Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia PE i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. numer 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, że:
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Druk-Art SC z siedzibą: 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5, NIP: 639-17-30-130, REGON: 276300521.
   
 2. Dane osobowe: nazwa firmy, adres, NIP, REGON, nr KRS, nr telefonu oraz adres e-mail przetwarzane będą przez administratora wyłącznie w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w celu wywiązania się ze wszelkich obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z zawarciem umowy (art. 6 .1b. RODO); lub w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora związanych z zawartą umową (art. 6 .1f. RODO).
   
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez administratora takie jak: pracownicy administratora, a także podmioty świadczące na jego rzecz usługi związane z wysyłką prenumerat takie jak poczta, firmy kurierskie.
   
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez administratora przez okres niezbędny do wykonania umowy, jednak nie krócej niż upływ terminu przedawnienia ostatniego roszczenia związanego z ww. umową, tj. 10 lat.
   
 5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
   
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO w razie przetwarzania danych osobowych przez administratora niezgodnie z RODO.
   
 7. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
   
 8. Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim.
   
 9. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych w Wydawnictwie Druk-Art SC: rodo@drukart.pl

Reklama