Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 01/2016

Napędy i Sterowanie
numer 01/2016


Multiprojekt – Twój partner w automatyzacji
Firma Multiprojekt została założona w 2003 roku. Działalność skupiała się wówczas na sprzedaży części mechanicznych do maszyn. Po roku zakres oferty został poszerzony o automatykę przemysłową. Aktualnie jesteśmy dystrybutorem kilkunastu producentów, a naszą mocną stroną jest współpraca z firmami o wąskiej specjalizacji. Dzisiaj w ramach działalności firmy produkowane są również elektroniczne układy sterujące do stworzonego systemu automatyki budynkowej ESEA. Ponadto wykonywane są także części mechaniczne do maszyn i urządzeń. Działalność prowadzona jest w sześciu biurach regionalnych w Polsce oraz w dwóch za granicami kraju: na Ukrainie oraz w Rumunii.

***
Danfoss Drives wyjaśnia, jakie ważne kryteria doboru napędu elektrycznego zaleca Dyrektywa „Ecodesign”
Dyrektywa „Ecodesign” promuje poprawę efektywności energetycznej dla wielu urządzeń, w tym także napędów elektrycznych. W 2011 roku Unia Europejska wprowadziła minimalne wymagania w zakresie sprawności silników prądu przemiennego. Dyrektywa Ecodesign ustanawia ramy prawne określające wymagania dla wszystkich produktów związanych z energią i potencjałem do jej oszczędzania w odniesieniu do krajowych, handlowych i przemysłowych sektorów w całej Europie.

***
Danfoss Drives i Vacon – wspólny cel
Ostatnia dekada to dla Danfoss Drives coroczny wzrost obrotów w sprzedaży napędów elektrycznych niskiego napięcia.

***
System pomiaru wibracji zbudowany w oparciu o platformę ARM
Jak wiadomo, na podstawie wibracji i dźwięku można się wiele dowiedzieć na temat kondycji poszczególnych komponentów obrotowych w maszynie, np. łożysk. Istnieje nawet oddzielna dziedzina zajmująca się badaniem stanu maszyn na podstawie drgań różnej częstotliwości – wibroakustyka. Jednak bez specjalistycznych kart pomiarowych, trudno jest dokładnie mierzyć te wartości.

***
Jak skutecznie zoptymalizować zużycie energii? Odpowiedzią na to pytanie są energooszczędne mechatroniczne systemy napędowe SEW-Eurodrive
Poprzez połączenie mechaniki, elektroniki i elektrotechniki otrzymujemy zaawansowane systemy mechatroniczne, które gwarantują redukcję TCO (Całkowitych Kosztów Posiadania), w tym kosztów energii, czasu uruchomienia etc.

***
BUDMA 2016. Centrum inspiracji, wiedzy, biznesu
Ponad ośmiuset wystawców, setki nowości produktowych, rynkowe premiery, szereg merytorycznych spotkań, designerskie perły producentów materiałów budowlanych, spotkania ze światowej sławy architektami, mistrzowskie pokazy i prezentacje technik montażowych – tak, w ogromnym skrócie, prezentować się będzie 25. edycja najbardziej rozpoznawalnych targów w branży budowlanej – Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2016 (2–5 lutego). Przyjrzyjmy się zatem, co czeka nas już w lutym w Poznaniu.

***
Jerzy Sobczak
Nowy energooszczędny falownik SXS w obudowie IP65
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, firma Sanyu tworzy najwyższej jakości urządzenia, które w pełni zaspokajają ich wymagania. Przemienniki częstotliwości serii SY6600, SY7000, SY8000 i softstarty SJR2-3000, SJR2-5000 są znane na rynku i chętnie wykorzystywane w wielu dziedzinach przemysłu, takich jak: maszynowy, wydobywczy, metalurgiczny, chemiczny. Niedawno firma Sanyu Sp.j. wprowadziła nowy produkt, który uzupełnia jej ofertę o prosty i tani przemiennik częstotliwości serii SX1000. Przemiennik ten szczególnie chętnie wykorzystywany jest w branży klimatyzacji i wentylacji (HVAC).

***
OZE i efektywność energetyczna dla każdego
Koszty energii rosną z roku na rok, odczuwa to nieomalże każdy z nas. Jednak znacznie bardziej odczuwają to przedsiębiorstwa. W dobie kryzysu gospodarczego każde obniżenie kosztów ma pozytywny wpływ na płynność finansową firmy. W związku z tym REECO Poland we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE) organizuje dwudniową konferencję „Korzyści dla przedsiębiorstw wdrażających inwestycje ukierunkowane na efektywność energetyczną”, która odbędzie się w dniach 13–14 kwietnia 2016 roku w ramach Targów InEnerg® we Wrocławiu.

***
Jak zoptymalizować swoją produkcję? Roboty kartezjańskie WObit
Dążenie do optymalizacji cechuje większość dynamicznie rozwijających się firm produkcyjnych, umacniających swoją pozycję na rynku. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa często prowadzi do wniosku wskazującego na wdrożenie automatyzacji i robotyzacji, w celu zwiększenia wydajności. Jedną z atrakcyjnych cenowo metod jest implementacja robotów kartezjańskich.

***
Oczyszczanie oleju mineralnego przy pomocy mobilnych urządzeń filtracji bocznikowej. Wsparcie w konserwacji
STAUFF zoptymalizował i poszerzył swoją ofertę o systemy mobilnej filtracji bocznikowej w zakresie wykonania i parametrów. Dwie wersje filtra typu SMFS-U dla przepływu nominalnego 60 i 110 litrów na minutę zostały zaktualizowane oraz został dodany filtr SMFS-U-CM ze zintegrowanym 8-kanałowym licznikiem cząstek, zawierającym czujnik wilgotności i temperatury oleju. Połączenie między licznikiem cząstek i sterowaniem urządzenia w tej wersji pozwala na zdefiniowanie klasy czystości ISO w panelu obsługi. Urządzenie to automatycznie wyłącza się po osiągnięciu ustawionej klasy czystości.

***
ASCO Numatics rozszerza ofertę produktów z zakresu sterowania przepływem mediów o zespoły FRL serii 652
Łatwy w instalacji FRL oferuje wysokie natężenie przepływu oraz szeroki zakres temperatur pracy dla układów przygotowania powietrza.

***
Emparro® 3~. Nadzwyczaj niezawodne i wyjątkowo wydajne
Trójfazowe zasilacze impulsowe Emparro najnowszej generacji umożliwiają tworzenie optymalnych systemów zasilania.

***
NORD 4.0 READY: technologia napędów dla zautomatyzowanej produkcji w erze 4 rewolucji przemysłowej
Szybko rosnący udział krajów rozwijających się w światowym przemyśle produkcyjnym skłania gospodarki Europy do poprawy konkurencyjności działających lokalnie fabryk. Zapoczątkowany w Niemczech program Przemysł 4.0 jest promowany w innych krajach i ma być impulsem dla nowej, czwartej rewolucji przemysłowej, w efekcie której wysoko rozwinięte kraje zatrzymają proces postępującej deizndustrializacji.

***
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa obudów i szaf sterowniczych. Ochrona ze stali
Szafy sterownicze zapewniają nie tylko ochronę umieszczonego wewnątrz wyposażenia elektrycznego. Chronią też osoby pracujące przy aparaturze rozdzielczej lub sterowniczej lub znajdujące się w pobliżu przed zagrożeniami ze strony prądu elektrycznego. Wymagania ochrony i funkcje bezpieczeństwa są określone przez różne normy, dyrektywy lub warunki dopuszczenia, zależnie od miejsca pracy, branży lub zastosowania. Z tych różniących się specyfikacji wynikają różne badania i kontrole potwierdzające zgodność obudowy.

***
Paletą w konkurencję
O robotyzacji linii paletazycajnych opowiada Andrzej Jacak, kierownik działu automatyki w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy. OSM Piątnica zajmuje się przetwórstwem mleka i produkcją mlecznych wyrobów spożywczych. Spółdzielnia jest również jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się zakładów polskiego przemysłu mleczarskiego. Aby sprostać stale rosnącej konkurencji na krajowym i unijnym rynku wyrobów mleczarskich, firma zdecydowała się zwiększyć swą wydajność produkcji przez robotyzację linii paletyzacyjnych.

***
Krzysztof Barbusiński
Innowacyjne technologie oczyszczania ścieków komunalnych – kierunki rozwoju
Streszczenie: W pracy przedstawiono kierunki rozwoju innowacyjnych technologii w oczyszczalniach komunalnych. Omówiono procesy kofermentacji, wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej, usuwanie azotu z odcieków pofermentacyjnych, występowanie farmaceutyków w ściekach i problem lekooporności bakterii, a także możliwości zaprojektowania oczyszczalni zero-energetycznej. Opisano także strategiczne działania związane z tworzeniem mechanizmów do współpracy między sektorami nauki i gospodarki w celu rozwoju i wdrażania zaawansowanych technologii oczyszczania ścieków komunalnych.

ENG Abstract: The paper presents directions for the development of innovative technologies in municipal wastewater treatment plants. The publication discusses co-fermentation processes, the use of biogas for electricity production, the removal of nitrogen from the reject water from the dewatering of digested sludge, the presence of pharmaceuticals in wastewater and the problem of drug-resistant bacteria, as well as the possibility of designing a zero-energy wastewater treatment plant. This article describes also, a strategic activities related to the creation of mechanisms for cooperation between representatives from science and economy for the development and implementation of advanced technologies of municipal wastewater treatment.

***
Krzysztof Barbusiński
Innowacyjna technologia oczyszczania odcieków pofermentacyjnych
Streszczenie: W pracy przedstawiono innowacyjną technologię usuwania azotu z odcieków po odwadnianiu przefermentowanych osadów ściekowych. Technologia DEMON® jest obecnie najszybciej wdrażanym procesem wykorzystującym bakterie „anammox” do oczyszczania takich odcieków w bocznym ciągu technologicznym, czyli zanim zostaną zawrócone do głównego ciągu oczyszczania. Opisano podstawy procesu, sterowanie systemem napowietrzania oraz wyposażenie reaktora.
Słowa kluczowe: DEMON®, oczyszczanie ścieków, innowacyjne technologie, odcieki z odwadniania osadów

ENG Abstract: The paper presents innovative technology to remove nitrogen from the effluent after dewatering the digested sludge. The DEMON® technology is currently the fastest implemented process using bacteria „anammox” for the purification of such effluents in the side stream, that is, before they are returned to the main purification system. Moreover, in the publication has been describes the basics of system operation, aeration system control and reactor equipment.
Keywords: DEMON®, wastewater treatment, innovative technologies, effluent from the sludge dewatering

***
Tomasz Herczyk, Emil Kuliński
Monitoring sieci wodociągowej w aspekcie redukcji strat wody oraz optymalizacji energochłonności układu zasilania na podstawie doświadczeń PWiK O. Cz. SA w Częstochowie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA kontynuuje tradycje jednego z najstarszych zakładów wodociągowych w Polsce, funkcjonującego od 1928 roku.
Centralny wodociąg okręgu częstochowskiego obejmuje swym zasięgiem powierzchnię około 1000 km2, zaopatrując w wodę 321 tys. mieszkańców i 400 zakładów produkcyjnych. Spełnia swoje podstawowe zadania, eksploatując 60 studzien głębinowych, zgrupowanych w 5 podstawowych i 14 pomocniczych ujęć. Woda jest dostarczana siecią magistral, rurociągów rozdzielczych i przyłączy o długości 2349 km, z dziewięcioma zbiornikami wyrównawczymi oraz 14 przepompowniami sieciowymi. Powyższe tworzy połączony układ zaopatrzenia w wodę, zapewniający dostawę do każdego punktu sieci nawet w przypadku wystąpienia awarii na którejkolwiek z głównych linii zasilania.

***
Grzegorz Ścieranka
Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych – wybrane aspekty
Streszczenie: W artykule zaprezentowano wybrane możliwości programu Epanet 2.0 w zakresie tworzenia modeli hydraulicznych sieci wodociągowych oraz wykonywania symulacji i analiz. Wskazano ogólne zasady budowy modeli oraz możliwe korzyści. Zwrócono uwagę na przykładowe problemy procesu kalibracji modeli.

ENG Abstract: The paper presents selected capabilities of Epanet 2.0 software for the creation of hydraulic network modeling of water distribution systems and create a simulations and analysis. The article discusses the general principles of model building and potential benefits. The example shows some of typical problems that are found in calibration process.

***
Rafał Konsek, Arkadiusz Mężyk
Bilans energetyczny hybrydowego układu napędowego lokomotywy górniczej
Streszczenie: Rozpowszechniane coraz szerzej napędy hybrydowe w pojazdach mają na celu obniżenie zużycia paliwa i ograniczenie emisji spalin do atmosfery. Istotą takich układów jest sterowanie rozpływem energii pomiędzy poszczególnymi elementami napędu. W artykule przedstawiono rozwiązanie napędu hybrydowego lokomotywy górniczej oraz przedstawiono wyniki badań jej pracy na podstawie rozpływu mocy.  

ENG Energy balance of hybrid drive system of mine locomotive
Abstract: More and more popular hybrid drives in vehicles reduce fuel consumption and emission of exhaust gases. Control of power flow to the components is the system essence. Hybrid drive system of mine locomotive is presented and the results of locomotive operation are given basing on power flow.

***
Sławomir Szymaniec
Monitoring stanu technicznego zespołów maszynowych w przemyśle – doświadczenia własne
Streszczenie: W ocenie autora na szczególną uwagę wśród systemów monitorujących stan maszyn wirujących, w tym stan łożysk tocznych, zasługują systemy firm: Brüel & Kjaer, SKF, BENTLY NEVADA i SPM. Są to systemy najbardziej rozpowszechnione w Europie. W artykule autor przedstawia swoje doświadczenia w stosowaniu systemów monitoringu w krajowych zakładach przemysłowych.

ENG MONITORING OF TECHNICAL CONDITION OF MACHINE UNITS IN THE INDUSTRY – OWN EXPERIENCE
Abstract: According to the author, systems provided by Brüel & Kjaer, SKF, BENTLY NEVADA and SPM are worth particular attention among systems monitoring condition of rotating machines, including rolling bearings. These are the most popular systems in Europe. In his article, the author presents his experience in the use of monitoring systems in local industrial plants.

***
Wiesław Krasoń, Tadeusz Niezgoda
Prototypowy wagon i system do transportu intermodalnego naczep samochodów ciężarowych
Streszczenie: W pracy przedstawiono wybrane etapy prac konstrukcyjnych wspomaganych przez analizy numeryczne prototypowego wagonu kolejowego z płaską i nisko umieszczoną platformą obrotową. Wagon taki można wykorzystać do transportu różnego typu pojazdów, takich jak ciągniki, ciężarówki, przyczepy, naczepy i kontenery. Wagon umożliwia szybki i wygodny załadunek i rozładunek pojazdów (bez urządzeń dźwigowych), samozaładunek i rozładunek bez terminali i specjalnego zabezpieczenia logistycznego, wymagany jest tylko utwardzony peron bez dodatkowej infrastruktury. Każdy wagon stanowiący część składu kolejowego może być załadowany/rozładowany oddzielnie.

ENG Abstract: Numerical analysis of the railway wagon with a rotatable, low and flat loading floor was presented in the paper. Such structure can be used for transporting various types of vehicles, such as tractors, trucks, trailers, semitrailers, cargo containers. The railway wagon allows quick and convenient loading and unloading of vehicles and containers (no cranes needed), self loading and unloading; no platform infrastructure required, instead of hardened, flat, surface; no need for hubs, terminals or special logistics. Each wagon can be operated separately.

Reklama