Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 10/2003

Napędy i Sterowanie
numer 10/2003


Kamil Ziółkowski
Regulacja prędko?ci obrotowej również dla prostych napędów
Często tylko utarte przekonania konstruktorów i projektantów sš powodem niestosowania napędów z regulacjš prędko?ci obrotowej przy łatwych zadaniach. Jednak przewaga technologiczna napędów regulowanych jest ewidentna, a ich zalety ekonomiczne ?wiadczš także przeciwko klasycznym rozwišzaniom. Rozwišzania klasyczne sš wprawdzie wszystkim znane, lecz niestety często już przestarzałe.

***
Motoreduktory Bonfiglioli - najwyższa sprawno?ć
Tworzšc nowe przekładnie, firma Bonfiglioli stawia na przyszło?ciowy rozwój przemysłu. W nowoczesnych konstrukcjach bardzo ważna jest analiza charakterystyk i metodologii stosowanych w dotychczas istniejšcych przekładniach, z uwzględnieniem obowišzujšcych trendów i my?li technicznej oraz najlepszych do?wiadczeń producentów i eksploatatorów przekładni. Rozwój konstrukcji odbywa się w ?ci?le okre?lonych i kontrolowanych etapach.

***
Grzegorz Walaszek
Proinformatyczna platforma UNIDRIVE SP - uniwersalny przemiennik częstotliwo?ci
Istnieje powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzš do Rzymu. W odniesieniu do dzisiejszej rzeczywisto?ci technicznej można ?miało powiedzieć, iż wszystkie gałęzie nauki i techniki zdšżajš w kierunku informatyki lub równolegle wišżš się z tš dziedzinš, w tym także energoelektronika nieodzownie kojarzona z nowymi jako?ciami w technikach sterowania.

***
Witold Ober, Jerzy Podgórski
Ekonomiczne prowadnice liniowe
Jednym z podstawowych elementów konstrukcyjnych maszyn i urzšdzeń realizujšcych ruch wzdłużny sš prowadnice, a od ich jako?ci zależš podstawowe wła?ciwo?ci całej konstrukcji: dokładno?ć, powtarzalno?ć, żywotno?ć i oczywi?cie koszt (opracowania, wykonania i eksploatacji).

***
Paweł Biały, Marcin Janeczek
PID CZY FUZZY LOGIC - sterowanie poziomem wody w kotle parowym
W ostatnich latach obserwujemy szybki postęp technologiczny - przedsiębiorstwa inwestujš w zaawansowane techniki i rozwišzania po to, aby obniżyć koszty produkcji. Człowiek, który był czę?ciš linii produkcyjnej, obecnie tylko nadzoruje urzšdzenia. Inwestorzy oczekujš, iż wydane pienišdze w jak największym stopniu odcišżš pracowników i pozwolš na optymalizację kosztów wytwarzania w przedsiębiorstwie. Majšc na uwadze te tendencje, chcieliby?my po?więcić tematykę artykułu sterowaniu wykorzystywanemu w kotłowniach parowych. W szczególno?ci skupimy się na utrzymywaniu poziomu wody w walczaku, co zazwyczaj sprawia najwięcej problemów.

***
Wyroby STM Polska
Napędy cieszšce się obecnie na polskim rynku największš popularno?ciš głównie dzięki dużym możliwo?ciom odno?nie sposobu montażu, a także korzystnemu stosunkowi jako?ci produktu do jego ceny, to napędy oparte o przekładnię ?limakowš. STM Polska proponuje szereg rozwišzań montażowych tych wła?nie przekładni, poczšwszy od montażu łapowego poprzez wersję kołnierzowš aż po wersję montowanš bezpo?rednio na wale z wykorzystaniem ramienia reakcyjnego.

***
Mikołaj Feliński
CIMPLICITY OpenProcess? - hybrydowy DCS firmy GE Fanuc w praktyce
Naturalnš konsekwencjš dynamicznego rozwoju firmy GE Fanuc zarówno w zakresie urzšdzeń, jak i oprogramowania było stworzenie hybrydowego systemu DCS. Duży potencjał firmy pozwolił na opracowanie systemu opartego na najnowszych technologiach i wychodzšcego naprzeciw wymaganiom inżynierów pracujšcych na klasycznych systemach DCS. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wybranych, praktycznych cech systemu CIMPLICITY OpenProcess?.

***
Szymon Łapiński, Piotr Jaszczak
Profesjonalny serwis systemów sterowania i napędów SIEMENS
W dobie walki o obniżenie kosztu jednostkowego produkowanego towaru i zwiększenie produkcji poprzez powszechnš komputeryzację i automatyzację procesów przemysłowych poważnym zagadnieniem staje się serwisowanie i utrzymanie cišgło?ci procesu technologicznego.

***
Paweł Lasota
Z Eltronem w ?wiat automatyki - Przetworniki położenia liniowego i kštowego firmy NOVOTECHNIK
Mamy przyjemno?ć poinformować Państwa, iż od pa?dziernika 2003 roku jeste?my autoryzowanym przedstawicielem w Polsce znanego w Europie i na ?wiecie producenta przetworników położenia i czujników obrotu, firmy NOVOTECHIK. Tym z Państwa, którzy jeszcze nie spotkali się z produktami firmy, chcieliby?my je odrobinę przybliżyć.

***
Łukasz Widera
Sterowniki PLC firmy LG Industrial Systems
Kilka lat temu na polskim rynku urzšdzeń automatyki zago?cił koncern koreański LG, oferujšc m.in. sterowniki PLC, operatorskie panele graficzne (HMI). Dynamiczny rozwój produktów tego koncernu sprawia, że w dniu dzisiejszym LG ma do zaoferowania urzšdzenia niczym nieustępujšce jako?ciš i funkcjonalno?ciš swoim konkurentom, powoli zdobywajšc klientów przywišzanych do tej pory do innych marek.

***
Krzysztof Zbierski
Regulacja napełniania silnika o zapłonie iskrowym za pomocš rozrzšdu magnetoelektrycznego
W artykule przedstawiono koncepcję regulacji napełniania silnika spalinowego o zapłonie iskrowym za pomocš rozrzšdu magnetoelektrycznego. Koncepcja ta oparta została na zmianie czasoprzekroju zaworu dolotowego za pomocš jego zmiennego skoku i czasu otwarcia. Taki sposób regulacji eliminuje przepustnicę z kanału dolotowego. Koncepcję tę zweryfikowano na jednocylindrowym silniku spalinowym, napędzanym silnikiem elektrycznym połšczonym z przemiennikiem częstotliwo?ci. W oparciu o wyniki weryfikacji stwierdzono, że dzięki swobodnemu kształtowaniu czasoprzekrojów zaworu dolotowego możliwa byłaby poprawa wielu parametrów silnika.

***
Romuald Bartkowicz
AUTOMATYKA ONLINE - branżowy serwer automatyki przemysłowej
Czwarty rok istnienia branżowego serwera automatyki przemysłowej Automatyka OnLine zaczšł się od radykalnych zmian, zarówno w szacie graficznej, jak i w sferze oprogramowania.

***
Polimerowa prowadnica teleskopowa Stabilna, nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji
Brak potrzeby smarowania - oto marzenie każdego konstruktora. Firma igus udowodniła, że marzenie to jest realne nie tylko w przypadku znanych i niewymagajšcych konserwacji polimerowych łożysk ?lizgowych, lecz również w przypadku nowo skonstruowanych polimerowych prowadnic teleskopowych PTA.

***
ATEX: Systemy zasilania ESD zapewniajšce swobodę konstruktorskš
Do końca 1975 roku w poszczególnych państwach Europy obowišzywały jedynie narodowe wytyczne w sprawie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które do roku 1990 ulegały cišgłemu dostosowywaniu. Firma igus GmbH z siedzibš w Kolonii już w roku 1992 przeprowadziła wraz z PTB (Niemiecki Instytut Fizyko-Techniczny) w Braunschweigu zakończone sukcesem pomiary elektrycznej powierzchniowej oporno?ci upływowej dla systemów zasilania igus ze specjalnym tworzywem igumid GC dla stref ochrony przeciwwybuchowej 0,1 i 2. W roku 1998 i 1999 firma otrzymała od PTB kolejne certyfikaty według DlN 53482 oraz Wytycznych w Sprawie Elektryczno?ci Statycznej ZH 1/200 Głównego Zwišzku Stowarzyszeń Zawodowych Ubezpieczeń od Następstw Nieszczę?liwych Wypadków przy Pracy.

***
Adam Cichoń, Małgorzata Niedzielska
Kable do automatyki i elektroniki przemysłowej oraz obiektowej
W cišgu ostatnich lat postęp w elektronice i automatyce wymusił zmiany w konstrukcjach kabli. Stosowane obecnie nowoczesne urzšdzenia kontrolno-pomiarowe oraz komputeryzacja sterowania urzšdzeniami i całymi liniami produkcyjnymi, a także automatyka zamkniętych obiektów, zwanych inteligentnymi budynkami, stawiajš wysokie wymagania ww. kablom.

***
Michał Twerd, Piotr Boniewicz
Wykorzystanie przemienników częstotliwo?ci w aplikacjach rozproszonych z uwzględnieniem zestawów pompowych
W ofercie krajowego producenta znajdujš się układy seryjnie przystosowane do pracy w sieciach przemysłowych. Ze względu na powszechno?ć standardu oraz dostępno?ć dobrej dokumentacji zdecydowano się na Modbus. Układy produkowanych przemienników integrujš również funkcje wspomagajšce sterowanie zespołami pomp i wentylatorów.

***
Marcin Legutek
Oprogramowanie wizualizacyjne (SCADA) Wonderware InTouch
W kolejnych artykułach, publikowanych na łamach tego czasopisma, chcemy Państwu zaprezentować oprogramowanie wizualizacyjne (SCADA) Wonderware InTouch. Aby mogli Państwo czynnie projektować aplikację, istnieje możliwo?ć uzyskania z firmy ASTOR CD-Romu z demonstracyjnš wersjš oprogramowania InTouch 7.11 PL. Wymagania sprzętowe i sytemowe oraz sposób instalacji opisany jest w dokumentacji znajdujšcej się na CD-Romie.

***
Globalna fabryka w Bukownie
Lider w dziedzinie elektrotechniki - Schneider Electric SA, 5 wrze?nia br. uruchomił nowš fabrykę w Bukownie pod Olkuszem. W zakładzie składane sš aparaty niskiego napięcia Merlin Gerin, których ten francuski koncern jest jedynym producentem w Polsce.

***
Katarzyna Kajstura
"Napędy i Sterowanie" - spotkania z automatykami
Redakcja miesięcznika "Napędy i Sterowanie", ukazujšcego się nakładem Wydawnictwa "Druk-Art" z Raciborza, jest organizatorem kolejnej 9. Konferencji Naukowo-Technicznej "Napędy - Sterowanie - Automatyka Przemysłowa w Energetyce".

***
Konferencja Techniczna "RoadShow 2003" firmy SABUR
Najnowsze sterowniki PLC i moduły zdalnych wej?ć/wyj?ć, podzespoły do automatyki szwajcarskiej firmy SAIA-Burgess, a także terminale operatorskie, komputery i monitory przemysłowe włoskiej firmy ESA prezentowane były podczas cyklu Konferencji Technicznych "RoadShow 2003". Po ubiegłorocznym sukcesie drugš edycję tego spotkania przygotowała firma SABUR, jedyny przedstawiciel i wyłšczny dystrybutor w Polsce firm: SAIA-Burgess AG, ESA elettronica S.p.A., Axeda Systems Inc. oraz RACOM s.r.o.

***
Ewa Majewska
KATOWICE 2003 - w sukurs górnictwu i hutnictwu
Tegoroczne Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki, Metalurgii i Chemii odbywały się w Katowicach w dniach od 9 do 12 wrze?nia. Impreza zgromadziła w większo?ci firmy działajšce w sektorze górnictwa i hutnictwa. Zdecydowanie mniej wystawców prezentowało swoje produkty z zakresu chemii i energetyki. Powierzchnię wystawowš tworzyły dwa pawilony, wiele firm prezentowało się też w stoiskach urzšdzonych na zewnštrz hal wystawowych. W Targach, jak informujš organizatorzy, wzięło udział 447 firm, w tym wiele z zagranicy.

***
ENERGETAB 2003 - w drodze do modernizacji energetyki
W sali klubowej hotelu ZIAD 16 wrze?nia uroczy?cie otwarto 16. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie. W czę?ci oficjalnej udział wzięli m.in. przedstawiciele wystawców i ?rodowiska energetyków. W wystšpieniach podkre?lano wzrastajšce z roku na rok zainteresowanie Targami, zarówno ze strony wystawców, jak i modernizujšcej się energetyki. Znalazło to swój wyraz w ha?le tegorocznych Targów: "ENERGETAB 2003 drogš modernizacji polskiej energetyki".

Reklama