Pokaż menu

Firmy z okładek

Befared  Napędy i SterowaniePepperl+Fuchs  FESTO

Reklama

Współpraca

Konferencja Naukowo-Techniczna:
INWESTYCJE W ENERGETYCE – 2010


XII Konferencja z cyklu „Inwestycje w Energetyce 2010” ma szczególne znaczenie w aspekcie rozwoju nowych technologii energetycznych. Spotkanie, które miało miejsce w dniach 22–23 kwietnia 2010 r. w Bełchatowie, umożliwiło intensyfikowanie działań polegających na inicjowaniu wspólnych prac naukowo-badawczych, poszukiwaniu optymalnych rozwiązań spełniających zarówno wymogi, jak i potrzeby użytkowników. Konferencję cyklicznie organizowaną przez miesięcznik „Napędy i Sterowanie” rozpoczął Waldemar Szulc, wiceprezes i członek Zarządu PGE Elektrownia Bełchatów.
 
Podczas prowadzonych dyskusji poruszono wiele istotnych tematów dotyczących technologii energetycznych. Zauważono, że ostatnie lata w polskiej energetyce to okres wielu zmian. Powstały nowe silne podmioty na rynku przedsiębiorstw energetycznych. Przyczyniło się to do wielu inwestycji w różnych dziedzinach energetyki. Zwrócono uwagę na problemy wynikające z potrzeby dostosowania energetyki do wymogów ochrony środowiska oraz na potrzebę budowy nowych elektrowni systemowych. Nowe bloki i technologie dostosowane do standardów ekologicznych stanowią poszerzenie pola współpracy między instytucjami naukowymi a przemysłem energetycznym, na co również zwrócili uwagę przedstawiciele przemysłu energetycznego. Należy też uwzględniać przewidywany w Europie wzrost konsumpcji energii, który generuje konieczność stosowania nowoczesnych technologii energetycznych spełniających zaostrzone normy ochrony środowiska.

Patronat nad konferencją został objęty przez: NFOŚiGW, PGE Polską Grupę Energetyczną SA, TAURON Polska Energia, KAPE, PIGEO, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych – Politechniki Śląskiej, Instytut Elektroenergetyki PW. Sponsorem konferencji były firmy Ecol Sp. z o.o. oraz LOTOS Oil SA.
 
W ramach konferencji zaprezentowano ogniwa paliwowe PEMFC w technice i energetyce oraz koncepcje wykorzystania ciepła odpadowego ogniw paliwowych PEMFC. W tym obszarze tematycznym na wstępie omówiono wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju technologii ogniw paliwowych na potrzeby układów energetycznych. Przedstawiono założenia badawcze dotyczące projektu badawczo-rozwojowego z zastosowaniem ogniwa paliwowego typu PEMFC oraz potencjalny obszar zastosowań badań prowadzonych w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. Przedstawiono też sugestie i wnioski dotyczące potencjalnych zastosowań tej technologii w energetyce z uwzględnieniem współczesnego poziomu zaawansowania badań.
 
W kolejnych sesjach referatowych przedstawiono sposób konwersji ciepła odpadowego z chłodzenia ogniw paliwowych w energię elektryczną z użyciem półprzewodnikowych modułów termoelektrycznych Peltiera.

Przed kadrą inżynierską i managerami w energetyce stoją ogromne wyzwania wynikające m.in. z konieczności budowy nowych mocy związanych z nowymi technologiami, takimi jak CCS. Problem emisji gazów cieplarnianych, a przede wszystkim dwutlenku węgla i możliwości ich ograniczenia są jednym z najważniejszych zagadnień z obszaru ochrony środowiska, w tym związanych z działaniami w kierunku uniknięcia zmian klimatycznych. Zagadnienia te związane są ze stosowaniem nowoczesnych technologii w energetyce.

Referaty i dyskusje obejmowały badania i diagnostykę urządzeń w utrzymaniu ruchu elektrowni oraz inteligentne układy napędowe do pomp sieciowych. Systemy monitoringu kontroli i regulacji temperatury oraz nowoczesne technologie w diagnostyce maszyn i urządzeń na podstawie badań stanu oleju.
 
Zasadniczy postęp odbywa się na drodze optymalizacji elementów składowych procesu oraz na drodze automatyzacji. Na przykładzie PGE Elektrowni Bełchatów SA zaprezentowano automatyzacje regulacji napięcia i mocy biernej w modernizowanych elektrowniach. W tematyce Konferencji zagadnienie automatyzacji zostało potraktowane wielowarstwowo. Z jednej strony realizowane są regulatory oparte na technice cyfrowej, czyli komputerowa obróbka informacji, a z drugiej proponowane są narzędzia, które sterowane komputerowo wykonują pracę. Dla zapewnienia ciągłości regulacji procesów w warunkach różnych zakłóceń proponowane są urządzenia zasilania gwarantowanego. Jak wynikało z dyskusji, budowane obecnie bloki wytwórcze charakteryzują się nowoczesnością odpowiadającą stanowi techniki XXI wieku. Monitoring, rejestracja, diagnostyka oraz systemy szybkiego przetwarzania informacji dla ośrodków decyzyjnych są stale ulepszane.
 
Biorąc pod uwagę tendencje światowe zostały poruszane zagadnienia ochrony środowiska oraz wykorzystanie odnawialnych nośników energii. Przedstawiciel NFOŚiGW, Andrzej Krysiak, przedstawił zagadnienia inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji.

Podsumowując konferencje, dr inż. Zbigniew Szulc podkreślił, że wygłoszono 27 referatów obejmujących zagadnienia monitoringu, diagnostyki, automatyki, pomiarów. Zostały zaprezentowane napędy hydromechaniczne, inteligentne układy napędowe oraz nowości w technice napędowej. Tematyka odnawialnych źródeł energii i nowych technologii pozwoliła na zaprezentowanie nowych rozwiązań w energetyce związanych z ochroną klimatu.
 
Celem konferencji było poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla energetyki spełniającej wymogi i potrzeby użytkowników oraz europejskim wymaganiom związanym z ochroną środowiska i wysoką sprawnością konwersji energii.

Reklama