Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo ebm papst sap weld B&RSEW EURODRIVE

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 12/2004

Napędy i Sterowanie
numer 12/2004


Porady praktyczne – część III - MICROMASTER 440 – praca z różnymi zestawami danych napędowych i rozkazowych
Przy wielu aplikacjach napędowych przydatna jest możliwość zmiany właściwości napędu, jak np. kanał wartości zadanej, sposób sterowania, struktura regulacji, funkcjonalność itd. Zmiana ta może następować wskutek zarówno czynników zewnętrznych, jak i czynników wewnętrznych przekształtnika. Rodzina przekształtników MICROMASTER 440 (również MICROMASTER 430), która dysponuje trzema zestawami danych napędowych i trzema zestawami danych rozkazowych, oferuje możliwość parametryzacji dla najróżniejszych zastosowań.

***
O reduktorach – prosto i zrozumiale – część I - Co to jest reduktor obrotów?
Reduktor obrotów w najprostszym rozumieniu to układ kół zębatych w zamkniętej obudowie. Obudowa reduktora zawiera też wały, łożyska i inne drobne części. Na wałach, podtrzymywanych przez łożyska, osadzone są koła zębate. Obudowa reduktora na ogół zawiera jakiś rodzaj środka smarnego, jak olej lub smar stały, do smarowania kół zębatych i łożysk. Szeroki zakres zastosowań reduktorów jest możliwy dzięki różnym wielkościom i kształtom obudowy. Rysunek 1 przedstawia cztery różne rodzaje reduktorów obrotów: walcowy, płaski, kątowy i ślimakowy. Reduktory obrotów są różnie nazywane, np.: reduktor, skrzynka przekładniowa, reduktor zębaty albo zamknięty napęd zębaty. Ogólnie biorąc, wszystkie te nazwy oznaczają to samo. Nazwa reduktor obrotów pochodzi z najbardziej rozpowszechnionego zastosowania skrzynki przekładniowej – do redukcji prędkości z wału wejściowego na wał wyjściowy. Oznacza to, że prędkość wyjściowa [obr./min] jest mniejsza niż prędkość wejściowa [obr./min].

***
Konstrukcja motoreduktorów z zastosowaniem globalnej
Jacek Lasowy, Stanisław Strzelecki Zespół konstruktorów otrzy­mu­ją­cy za­da­nie rozwoju nowej przekładni sta­je przed fak­tem rozwiązania problemu wpły­wa­ją­ce­go na rozwój własnego przemysłu w przy­szło­ści. W rozwoju nowej kon­struk­cji bar­dzo ważna jest analiza charakterystyk i me­to­do­lo­gii stosowanych w do­tych­czas ist­nie­ją­cych przekładniach, jed­nak z uwzględ­nie­niem podobnych przekładni pro­du­ko­wa­nych przez kon­ku­ren­tów oraz z wy­ko­rzy­sta­niem do­świad­czeń pro­du­cen­tów i eks­plo­ata­to­rów prze­kład­ni. Proces kon­struk­cji, tak jak inne ważne procesy przedsiębiorstwa, za­rzą­dza­ny jest przez system gwa­ran­cji jakości ISO 9000, za­pew­nia­ją­cy roz­wój kon­struk­cji w ściśle okre­ślo­nych i kon­tro­lo­wa­nych etapach.

***
Możliwości sterowania bezkomutatorowymi silnikami prądu stałego
O zaletach bezkomutatorowych silników prądu stałego (silniki EC) w porównaniu z silnikami komutatorowymi oraz silnikami krokowymi i silnikami prądu zmiennego pisaliśmy już w przeszłości. Dotychczas jednak niewiele miejsca poświęcaliśmy sposobowi sterowania tymi silnikami. Podstawowy podział sterowania silników EC jest zdefiniowany zgodnie z poniższym grafem (rys. 1) i mówi się o sterowaniu dwukwadrantowym (2-Q) i czterokwadrantowym (4-Q). Krótko można powiedzieć, że sterowanie 2-Q umożliwia regulowanie przyśpieszania pracy silnika w obu kierunkach obrotów, ale nie można regulować ich hamowania. Sterowanie 4-Q umożliwia regulację zarówno przyśpieszania, jak i hamowania silnika w obu kierunkach obrotów.

***
Przetworniki linkowe drogi
Stosunkowo mało rozpowszechnione w Polsce przetworniki linkowe drogi od dawna występują w ofercie firmy WObit z Poznania. Ze względu na ich zalety przetworniki linkowe zasługują na większą uwagę inżynierów aplikantów. O ruchu liniowym - Przetwornik linkowy jest urządzeniem elektromechanicznym, zamieniającym ruch liniowy na proporcjonalny do przemieszczenia sygnał elektryczny. Ruch linki przenoszony jest w przetworniku na obrót bębna pomiarowego, do którego podłączony jest czujnik konwertujący obrót na sygnał elektryczny. Produkowane są przetworniki linkowe na zakresy pomiarowe od 100 mm do kilkudziesięciu metrów.

***
Jerzy Wiecheć, Krzysztof Labacki
Wszystko o napędach układów mechanicznych
Technika napędów układów mechanicznych oraz połączenia mechaniczne poprzez różnego typu sprzęgła stały się dla naszej firmy wiodącą ofertą dla polskiego rynku. Przeprowadzona wśród naszych dotychczasowych klientów ankieta potwierdziła słuszną politykę firmy RADIUS-RADPOL w 2003 i 2004 roku. Pozytywne oceny naszej działalności techniczno-handlowej i serwisowej potwierdzone zostały w przyznanym nam przez TÜV certyfikacie.

***
Michał Hennig
HMI-PLC do automatyzacji małych maszyn
W branży producentów maszyn urządzenia służące do automatyzacji małych maszyn muszą spełniać charakterystyczne oczekiwania i wyróżniać się korzystnym współczynnikiem ceny do funkcjonalności. Wiele tych cech udało się zgromadzić w sterowniku programowalnym zintegrowanym z panelem operatorskim (HMI-PLC) typu XVC-101-C192K-K82 oferowanym przez firmę Moeller. Odporność na trudne warunki środowiskowe dedykuje ten sprzęt do maszyn, które rzadko pracują w warunkach pokojowych. Urządzenie pracuje w temperaturze 0–60°C i po zamontowaniu posiada od przodu stopień ochrony IP65. Podświetlany wyświetlacz LCD mieści 8 linii po 20 znaków o wysokości 4 mm lub 4 linie po 10 znaków o wysokości 8 mm. Klawiatura membranowa składa się z 28 programowalnych przycisków z funkcjami klawiatury systemowej, funkcjonalnej, numerycznej i ASCII.

***
Nowa wersja falowników ARTDrive – AVy z zasilaniem 3 x 690 V
CES Sp. z o.o., jako uzupełnienie bardzo dobrze przyjętej i szeroko stosowanej przez klientów serii falowników ARTDrive – AVy na napięcia 3 x 400 V, wprowadziła nową wersję z zasilaniem 3 x 690 V. Napędy te umożliwiają wyśmienite sterowanie wektorem pola silników zarówno w zamkniętej, jak i otwartej pętli sprzężenia zwrotnego, udostępniają też tryb sterowania skalarnego typu V/f.

***
Konrad Płachecki, Sławomir Przyłucki, Marcin Godlewski
Jakość transmisji sygnałów kontrolno-pomiarowych w sieciach TCP/IP
Wykorzystanie sieci rozległych w projektowaniu układów sterowania i akwizycji danych Nowoczesne systemy akwizycji danych umożliwiają przetwarzanie informacji pochodzących z różnych źródeł, np. autonomicznych czujników pomiarowych. Wykorzystanie rozległych sieci komputerowych, opartych na protokole TCP/IP, do przesyłania sygnałów pomiarowych pozwala na budowę rozproszonych systemów sterowania. Współdzielenie dostępnych łączy transmisyjnych znacznie upraszcza proces projektowania topologii systemów rozproszonych, ale zmusza do uwzględnienia nieprzewidywalności jakości transmisji sygnałów pomiarowych, co w rezultacie prowadzi do konieczności analizy zależności czasowych pomiędzy przetwarzanymi sygnałami.

***
Filip Gasperowicz
Panele operatorskie – nowe produkty, nowa cena
Firma VECTOR rozszerza swoją ofertę o panele operatorskie firmy Delta Electronics. Nowości w naszej ofercie to panele tekstowe wyposażone w klawiaturę oraz graficzne panele dotykowe o monochromatycznym lub kolorowym ekranie i przekątnej od 5,7” do 10,4”. Ofertę uzupełnia dostarczane bezpłatnie oprogramowanie narzędziowe o bogatej funkcjonalności. Potrzeby rynku automatyki – w zakresie funkcjonalności oraz obniżania kosztów sprzętu stosowanego przy budowie maszyn i systemów – wymuszają na producentach i dystrybutorach komponentów ciągłe doskonalenie produktów. Nasza oferta jest reakcją na szybko zmieniającą się sytuację rynkową, dlatego też znalazły się w niej panele operatorskie o profesjonalnych możliwościach i niskiej cenie.

***
Z ELTRONEM w świat automatyki
Bogdan Partyka Już prawie trzeci rok firma Eltron przedstawia Czytelnikom cykl artykułów przybliżających świat komponentów automatyki przemysłowej zawarty w swojej ofercie. Zbliżający się ku końcowi rok 2004 przyniósł kolejne zmiany. Starając się dotrzymać kroku rozwojowi gospodarczemu kraju i wciąż powiększającym się wymaganiom rynku, Eltron uzyskał dalsze przedstawicielstwa handlowe. Aktualnie oferta Eltronu opiera się na produktach następujących firm: CARLO GAVAZZI, DATASENSOR, DEEGEE, EAO, EUCHNER, HENGSTLER, NOVOTECHNIK, PILZ, RECHNER.

***
Micropilot M - Dwuprzewodowe przetworniki radarowe – teraz również dla materiałów sypkich
Dotychczas przetworniki radarowe wysokiej częstotliwości służyły głównie do pomiaru poziomu każdego rodzaju cieczy i bardzo rozpowszechniły się, szczególnie z chwilą pojawienia się na rynku ekonomicznych wersji dwuprzewodowych, o bardzo dobrych parametrach użytkowych. Ważnymi zaletami radarów impulsowych są wysoka dokładność pomiaru poziomu, bardzo łatwe i intuicyjne uruchomienie oraz niskie zapotrzebowanie na energię zasilającą w odróżnieniu od przetworników z modulacją fazy, które wymagają kosztownych układów stabilizacji temperaturowej generatora częstotliwości wzorcowej oraz zasilania 4-przewodowego.

***
Balluff: Nowy przetwornik serii Micropulse® - Prosta detekcja pozycji tłoka w siłownikach hydraulicznych
Firma Balluff GmbH wprowadziła na rynek nowy przetwornik serii Micropulse®, który stanowi proste rozwiązanie zagadnienia detekcji pozycji tłoka w cylindrach hydraulicznych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. BTL5-F100 umożliwia detekcję dwóch skrajnych położeń cylindra, jak również dwóch dowolnych punktów pomiędzy nimi. Przetwornik Micropulse® jest wyposażony w cztery programowalne wyjścia binarne. Ten godny uwagi, prosty system pozwala uniknąć producentom cylindrów dodatkowych kosztów: przetwornik jest montowany w tym samym miejscu, co tradycyjne urządzenia pozycjonujące, dzięki czemu użytkownik końcowy może wybierać z całej gamy dostępnych cylindrów hydraulicznych i po prostu wyspecyfikować, iż cylinder powinien być przystosowany do montażu systemu pozycjonowania.

***
Dotykowe panele Magelis XBT-G – nowy standard w systemach HMI
Troska o rozwój oferty oraz konieczność zaspokojenia coraz większych wymagań użytkowników spowodowały, że Firma Schneider Electric wprowadziła do oferty nową linię paneli operatorskich Magelis XBT-G Telemecanique. Jest to seria paneli z matrycą dotykową o przekątnej od 5,7” do 12”. Linia ta rozszerza dotychczasową ofertę graficznych terminali Magelis XBT-F, a dzięki nowemu narzędziu programującemu udostępnia szereg nowych funkcji. Matryca w porównaniu z obecną ofertą XBT-F ma czterokrotnie więcej pól dotykowych, co oznacza dla użytkownika swobodne umiejscawianie graficznych elementów aktywnych.

***
Nowa generacja regulatorów temperatury serii E5CN
Omron rozszerzył swoją ofertę regulatorów temperatury o modele E5CN nowej generacji, posiadające wszystkie funkcje poprzednich modeli oraz wiele innowacyjnych rozwiązań, podnoszących ich funkcjonalność. Zmieniona została budowa wyświetlacza LCD na panelu czołowym (cyfry 11-segmentowe), co pozwala na bardziej naturalne odzwierciedlanie znaków alfanumerycznych oraz ułatwia poruszanie się po menu regulatora. Konstrukcja wyświetlacza umożliwia wyświetlanie wartości temperatury procesu w trzech kolorach, sygnalizujących w widoczny sposób niedogrzanie, właściwą temperaturę lub przegrzanie procesu. Dzięki temu uzyskujemy czytelną informację, czy proces przebiega prawidłowo. Dodatkowo, dzięki technologii podświetlanych, negatywowych wyświetlaczy LCD, prezentowane wartości są czytelne pod wieloma kątami, również w trudnych warunkach oświetleniowych.

***
National Instruments oferuje... Pierwsza przemysłowa karta do akwizycji obrazu dla PCI Express
Nowa karta do akwizycji obrazu NI PCIe-1429 zbiera do 680 MB/s z dowolnego łącza Camera Link z kamerą. National Instruments zaprezentowało dzisiaj pierwszą przemysłową kartę do akwizycji obrazu opartą na magistrali PCI Express dla aplikacji wymagających dużych przepustowości. Z tą kartą akwizycji obrazu inżynierowie i naukowcy mogą teraz pobierać obrazy z większą szybkością, rozdzielczością i liczbą kolorów dostępnych dla kamer Camera Link, aby realizować wymagające aplikacje, jak zsynchronizowana akwizycja danych i obrazu, analiza błędów i zaawansowane śledzenie ruchu.

***
LabVIEW Real-Time
Inżynierowie mogą tworzyć teraz niezawodne systemy testujące, pracujące w czasie rzeczywistym z wydajnym, modułowym sprzętem firmy National Instruments, który zapewnia 24-bitową dokładność lub próbkowanie na poziomie 200 MS/s. Ta nowa kompatybilność jest rezultatem zaktualizowanego, modułowego sterownika programowego, który ściśle integruje się ze środowiskiem programowania LabVIEW Real-Time.

***
National Instruments prezentuje... Przemysłowe, wysoko wydajne kontrolery PXI i VXI typu rack
Inżynierowie testujący mogą znacząco zredukować czas poświęcony testom dzięki wysoko wydajnemu procesorowi dostępnemu w nowym kontrolerze PXI i VXI firmy National Instruments. Kontrolery NI PXI-8350 i NI VXI-8350 typu rack oferują procesor Pentium 4,3 GHz z HT i do 4 GB dwukanałowej pamięci operacyjnej (DDR). W dodatku nowe kontrolery łączą rozszerzony zestaw urządzeń zewnętrznych, jak szybki dysk twardy SATA, gigabitową kartę sieciową i USB 2.0 w jednym module dla łatwiejszej integracji systemu. Dzięki kombinacji bogatego oprogramowania z wyjątkową mocą obliczeniową i wydajnych urządzeń zewnętrznych, kontrolery NI PXI-8350 i NI VXI-8350 są idealne dla aplikacji testujących produkcję, które wymagają intensywnej analizy danych i strumieniowego zapisu na dysk.

***
Mirosław Łukiewski, Krzysztof Fałdyga
Nowe zestawy zasilające sieci sytemu IT w pomieszczeniach medycznych
Rozwój aparatury medycznej oraz występujące wciąż nowe rozwiązania techniczne w instalacjach elektrycznych szpitali i obiektów medycznych przyczyniły się do powstania kolejnych typów zestawów zasilających sieć IT. W artykule przedstawiono jedno- i trójfazowe odmiany zestawów zasilająco-kontrolnych, będące praktyczną realizacją wymagań inwestorów i projektantów. - zolowane sieci elektryczne systemu IT w pomieszczeniach medycznych w myśl obowiązujących norm powinny odpowiadać następującym zaleceniom: - doprowadzenie energii do zasilanego obszaru z co najmniej dwóch niezależnych źródeł o dużej niezawodności; - zainstalowanie automatycznego układu przełączającego SZR, który w razie zaniku napięcia podstawowego przełączy sieć na zasilanie rezerwowe [1]; - zastosowanie aparatów gwarantujących bezpieczne działanie SZR i niewrażliwość na chwilowe zakłócenia występujące w liniach zasilających; - zainstalowanie urządzenia do ciągłej kontroli stanu izolacji [2, 3]; - zastosowanie urządzeń do ciągłej kontroli oraz sygnalizacji temperatury i obciążenia transformatora medycznego; - wykonanie w zasilanych pomieszczeniach i otoczeniu pacjenta odpowiedniego systemu uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych.

***
Gdzie i jak umieszczać informacje o firmie i produktach?
Jak wszyscy wiemy, Internet to takie miejsce, w którym jest wszystko, łącznie z cmentarzem, i dlatego nie jest obojętne, gdzie umieszczamy nasze informacje. Wiele osób uważa, że jak powiesi stronę swojej firmy, to klienci sami do nich trafią – być może byłoby tak, gdyby Internet nie zawierał miliardów stron. Złośliwi mówią, że osoby pracujące w przemyśle i odpowiedzialne za zakupy czy wdrażanie nowości zatrzymały się w swym rozwoju, kończąc studia 20 lat temu. Zapewne są gdzieś takie osoby, ale niemal każdego dnia ich ubywa – broń Boże, nie dlatego, że umierają, ale dlatego, że nie mają wyjścia i muszą się rozwijać. O ile Internet jeszcze niedawno dla wielu wydawał się niezrozumiały, dziś jest podstawowym środkiem zdobywania informacji, m.in. o produktach, usługach, szkoleniach...

***
Wacław Kollek, Piotr Osiński
Model dynamiczny pompy zębatej
W niniejszym artykule przedstawiono model dynamiczny pompy zębatej, który pozwala na analizę zjawisk dynamicznych w niej zachodzących. Matematyczny opis drgań współpracujących ze sobą elementów umożliwia w głównej mierze określenie nadwyżek dynamicznych. Takie teoretyczne ujęcie zagadnienia jest nieodzowne w trakcie procesu projektowania w celu zapewnienia żądanej trwałości. W związku z tym obroty nominalne pompy powinny znacznie różnić się od obrotów rezonansowych. Można to osiągnąć przez zmianę częstotliwości zazębienia, sztywności albo przez zmianę momentu bezwładności. Dlatego niezbędna jest znajomość widma częstości drgań własnych oraz jego zależności od parametrów pompy. W dalszym etapie informację taką wykorzystuje się przy odstrojeniu układu od rezonansu.

***
Łożyska ślizgowe z tworzywa sztucznego w kolejce górskiej
W kraju nieograniczonych możliwości, w lunaparku Six Flags Theme Park w USA, łożyska ślizgowe z tworzywa sztucznego zastosowano w czterowymiarowej kolejce górskiej. Łożyska ślizgowe z tworzywa sztucznego firmy igus typu iglidur Z zastosowano tutaj w nowej kolejce górskiej „X” – pierwszej czterowymiarowej kolejce górskiej na świecie. Lunapark Six Flags potrzebował łożysk niewymagających kon- serwacji ani smarowania. Dostęp do tego elementu konstrukcyjnego był trudny. Ponadto do osiągnięcia optymalnej wydajności, ze względu na wysokie wymagania w zakresie tłumienia wibracji, pożądana była duża elastyczność.

***
Marek Pietras
System aluminiowych profili TESEO do budowy sieci dystrybucji gazów i cieczy
TESEO to systemy aluminiowych profili, stworzone z myślą o budowie sieci sprężonego powietrza. Rozmiar i przekroje poszczególnych profili pozwalają na budowę każdej wielkości sieci. Od małych instalacji w niewielkich warsztatach i punktach usługowych, potrzebujących sprężonego powietrza, aż po profesjonalne sieci przemysłowe. Poza przemysłem systemy te doskonale sprawdziły się w technicznym zapleczu motoryzacji, jako nowoczesna technologia budowy sieci dystrybucji różnych mediów. Systemy te były wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych targach i wystawach i zdobyły m.in. Złoty Medal „Produkt Roku 1996” w Chicago, USA; posiadają certyfikaty ISO 9002 oraz TÜV. Technologia TESEO, z uwagi na jej szerokie zastosowanie, podzielona została na poszczególne systemy mające zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu.

***
Elementy połączeniowe do czujników
Złącza elektryczne znajdują szerokie zastosowanie w automatyce każdej dziedziny przemysłu. Stosując połączenia wtykowe, uzyskuje się ekonomiczne korzyści w porównaniu z okablowaniem stałym, zwiększa się elastyczność systemów, ułatwia modernizację i skraca czas usuwania usterek. Firma Hirschmann od czasu swojego powstania w 1924 roku specjalizuje się w produkcji złączy elektrycznych. Obecnie jedną z głównych grup złączy produkowanych przez firmę Hirschmann są złącza stosowane we wszelkiego rodzaju czujnikach. Firma Hirschmann już w 1979 roku zdefiniowała standard połączeń do sensorów i następnie jako pierwsza wdrożyła do produkcji przewody zakończone złączem M12. Dziś złącza te stosowane są w zbliżeniowych czujnikach indukcyjnych i pojemnościowych, czujnikach i barierach optycznych, wyłącznikach krańcowych, przepływomierzach, systemach transmisji AS-i i w wielu innych urządzeniach. Obecna oferta firmy Hirschmann w zakresie złączy do czujników wg normy IEC 60947-5-2 / IEC 61076-2-101 obejmuje: - złącza i przewody M8, w tym typu snap-lock (wciskane); - złącza i przewody M12, w tym nowy standard FIXCON; - koncentratory ze złączami M8 i M12.

***
„Wszechwidzące oko”
Młodzież z Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju pod kierunkiem mgr. inż. Krzysztofa Smyczka może poszczycić się kilkoma ciekawymi pracami, które zostały dostrzeżone i nagrodzone podczas kilku ważnych imprez technicznych. Jedną z nich jest robot „Wszechwidzące oko” oparty o przekaźnik programowalny Zelio Logic. Dzięki trzem czujnikom podczerwieni potrafi wykrywać przeszkody znajdujące się na jego drodze. Robot może pracować w dwóch trybach: ręcznym i automatycznym. Przy sterowaniu ręcznym jego pracą kierujemy z pulpitu sterowniczego. W trybie pracy automatycznej ruchem robota steruje przekaźnik, którego program jest oparty o aktualne stany czujników. W przypadku wykrycia przeszkody robot wykonuje obrót w prawo i lewo, szukając wolnej drogi. Jeżeli robot nie znajdzie wolnej drogi, to zacznie się wycofywać. Umieszczona na ruchomej głowicy robota kamera pozwala na przekazywanie obrazu do komputera.

***
Henryk Dąbrowski
Zastosowanie kryterium strukturalnego do oceny wytężenia laminatów warstwowych
W artykule porównane zostały krzywe graniczne otrzymane na podstawie kryterium strukturalnego oraz kryterium Tsai-Wu dla wybranych laminatów. Omówiono przyczyny różnic w krzywych granicznych występujących przy ich opisie za pomocą tych kryteriów. Oceniono wpływ współczynnika Fxy na kształt krzywych granicznych opisanych kryterium Tsai-Wu. Oceniono również wpływ wytrzymałości elementów struktury na kształt krzywych granicznych opisanych kryterium strukturalnym. Jest to szczególnie ważne przy projektowaniu i optymalizacji struktury laminatów dla określonych obciążeń. Stosowanie fenomenologicznych kryteriów wytężenia napotyka na dwie podstawowe trudności. Pierwszą jest fakt, że krzywe graniczne otrzymane na podstawie tych kryteriów budowane są dla średnich naprężeń działających na jednorodne materiały. Druga trudność polega na wymogu znajomości wytrzymałości co najmniej w kierunkach głównych warstw wchodzących w skład laminatu warstwowego. Te wymogi w istotny sposób utrudniają projektowanie ele- mentów laminatowych oraz optymalizację własności struktury laminatów.

***
Nagrody Prezesa Rady Ministrów
Już po raz jedenasty wręczone zostały Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną. W tegorocznej edycji przyznano nagrody za 27 rozpraw doktorskich, 11 habilitacji, trzy nagrody za wybitne osiągnięcie naukowe, osiem za wybitny dorobek naukowy oraz pięć nagród za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne.

***
Poleko 2004 - Ekologiczne oblicze techniki
Najnowocześniejsze maszyny, urządzenia i technologie z zakresu ochrony środowiska, odpowiadające światowym standardom – to oferta 16. Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO. Podczas poznańskiej imprezy prezentowało się blisko 800 firm z 23 krajów wystawiających się na powierzchni 12 000 m2. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: „Polski las elementem przyrody i kultury”. Na wybór motta miał wpływ jubileusz 80-lecia Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”.

***
Młodzi jastrzębianie w Brukseli
W centrum wystawowym Heysel w Brukseli w dniach 16–21 listopada 2004 r. odbyły się 53. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Eureka”. Właśnie tam Zespół Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju (Śląsk) zaprezentował dwie prace dyplomowe swych uczniów: „Analiza pracy trójfazowych silników asynchronicznych zasilanych poprzez trójfazowy inteligentny kontroler silnika POWERBOSS COMPACT”, której autorami są: Sławomir Adamowicz, Robert Stanuch i Błażej Wolner, oraz „Multimedialne Laboratorium Wysokonapięciowe” – praca przygotowana przez Marka Mitręgę. Promotorem prac był mgr inż. Krzysztof Smyczek.

***
CONTROL-TECH w Kielcach
W pawilonach wystawowych Targów Kielce odbyła się czwarta edycja Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-TECH. Targom towarzyszyło Sympozjum Głównego Urzędu Miar nt. „Zapewnienie wiarygodności pomiarowej na poziomie krajowym i międzynarodowym”. W tegorocznej edycji Targów CONTROL-TECH swoją ofertę przedstawiło ponad 80 firm i instytucji. Atutem wystawy jest duża specjalizacja, chociaż promowana jest również w innych sektorach przemysłu, wykorzystujących pomiary w swoich działaniach. Dotychczasowe trzy edycje Targów zebrały pochlebne opinie wśród uczestników. Udział w tegorocznej edycji CONTROL-TECH-u wzięły firmy z takich krajów, jak: Australia, Czechy, Finlandia, Francja, Izrael, Japonia, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy, USA i Polska.

***
„Auto Forum 2004”
Wspólnie z konferencją „Auto Forum 2004”, która trwała w dniach od 14 do 15 listopada br. we Wrocławiu, odbyła się druga edycja Spotkań Kooperacyjnych Firm Przemysłu Motoryzacyjnego, organizowanych przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Przygotowanie tych spotkań było możliwe np. dzięki udziałowi zaprzyjaźnionych ośrodków sieci Innovation Relay Centre (IRC) z czterech krajów europejskich. Odbywały się one w formie bilateralnych rozmów przedsiębiorców równolegle z konferencją, na której swoje referaty prezentowali m.in.: prof. Jan Koch z WCTT Politechniki Wrocławskiej, koordynator IRC West Poland oraz dr Stefan Vratny, koordynator IRC Słowacja.

Reklama