Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 11/2003

Napędy i Sterowanie
numer 11/2003


Nowy VLT Soft Start MCD200 - rozszerzenie oferty napędowej Danfoss
Danfoss Drives do niedawna posiadał w swojej ofercie tylko dobrze znany na rynku softstart MCD3000. Urzšdzenie zapewnia pełnš kontrolę rozruchu silnika elektrycznego, obejmujšcš zawansowane funkcje startu, zatrzymania oraz rozbudowany system zabezpieczeń napędu i aplikacji. Wprowadzajšc nowy VLTŽ Soft Start MCD 200, Danfoss wypełnia na rynku lukę dotyczšcš kompaktowych i ekonomicznych w zakupie softstartów. Teraz softstarty rodziny VLTŽ sš dostępne w każdym zakresie zastosowań, poczšwszy od alternatywy dla prostego rozruchu gwiazda/trójkšt, kończšc na granicy wyznaczanej sposobem kontroli napędu realizowanym przez przetwornicę częstotliwo?ci VLTŽ.

***
Jacek Lasowy, Stanisław Strzelecki
Konstrukcja motoreduktorów z zastosowaniem globalnej optymalizacji układu
Zespół konstruktorów otrzymujšcy zadanie rozwoju nowej przekładni staje przed faktem rozwišzania problemu wpływajšcego na rozwój własnego przemysłu w przyszło?ci. W rozwoju nowej konstrukcji bardzo ważna jest analiza charakterystyk i metodologii stosowanych w dotychczas istniejšcych przekładniach, jednak z uwzględnieniem podobnych przekładni produkowanych przez konkurentów oraz z wykorzystaniem do?wiadczeń producentów i eksploatatorów przekładni. Proces konstrukcji, tak jak inne ważne procesy przedsiębiorstwa, zarzšdzany jest przez system gwarancji jako?ci ISO 9000, zapewniajšcy rozwój konstrukcji w ?ci?le okre?lonych i kontrolowanych etapach.

***
Piotr Jaszczak
Dla każdego co? dobrego, czyli... SOFTSTART MAWOSTART PX
Czy można zoptymalizować (zmniejszyć) koszty przedsięwzięć, w których występujš Układy Łagodnego Rozruchu, tzw. Softstarty? Czy można pogodzić konieczno?ć zmniejszenia kosztów i jednoczesne dšżenia do użytkowania/aplikacji wysokiej jako?ci softstartów, gwarantujšcych bardzo dobre parametry rozruchu?

***
Tobiasz Witor
Wszyscy lubimy dawać i dostawać kwiaty!
Zanim jednak znajdš się one w kwiaciarni, muszš zostać poddane starannemu procesowi pielęgnacji. Wymogi sš surowe: wła?ciwa temperatura w szklarni, odpowiedni poziom wilgotno?ci, a nade wszystko zoptymalizowany system nawadniania. By sprostać tym wymogom, coraz więcej ogrodników decyduje się na zautomatyzowanie swojej produkcji.

***
Andrzej Łojko
Małe sterowniki dużych możliwo?ci
Nowo?ć w ofercie firmy VECTOR - kompaktowe sterowniki I-7188XG oraz I-7188EG wraz z dodatkowymi akcesoriami umożliwiajš integratorom systemów projektowanie optymalnych i jednocze?nie efektywnych rozwišzań dla ?rednich i małych systemów automatyki. Możliwo?ć komunikacji bezprzewodowej przy wykorzystaniu modemu GSM rozszerza obszar zastosowania sterowników również o systemy telemetryczne.

***
Witold Ober
Sterowniki mikrokrokowe silników krokowych
Niezależnie od nasycenia rynku napędami ?redniej wielko?ci, kształtuje się coraz większe zapotrzebowanie na małe i bardzo małe napędy, które przy niskiej cenie potrafiš zapewnić precyzyjne pozycjonowanie w warunkach przemysłowych. Takš rolę przyjmujš w zakresie umiarkowanych prędko?ci napędy z silnikami krokowymi. Firma WObit ze swojš obszernš ofertš silników krokowych i produkowanych w Poznaniu sterowników wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu.

***
Mariusz Matecki
Kto pierwszy?
Przeka?niki R4 - przykład zastosowania - Podczas projektowania aplikacji pod specjalne wymagania pojawia się czasem pytanie: jak wyodrębnić z kilku nieregularnie następujšcych po sobie sygnałów ten, który wystšpił jako pierwszy? Przedstawiona aplikacja może mieć zastosowanie zarówno w układach automatyki przemysłowej, jak i w innych dziedzinach życia, na przykład może być użyta podczas konkursu, kiedy to po usłyszeniu pytania kilka osób naciska przyciski, a przeka?niki R4 "mówiš" nam - "Kto pierwszy?". Zrealizowanie takiego układu w oparciu o przeka?niki elektromagnetyczne jest bardzo proste, jeżeli zgodzimy się na jedno ograniczenie, mianowicie maksymalny czas przerwy pomiędzy poszczególnymi sygnałami musi być większy niż 12 ms. Wynika to z czasu zadziałania przeka?ników R4-2014-23-1024-WTLD, które zostały wybrane do poniższej aplikacji. Technicznie doskonałe, wyróżnione tytułem EUROPRODUKT 2002, przeka?niki typu R4 - wyposażone sš w cztery zestyki przełšczne, co jest bardzo istotne w prezentowanym przykładzie.

***
Paweł Piechota
Przeka?niki interfejsowe PI6 - nowe wersje
Już od ponad roku w ofercie firmy RELPOL SA znajdujš się przeka?niki interfejsowe serii PI6. W ostatnim czasie rodzina przeka?ników PI6 powiększyła się o nowe wykonania, opracowane w odpowiedzi na specyficzne wymagania pewnej grupy klientów. Jedna z tych odmian to wykonania ze stykami złoconymi dedykowane do sterowania sygnałami małej mocy wszędzie tam, gdzie wymagane jest przełšczanie sygnałów z zakresu: 2-50 mA/30 VAC/36 VDC, np. przy separacji wej?ć sterowników PLC, oraz wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z przełšczaniem bardzo małych pršdów: wej?cia układów logicznych, sygnalizacyjnych, czujników, itp.

***
W. Kollek, Z. Kud?ma, P. Osiński, J. Rutański
Wykorzystanie metody energetycznej STSF do identyfikacji ?ródeł d?więku w pompie łopatkowej
W ostatnich latach zaznaczył się szybki rozwój i szerokie zastosowanie napędów hydrostatycznych. W wielu dziedzinach napędy te wyparły dotychczas stosowane napędy mechaniczne czy elektryczne. Hydrostatyczne układy napędowe obok powszechnie znanych zalet majš też istotnš wadę - sš ?ródłem hałasu o stosunkowo wysokim poziomie. Wada ta może być czynnikiem dyskwalifikujšcym ten rodzaj napędu ze względu na możliwo?ć przekroczenia systematycznie obniżanych normatywnych warto?ci dopuszczalnych hałasu, okre?lanych względami ergonomicznymi.

***
Na podbój europejskiego rynku
Firma Danfoss A/S wraz z firmš Saginomiya Seisakusho Inc. rozpoczynajš produkcję wyłšczników ci?nieniowych typu cartridge. 2 pa?dziernika br. w Grodzisku Mazowieckim nastšpiło uroczyste otwarcie linii produkujšcej podzespoły do monitoringu w chłodnictwie. Produkcja ta jest wynikiem współpracy między firmš Danfoss A/S a Saginomiya Seisakusho Inc.

***
Sylwester Chomiak
Regulator temperatury serii 6100+ firmy WEST
Angielska firma WEST należy, podobnie jak lider w?ród europejskich producentów liczników i przetworników obrotowo-impulsowych HENGSTLER, do grupy DANAHER INDUSTRIAL CONTROLS. West produkuje pod własnš markš regulatory temperatury na rynek brytyjski, natomiast pod markš Hengstler do pozostałych krajów europejskich. Niezależnie od tego wytwarza wybrane wersje dla ?wiatowych potentatów w branży automatyki, np. dla Honeywella.

***
JUBILEUSZ 15-lecia Medcomu
ENERGETAB 2003 - W ?rodę, 17 wrze?nia 2003 r., w Hotelu Klimczok w Szczyrku odbyło się jubileuszowe przyjęcie firmy MEDCOM Sp. z o.o. Swoje 15-lecie MEDCOM uczcił wyjštkowo uroczy?cie i niezwykle w rytmie muzyki karaibskiej. W?ród przybyłych znamienitych go?ci byli klienci, kooperanci, dostawcy, przyjaciele i sympatycy firmy z energetyki, kolei i wojska.W przepięknych wnętrzach Hotelu Klimczok go?cie bawili się w latynoskich rytmach salsy, son, merengue, danzón, chachy, caribeńy oraz oczywi?cie latin jazzu.

***
Michał Hennig
Rapid Link - zdecentralizowany system automatyki dla układów transportowych
Rapid Link jest systemem firmy Moeller, który powstał na drodze ewolucji podczas budowy zdecentralizowanych układów automatyki dla systemów transportowych. Proces projektowania uwzględniał zgłaszane do?wiadczenia i potrzeby użytkowników, co przyczyniło się do powstania podzespołów uniwersalnych, prostych w aplikacji i eksploatacji oraz akceptowanych przez rynek.

***
Marian P. Ka?mierkowski, Mariusz Cichowlas
Prostownik aktywny PWM z funkcjš filtracji harmonicznych do zasilania napędów falownikowych
W artykule przedstawiona została nowa metoda sterowania VF-DPC SVM (bezpo?rednie sterowanie mocš bazujšce na estymacji strumienia wirtualnego) dla trójfazowych prostowników PWM. Dodatkowo rozszerzono funkcjonalno?ć układu o możliwo?ć kompensacji wyższych harmonicznych pršdu linii zasilajšcej. Sygnałami sterujšcymi sš chwilowa moc czynna i bierna, dzięki czemu układ nie wymaga dużej ilo?ci transformacji współrzędnych (w porównaniu z VOC z regulatorami synchronicznymi). Dodatkowo, dzięki estymacji strumienia wirtualnego, zostały wyeliminowane czujniki napięcia zasilajšcego, a uzyskany układ jest mało wrażliwy na wyższe harmoniczne w napięciu zasilajšcym.

***
Sterowanie pracš czterech silników przy zastosowaniu przemiennika częstotliwo?ci serii iS firmy LG
Debiutujšca na polskim rynku przemienników częstotliwo?ci firma LG wprowadziła do sprzedaży 4 serie falowników o za-kresie mocy od 0,4 kW do 280 kW. Na polskim rynku dostępne sš przemienniki serii iC, iG, iH oraz iS. Ten i kolejne artykuły przedstawiš przeglšd ciekawszych zastosowań falowników LG.

***
Grzegorz Barylski
TR-ELECTRONIC - pozycjonowanie za pomocš kodów kreskowych
Wszędzie, gdzie systemy poruszane sš automatycznie, konieczne jest prawidłowe okre?lenie pozycji. Można to osišgnšć, stosujšc różne techniki pomiarowe. W odróżnieniu od mechanicznych czujników pomiarowych, metody optyczne lepiej nadajš się do okre?lania pozycji, ponieważ pracujš bez po?lizgu i czujniki nie zużywajš się. W odróżnieniu od innych optycznych metod pomiarowych, systemy pozycjonujšce za pomocš kodów kreskowych nie ograniczajš się tylko do ruchu w linii prostej - można je także stosować w zakrzywionych trajektoriach ruchu. TR--Electronic i Stoltronic-Polska przedstawiajš nowš rodzinę urzšdzeń do laserowego pozycjonowania za pomocš kodów kreskowych: BE-90 SSI i BE-90 Profibus DP.

***
Patryk Lange, Antoni Wojtulewicz
Nowe narzędzia w Portalu automatyka.pl
W ostatnim miesišcu Portal automatyka.pl udostępnił nowe narzędzia dajšce możliwo?ć skuteczniejszego eksponowania informacji przez zarejestrowane w Portalu firmy.

***
Blokady elektromagnetyczne - skuteczne ograniczenie dostępu do stref niebezpiecznych
Większo?ć osłon w maszynach przemysłowych wyposażana jest w blokady elektromagnetyczne, podobnie jak drzwi i bramki ograniczajšce dostęp do niebezpiecznych stref produkcyjnych. A oto powody: Po pierwsze, norma EN 1088 stawia wymóg, aby dostęp osób do niebezpiecznych stref był niemożliwy, zanim nie ustanie ruch maszyn zagrażajšcy zdrowiu lub życiu. Warunek ten jest spełniony dzięki zainstalowaniu elektromagnetycznych blokad ryglujšcych na ruchomych osłonach lub drzwiach. Po drugie, urzšdzenia te służš do zapewnienia bezpieczeństwa i cišgło?ci samego procesu produkcyjnego: uniemożliwiajš one niespodziewane zatrzymanie maszyn na skutek ingerencji nieupoważnionych pracowników w cykl pracy urzšdzeń, np. poprzez otwarcie osłony lub drzwi z zamontowanym czujnikiem lub wyłšcznikiem bez blokady.

***
Urzšdzenia Maréchal
Urzšdzenia wtykowe Maréchal stosowane sš od ponad 50 lat w najróżnorodniejszych gałęziach przemysłu. Program produkcji pokrywa pełny zakres parametrów roboczych - od pojedynczych miliamperów do 600 A i od 12 V do 1000 V. Istniejš również warianty przeznaczone do pracy w temperaturze do 185°C, a nawet 240°C.

***
Miniaturyzacja z wtykami wykonanymi natryskowo
Miniaturyzacja i równoczesne zwiększenie ilo?ci cykli pracy powodujš, że liczne tradycyjne tzw. "przystosowane do konstrukcji łańcuchowych" przewody szybko osišgajš granice funkcyjne. Zmniejszenie przestrzeni konstrukcyjnych stawia przed przewodami systemów zasilania szczególnie wysokie wymagania pod względem zdolno?ci zginania oraz odporno?ci na zginanie. Dochodzš do tego większe prędko?ci procesu połšczone z wymogiem wysokiej żywotno?ci.

***
Wokół Ziemi bez smarowania
DryLin T Automatik to niewymagajšcy konserwacji ani smarowania system prowadnic liniowych, w którym luz wózka prowadnicy nastawia się automatycznie przy montażu oraz samoczynnie reguluje w trakcie użytkowania.

***
LabVIEW Express VI Development Toolkit
National Instruments przedstawiło nowš bibliotekę do LabVIEW 7 Express "Lab-VIEW Express VI Development Toolkit", która może być używana przez programis-tów do tworzenia interaktywnych Express VI w celu uproszczenia projektowania oprogramowania służšcego do testów, pomiarów i kontroli procesów przez końco-wych użytkowników lub klientów.

***
Karty PXI do szybkiego modelowania i testowania urzšdzeń
National Instrument zaprezentowało komplet 100 MS/s kart PXI, które zwiększajš elastyczno?ć i wydajno?ć systemu do szybkiego modelowania i testowania urzšdzeń dla różnych sygnałów. Ten pakiet modułów ma dopasowane częstotliwo?ci i możliwo?ci oraz zawiera cztery nowe wbudowane przyrzšdy oparte na wspólnej architekturze sprzętowej.

***
MPL bliżej klienta
Na najwyższym piętrze krakowskiego biurowca przy ul. Bocianiej mie?ci się nowe biuro - MPL Tech Group. Dzień wcze?niej, 30 wrze?nia, przedstawiciel japońskiej firmy Mitsubishi Electric uroczy?cie otworzył kolejne biuro - MPL Techma w Gdyni. Obie uroczysto?ci odbyły się z udziałem m.in. zaprzyja?nionych firm z rodziny klientów oraz współpracujšcych instytucji. W spotkaniach wzięli udział również przedstawiciele europejskiej centrali Mitsubishi Electric, Peter Mischitz i Thomas Droth z Ratingen w Niemczech.

***
Mariusz Czechowicz
II Forum BOBRME Komel-Cantoni Motor-PCPM-FEWE-SEP - Efektywno?ć Energetyczna Napędów z Silnikami Elektrycznymi
W dniach 22-24 pa?dziernika w Spale (woj. łódzkie) po raz drugi spotkali się uczestnicy Forum "Efektywno?ć Energetyczna Napędów z Silnikami Elektrycznymi", zorganizowanego przez Branżowy O?rodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel w Katowicach przy współpracy Cantoni Motor, Polskiego Centrum Promocji Miedzi, Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Patronat nad Forum objšł Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Patronem medialnym był natomiast ogólnopolski miesięcznik "Czysta Energia".

***
Monika Firla
O automatyce w Szczyrku
Prezentacji nowych rozwišzań technicznych oraz możliwo?ci stosowania ich w codziennej praktyce służyła 9. Konferencja Naukowo-Techniczna "Napędy - Sterowanie - Automatyka przemysłowa w energetyce". Kolejne z cyklu dorocznych spotkań branżowych odbyło się w dniach 9-10 pa?dziernika 2003 r. Konferencję tradycyjnie przygotowała redakcja miesięcznika "Napędy i Sterowanie". Miejscem obrad stało się w malowniczo położone w?ród lasów i gór Beskidu ?lšskiego Centrum Kongresów i Rekreacji "Orle Gniazdo" w Szczyrku.

***
Ewa Majewska
TAROPAK 2003 - polska przyszło?ć opakowań
Rozwój branży opakowaniowej jest ?ci?le zwišzany z rozwojem całej gospodarki. W Polsce przemysł opakowaniowy to jedna z lepiej prosperujšcych gałęzi gospodarki. Roczna warto?ć zużycia opakowań w Polsce wynosi 4 mld euro. Stšd duże zainteresowanie Międzynarodowym Salonem Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK w Poznaniu. W tegorocznej imprezie, która odbywała się w dniach 16-19 wrze?nia, udział wzięło 664 wystawców z 26 krajów.

Reklama