Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 02/2022

Napędy i Sterowanie
numer 02/2022Optymalizacja zużycia energii, innowacyjność w pomiarze energii elektrycznej
Koszty energii elektrycznej jeszcze do niedawna traktowane były przez specjalistów utrzymania ruchu jako jeden z ostatnich elementów układanki związanej z produkcją. Zachowanie ciągłości ruchu oraz niezawodności maszyn było absolutnym priorytetem. Obecnie widać jednak gruntowną zmianę w tym podejściu. Ilość zużywanej energii staje się nie tylko istotnym punktem w budżecie firmy, ale też wyznacznikiem nowej jakości w produkcji.

***

NOARK wprowadza na rynek produkty dla infrastruktury elektromobilności
Jedną z głównych przeszkód w korzystaniu z pojazdów elektrycznych jest nieprzygotowana do tego sieć elektryczna oraz problem z dostępnością publicznych stacji ładowania. Praktycznie każdy właściciel pojazdu elektrycznego musi niejednokrotnie improwizować podczas ładowania swojego pojazdu.

***

NOARK Electric – jakość, na której możesz polegać
NOARK Electric jest światowym dostawcą komponentów elektrycznych niskonapięciowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych budownictwa ogólnego oraz produkcji specjalistycznej. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty z unikalną pięcioletnią gwarancją.

***

Porady i sugestie EVER. Bezpieczeństwo w przemyśle w aspekcie zasilania
Aspekt bezpieczeństwa w przemyśle jest bardzo szerokim zagadnieniem i jest ściśle powiązany z każdym etapem realizacji inwestycji od projektu, przez budowę obiektu, po jego docelowe funkcjonowanie. Podejmując temat z perspektywy zasilania, czyli dziedziny, którą zajmujemy się od ponad 30 lat, możemy wskazać dwa istotne obszary, w których widzimy swój kluczowy udział. Pierwszym z nich jest obszar produkcji certyfikowanych zasilaczy UZS stosowanych w instalacjach bezpieczeństwa, drugi to wytwarzanie zasilaczy UPS, które zapewniają zasilanie kluczowych procesów i urządzeń w firmach produkcyjnych.

***

Nowa seria silników przeciwwybuchowych ognioszczelnych (wg ATEX) w klasie sprawności IE3
Ogólnoświatowy trend ograniczania emisji szkodliwych gazów, będących skutkiem ubocznym procesów wytwarzania energii (np. z węgla), jest głównym bodźcem do poszukiwania nowych źródeł energii (m.in. źródła odnawialne) oraz ulepszania aktualnych urządzeń i procesów przemysłowych w celu ograniczenia zużycia produkowanej energii. Dodatkowym czynnikiem determinującym ww. działania jest znaczący wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w stosunku do możliwości wytwórczych.

***

Systemy napędowe do szybów dostępowych. Budowa tunelu kanalizacyjnego w Abu Zabi
W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wyspiarskim mieście Abu Zabi, drążone są nowe tunele kanalizacyjne. Sięgają one nawet do 100 m w dół pod rozległą metropolią. Synchronicznie działające napędy NORD umożliwiają systemom dźwignicowym bezpieczne opuszczanie platform roboczych głęboko w dół szybów wejściowych oraz ponowne ich podnoszenie.

***

Kompensatory mocy biernej pojemnościowej typu INDCOM
Moc bierna pojemnościowa powstaje podczas pracy urządzeń o charakterze pojemnościowym – urządzeń UPS, nieobciążonych filtrów i długich linii kablowych oraz opraw oświetleniowych typu LED. Energia bierna pojemnościowa oddana do sieci elektroenergetycznej w całym okresie rozliczeniowym jest sumowana i może stanowić znaczny koszt. Opłaty za energię bierną można znacznie zmniejszyć lub wyeliminować, instalując kompensator mocy biernej pojemnościowej typu INDCOM.

***

Mitsubishi Power – hybrydowy system ogniw paliwowych dostarczony przez Rockfin
W styczniu fabrykę Rockfin opuściło MEGAMIE – wysoko wydajny hybrydowy system wytwarzania energii, łączący ogniwa paliwowe ze stałym tlenkiem typu SOFC (ang. Solid Oxide Fuel Cell) z mikroturbiną gazową. Ogniwa paliwowe w przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów mogą wykorzystywać jako źródło energii m.in. niskoemisyjny wodór, który już dzisiaj nazywany jest paliwem przyszłości.

***

Wreszcie Automaticon!
Wreszcie po 3 latach wróciły Targi Automaticon. Wróciła dawno wyczekiwana ich 26 edycja. Jak sobie Państwo przypominają, ostatnia ich odsłona odbyła się w roku 2019. W 2020 roku Targi miały się odbyć w dniach 17–19 marca, lecz niestety w związku z pandemią zostały odwołane. Czekaliśmy cierpliwie i dopiero w dniach 26–28 stycznia 2022 roku pojawiła się taka możliwość.

***

Targi AUTOMATICON w nowym wymiarze
Za nami 26. edycja Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON. Mimo pandemii dopisali zarówno wystawcy, jak i goście, którzy chętnie korzystali z tak rzadkiej dziś okazji do osobistych rozmów i nawiązania nowych kontaktów.

***

Anna Szymczak
Dotacje unijne dla przedsiębiorstw w 2022 roku – co wiadomo
Skończyły się środki unijne z perspektywy 2014–2020 i co dalej? Sytuacja w przedsiębiorstwach nie napawa optymizmem – inflacja, wzrosty kosztów energii i paliw. W tych okolicznościach potrzeba wsparcia firm jest większa niż dotychczas, a tymczasem w tematyce dotacyjnej panuje zastój. Sytuacja polityczna wywiera piętno na pracach legislacyjnych. Nie oznacza to jednak, że nic się nie dzieje. Pewne kierunki są już wytyczone.

***

Emil Król, Marcin Maciążek, Tadeusz Glinka
Bateria trakcyjna z podwyższonym poziomem ochrony przeciwporażeniowej
Streszczenie: Magazyny energii w pojazdach elektrycznych mają zainstalowany system BMS, który kontroluje parametry eksploatacyjne baterii akumulatorów oraz ma wbudowane zabezpieczenia: nadprądowe, podnapięciowe, nadnapięciowe i termiczne. W sytuacjach awaryjnych pojazdu i uszkodzeniu obudowy akumulatora system BMS nie zabezpiecza jednak ludzi przed porażeniem napięciem baterii trakcyjnej. W artykule przedstawiono koncepcję podziału baterii trakcyjnej na moduły, z których każdy ma napięcie nie wyższe niż traktowane jako bezpieczne dla ludzi. Moduły baterii połączono stycznikami, a na obudowie baterii umieszczono czujnik uderzeniowy. Uzwojenia sterujące styczników połączono z akumulatorem niskonapięciowym, systemem BMS i z czujnikiem uderzeniowym. W przypadku kolizji drogowej pojazdu i zadziałania czujnika uderzeniowego prąd w obwodzie uzwojeń sterujących zostaje wyłączony i styczniki rozłączają moduły baterii. Także w czasie postoju pojazdu lub zdjęcia obudowy system BMS przerywa prąd w uzwojeniach sterujących styczników i moduły baterii są rozłączone.

TRACTION BATTERY WITH INCREASED LEVEL OF PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK
Abstract: Energy stores in electric vehicles have a BMS installed that controls the operating parameters of the battery pack, and has built-in overcurrent, undervoltage, overvoltage, and thermal protection. However, during vehicle emergencies and battery case damage, the BMS does not protect people from being shocked by the traction battery voltage. This paper presents the concept of dividing the traction battery into modules, each of which has a voltage no higher than that treated as safe for humans. The battery modules are connected by contactors and a shock sensor is placed on the battery housing. The control windings of the contactors are connected to the low voltage battery, the BMS system and the impact sensor. In the event of a road collision with the vehicle and activation of the impact sensor, the current in the control windings circuit is switched off and the contactors disconnect the battery modules. Also, when the vehicle is stationary or the chassis is removed, the BMS interrupts the current in the control windings of the contactors and the battery modules are disconnected.


***

Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka, Artur Polak
Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych
Streszczenie: Stacje ładowania akumulatorów w pojazdach elektrycznych można dodatkowo wyposażyć w magazyn energii i ekologiczne źródła energii, to jest w baterie fotowoltaiczne i małe elektrownie wiatrowe. Energia słoneczna i energia wiatru są gromadzone w magazynie energii i wykorzystywane do szybkiego ładowania baterii w pojeździe. Zasilanie stacji z sieci elektroenergetycznej jest zasilaniem dodatkowym. Ładowanie akumulatorów w pojeździe elektrycznym może odbywać się dużą mocą, nie obciążając tą mocą sieci elektroenergetycznej. Ewentualny nadmiar mocy generowanej przez źródła odnawialne, gdy akumulatory w magazynie energii są w pełni naładowane, jest odprowadzany do sieci elektroenergetycznej.

ELECTRIC VEHICLE QUICK CHARGING STATION
Abstract: Battery charging stations in small electric vehicles can be additionally equipped with energy storage and ecological energy sources, i.e. photovoltaic batteries and small wind farms. Solar energy and wind energy are stored in the energy store and used to quickly charge the battery in the vehicle. Powering the station from the power grid is an additional power supply. An electric vehicle can charge its batteries with high power without overloading the power grid. Any excess power generated by renewable sources, when the batteries in the energy torage are fully charged, is discharged into the power grid.


***

Zbigniew Goryca, Grzegorz Peczkis
Przepływowa mikroelektrownia wodna
Budowa elektrowni wodnej wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych związanych głównie z budową zapory i towarzyszącej jej infrastruktury. Wysokie spiętrzanie wody powoduje zawsze ingerencję w środowisko naturalne rzeki i otaczający ekosystem. Istnieją rozwiązania mikroelektrowni wodnych umieszczanych w nurcie rzeki, minimalnie ingerujących w środowisko i produkujących niewielkie ilości energii elektrycznej.

***

Aleksander Nicał, Elżbieta Szmigiera, Kostiantyn Protchenko, Krzysztof Kaczorek
Rodzaje linii produkcyjnych
Tego rodzaju linie do produkcji prefabrykatów znajdują zastosowanie przy procesach produkcyjnych zorganizowanych w wariancie potokowym. Wariant ten zakłada zmienność położenia przedmiotu produkcji w czasie, zarówno w procesie roboczym, jak i w procesie obróbki termicznej. Do tego celu w procesie roboczym wykorzystywane są m.in. przenośniki rolkowe, taśmowe, wałkowe, natomiast w procesie obróbki termicznej zastosowanie znajdują tunele grzewcze.

***

Krzysztof Kozłowski, Wojciech Kowalczyk
Sterowanie formacją robotów mobilnych z wykorzystaniem funkcji sztucznych potencjałów
Do połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia dominowało przekonanie, że problem unikania kolizji w robotyce należy rozwiązywać poprzez planowanie bezkolizyjnych trajektorii ruchu. W takim podejściu zadaniem układu sterowania jest możliwie precyzyjne odtwarzanie trajektorii referencyjnej przez manipulator lub platformę mobilną. Planowanie, jako proces wymagający zwykle większego nakładu obliczeniowego, realizowany był jednorazowo, przed rozpoczęciem procesu sterowania. Tego typu rozwiązanie może być skuteczne w przypadku statycznego środowiska lub gdy przestrzeń robocza jest w pełni kontrolowana. Praktycznym przykładem może być zrobotyzowane gniazdo na taśmie produkcyjnej, gdzie klatka bezpieczeństwa uniemożliwia wejście ludzi w pobliże robota, a miejsce i czas dostarczania elementów podlegających obróbce są znane.
 

Reklama