Pokaż menu

Firmy z okładek

Befared  Napędy i SterowaniePepperl+Fuchs  FESTO

Reklama

Współpraca

Konferencja Naukowo-Techniczna:
MONITORING I STEROWANIE SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ – 2013Konferencja Naukowo-Techniczna:  Monitoring i Sterowanie Siecią Wodociągową – 2013

X Konferencja Naukowo-Techniczna „Monitoring i sterowanie siecią wodociągową 2013” to spotkanie ludzi nauki i praktyków z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Pozwoliło ono na dokonanie przeglądu nowych technologii, nowoczesnych rozwiązań sprzętowo-programowych w sieciach wod-kan. Konferencja zorganizowana została przez miesięcznik „Napędy i Sterowanie” przy współpracy Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, MPWiK Wrocław SA, AQUA SA Bielsko-Biała, Wodociągów Kieleckich, Katedry Automatyki AGH, Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej, Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej.


Celem Konferencji była prezentacja najnowszych rozwiązań i osiągnięć technicznych w zakresie monitoringu, zdalnego sterowania i ograniczenia strat wody. Prowadzenie monitoringu pozwala na ustalenie przyczyn awarii i podjęcie działań naprawczych. Koncepcja wdrożenia systemu sektoryzacji sieci wodociągowej przy zastosowaniu przepływomierzy elektromagnetycznych i przesyłaniu danych pozwala na szybkie zlokalizowanie awarii.

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie wdrożyła system benchmarkingu przedsiębiorstw wod-kan w Polsce. Wprowadzony system pozwala obiektywnie porównać efektywność przedsiębiorstw. IGWP stara się pokazywać nowe trendy w gospodarce wodno-ściekowej na świecie i popularyzować je w krajowych przedsiębiorstwach wod-kan.

Wodociągi Kieleckie zaprosiły firmy do składania ofert na monitoring sieci wod-kan. Podjęte działania w powiązaniu z wymianą zużytych odcinków sieci są podstawą do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Praktyczny sposób, jak rozwiązywać problemy związane z dostawą wody na potrzeby naśnieżania stoku narciarskiego przedstawiła AQUA SA Bielsko-Biała.

Sterowanie siecią dużej aglomeracji to poważne wyzwanie. Praktycznie z pewną dozą humoru przedstawiono to na przykładzie monitoringu kanalizacji ogólnospławnej m. Wrocławia.
Eksploatacja pompowni wodociągowo-kanalizacyjnej przy uwzględnieniu efektywności energetycznej ma istotny wpływ na skuteczność pracy pompowni. W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie dużego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego bez sprawnie działającego systemu kontroli i monitoringu wszystkich istotnych elementów decydujących o sprawności i niezawodności dostawy wody i odbioru ścieków. Sprawny system monitoringu i sterowania nabiera istotnego znaczenia w przypadku wodociągów o skomplikowanej strukturze, zarówno w zakresie produkcji, jak i dystrybucji wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Oczyszczalnie ścieków, stają się coraz bardziej skomplikowane, a prawidłowa i efektywna ich eksploatacja wymaga stosowania nie tylko zaawansowanych metod technologicznych, ale także precyzyjnej i niezawodnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz kompleksowych systemów automatyki ułatwiających sterowanie i kontrolę zachodzących procesów.

Do wiodących tematów konferencji można zaliczyć monitorowanie sieci wodociągowej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań sprzętowo-programowych, nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, ustalenie efektywności energetycznej układów napędowych w pompowniach wodociągowych, ocenę pomp wirowych i diagnostykę układów pompowych.

Podjęcie szerokich działań związanych z opomiarowaniem sieci wodociągowej to nie tylko ograniczenie strat. To również poprawa parametrów pracy sieci, stabilizacja ciśnienia oraz ograniczenie ilości awarii i poprawa komfortu odbiorców korzystających z systemu dystrybucji. Ograniczenie strat wody to szeroki pakiet różnorodnych działań, które realizowane systematycznie przynoszą oczekiwane efekty. Podział sieci wodociągowej na strefy w celu monitorowania przepływów ciśnień oraz wsparcie informatyczne zarządzania siecią wod-kan to istotne czynniki w realizacji tego zadania. Możliwość wykorzystania nadrzędnego systemu zaawansowanych algorytmów sterowania i wielopoziomowej integracji dla ciągłych procesów została zaprezentowana przez Katedrę Automatyki AGH. Warto podjąć prace nad aplikacją tego systemu w przedsiębiorstwach wod-kan. Prezentacja najnowszych rozwiązań na rynku systemów automatyki przemysłowej i urządzeń techniki napędowej stwarzała możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Spotkanie specjalistów z różnych dziedzin umożliwiło wymianę poglądów i przedstawienie nowych technologii w sieciach i instalacjach wod-kan związanych z monitoringiem i ograniczeniem strat wody. Konferencja służyła poszerzeniu wiedzy technicznej i technologicznej praktyków z branży wod-kan. Rozwój technologiczny przyczynił się również do rozwoju urządzeń wykorzystywanych przy monitorowaniu sieci wodociągowej, zintegrowanych systemów automatyki w oczyszczalniach wody i ścieków, do rozwiązania zagadnień technicznych dotyczących eksploatacji pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń pomiarowych.

W programie Konferencji przedstawiono dwadzieścia referatów. Firmy prezentowały nowe technologie w gospodarce wodno-ściekowej. Spotkanie branży wodociągowo-kanalizacyjnej pozwoliło na dokonanie przeglądu nowych technologii stosowanych w przedsiębiorstwach gospodarki wodno-ściekowej oraz zapoznanie się z trendami światowymi. Redakcja miesięcznika „Napędy i Sterowanie” zaprasza do udziału jesienią bieżącego roku w XI Konferencji Naukowo-Technicznej w cyklu „Nowe technologie wod-kan”.

Reklama