Pokaż menu

Procedura recenzowania

Zasady recenzowania publikacji w czasopismach (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).

4. W innym przypadku recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt);
b) relacje podległości zawodowej;
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydawnictwa lub czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

 
1. Definicja artykułu naukowego (na podstawie Komunikatu MNiSW z dnia 29.05.2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych):
 
Za artykuł naukowy należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwisko i imiona autorów wraz z afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również głosy lub komentarze prawnicze.
 
Redakcja miesięcznika „Napędy i Sterowanie” wdrażając politykę Ministra Nauki i Szkolnictw wyższego, wymaga od autorów publikacji informację o udziale merytorycznym każdego wymienionego Autora w przygotowaniu publikacji; informację o uwzględnieniu w publikacji wszystkich osób, które miały istotny wpływ na jej powstanie; informację o źródłach finansowania badań, których wyniki są przedmiotem publikacji.

2. Recenzje w miesięczniku „Napędy i Sterowanie” są płatne.

3. Formularz recenzji (do pobrania w formie pdf)
 

Reklama