statut, regulamin i schemat organizacyjny, sprawozdanie za rok 2019 r., podlegające publikacji w KRS, sprawozdanie F-01 za okres I kwartału 2021 r. oraz aktualny odpis z KRS będą udostępnione w sekretariacie siedziby Spółki, w godz. od 8.00 do 15.00, w ciągu 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.
7. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów, określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
8. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.
9. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów pisemnie.

Kandydaci powinni podać informacje o sposobie kontaktowania się: adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy.
 

Reklama