Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 10/2020

Napędy i Sterowanie
numer 10/2020Podłącz, monitoruj, analizuj i zarządzaj
W przedsiębiorstwach produkcyjnych informacja jest jak kod DNA. Zestawy danych, faktów i statystyk stanowią podstawę do podejmowania właściwych decyzji biznesowych. Doskonale wiedzą o tym firmy, które konsekwentnie inwestują w nowoczesne technologie oraz systemy do analizowania danych, przeobrażając gospodarki krajów rozwiniętych. Polskie firmy wciąż stoją przed szansą przyspieszonego, cyfrowego rozwoju.

***

Wysoko sprawne, energooszczędne silniki DYNEO+ klasy sprawności IE5 do ogólnego zastosowania na przykładzie wymiany napędu DC ekstrudera
W poprzednim artykule dotyczącym silników DYNEO wspominaliśmy o rosnących cenach energii elektrycznej i możliwościach jej oszczędzania za pomocą nowych silników synchronicznych, reluktancyjnych z magnesami trwałymi o nazwie DYNEO+.

***

Joystick 4THE5 CAN w zastosowaniach produkcyjnych oraz przemysłowych
Stosowanie joysticków stało się powszechne w wielu zastosowaniach przemysłowych i produkcyjnych, takich jak: linie montażowe, maszyny górnicze i budowlane, np. koparki, sprzęt leśny. W rzeczywistości zastosowanie joysticków jest tak duże, że praktycznie zastąpiło tradycyjną dźwignię sterowania mechanicznego w prawie wszystkich nowoczesnych hydraulicznych układach sterowania.

***

Nowoczesne maszyny do zimowego utrzymania płyty lotnisk z elektroniką BODAS Bosch Rexroth
Utrzymanie pełnych zdolności operacyjnych portu lotniczego zimą to duże wyzwanie technologiczne, organizacyjne oraz finansowe. W okresie zimowym pracownicy lotniska wykorzystują różnorodne maszyny, aby pasy startowe, drogi kołowania, płyty postojowe oraz drogi dojazdowe na obszarze lotniska nie były pokryte śniegiem, były odpowiednio przyczepne, a betonowa nawierzchnia pokrywająca te powierzchnie nie ulegała szybkiej degradacji. Każdy błąd może doprowadzić do przesunięcia lub odwołania lotów, a każde niedopatrzenie do niebezpiecznej sytuacji.

***

DREMA 2020
Po czterech intensywnych dniach dobiegły końca Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA.

***

Waldemar Sielski
Czas – ukryty i niedoceniany problem nowoczesnych technologii
W jednej z dużych i ważnych korporacji wykryto niedawno, że w systemie komputerowym czas cofnął się o dwadzieścia lat – gdzieś do roku dwutysięcznego. Po skontaktowaniu się z serwisem informatycy dowiedzieli się, że padli ofiarą tzw. błędu GPS WNRO (GPS Week Number Roll Over).

***

21. Konferencja Naukowo-Techniczna INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA. BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ. 4–6 listopada 2020 r. KOMTECH-IMTech 2020
Instytut Techniki Górniczej KOMAG serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji z cyklu KOMTECH-IMTech. Celem Konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również prezentacja oferty producentów maszyn i urządzeń.

***

Wyświetlacze wielkogabarytowe LDN-N2
Rodzina N2 wyświetlaczy wielkogabarytowych LDN zapewnia odczyt danych liczbowych z odleg­łości nawet do 200 metrów. LDN znajdują zastosowanie w dużych obiektach przemysłowych do wyświetlania ważnych parametrów procesu technologicznego.

***

Jacek Bialik
Zwiększanie stopnia niezawodności maszyn
Właściwy dobór środków smarnych do konkretnych zastosowań ma znaczący wpływ na koszty eksploatacji maszyn i urządzeń. Główną rolą tego przemysłowego medium jest w obecnej technologii i przemyśle zapewnienie bezawaryjnej pracy. Dlatego środek smarny w profesjonalnym użyciu musi spełniać kilka obligatoryjnych funkcji. Systematyczny monitoring podstawowych parametrów fizykochemicznych oleju, kontrola klasy czystości oraz pielęgnacja oleju w czasie eksploatacji umożliwiają wydłużenie „życia” środka smarnego oraz minimalizują niebezpieczeństwo awarii i postoju maszyny.

***

Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy TY92 firmy Elettromeccanica CDC srl
W dzisiejszym artykule chcielibyśmy zaprezentować Państwu nowy wielofunkcyjny przekaźnik czasowy TY92 firmy Elettromeccanica CDC srl. Firma Elettromeccanica CDC srl powstała w 1960 roku i jest liderem na włoskim rynku w produkcji elektronicznych i elektromechanicznych liczników – ma w swojej ofercie również przekaźniki czasowe, miniaturowe silniki wraz z przekładniami oraz podzespoły stosowane w myjkach przemysłowych, maszynach do lodu, piekarnikach i chłodniach.

***

Jak dobrać przewody do instalacji fotowoltaicznej?
Budując własną instalację fotowoltaiczną, czy to małą – przydomową, czy też pokaźną farmę o mocy setek kilowatów, stajemy przed koniecznością połączenia ze sobą wszystkich elementów takiego systemu. I choć mogłoby się wydawać, że nie ma nic prostszego niż zestawienie ze sobą szeregu ogniw, okazuje się, że warunki panujące w elektrowniach słonecznych wcale nie są tak przyjazne. Wręcz przeciwnie, stawiają przed instalatorem wiele wyzwań. Warto o nich wiedzieć, by nie popełnić błędów, które z czasem mogłyby doprowadzić do poważnych konsekwencji.

***

Za nami wyjątkowe Targi ENERGETAB® 2020
W dniach od 15 do 17 września odbyły się w Bielsku-Białej Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB® 2020 i były one rzeczywiście wyjątkowe.

***

Alternatywne linie produkcyjne to przyszłość nowoczesnych zakładów produkcyjnych
Stosowane do niedawna narzędzia produkcyjne muszą odejść do lamusa. Przynajmniej tam, gdzie pozwolą na to zasoby i wielkość komponentów. Standardowe podejście do budowy flow w kształcie litery U lub za pomocą taśm czy rolotoków nie są złe, ale chcielibyśmy zaproponować inne, alternatywne rozwiązanie, które swoją elastycznością i modułową budową nie tylko pozwoli na szybszą reakcję na zapotrzebowanie klientów, nowe projekty, ale przede wszystkim umożliwi sprawniejsze zarządzanie przepływem materiału oraz wykorzystaniem dostępnych narzędzi.

***

Rozwiązania napędowe do automatyzacji procesu magazynowania
Proces magazynowania i transportu profili metalowych w firmie Retech Sp. z o.o. został znacząco usprawniony przez Baumalog Sp. z o.o. dzięki zastosowaniu rozwiązań oferowanych przez NORD.

***

Urządzenia MEAN WELL dedykowane do systemów zasilania gwarantowanego
Chwilowy zanik napięcia w trakcie procesu produkcyjnego może spowodować nawet kilkugodzinny przestój w zakładzie, pociągając jednocześnie za sobą spore straty finansowe, dlatego też w systemach automatyki nieodłącznym elementem są zasilacze UPS/buforowe, moduły redundancji itp. Wykorzystuje się je w celu zapewnienia ciągłości zasilania chronionych urządzeń i co za tym idzie – ochrony przed skutkami ewentualnego zaniku napięcia.

***

Jeff Greenwood
Jak wybrać odpowiedni kołek dla Twojego zastosowania?
Elementy złączne są jednymi z najważniejszych części zespołu, ponieważ utrzymują cały zespół razem i ułatwiają interakcję pomiędzy poszczególnymi elementami. Najlepiej byłoby, gdyby wybrane elementy złączne były łatwe w montażu, zapewniały wysoką jakość produktu przez zamierzony okres użytkowania i dawały najniższy całkowity koszt montażu, biorąc pod uwagę cały proces produkcyjny. Niniejszy artykuł skupia się na tym, jak wybrać odpowiedni kołek dla danej aplikacji. W szczególności omówiono tu kołki wciskane, ponieważ są to najbardziej rozpowszechnione rodzaje kołków stosowane w nowoczesnej produkcji.

***

Bartłomiej Mazan, Tomasz Detka
Eksperymentalne badanie wpływu temperatury ogniwa litowo-jonowego na pojemność i dokładność obliczeń stopnia naładowania
Streszczenie: W niniejszej publikacji przedstawiono i opisano metodę badania pojemności ogniwa w zależności od temperatury oraz wielkości obciążenia. Badaniu poddane zostało ogniwo cylindryczne o pojemności 3 Ah i wysokiej gęstości mocy, wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym. Badano pojemność ogniwa w temperaturach: –20°C, 25°C i 45°C oraz zbadano pojemność ogniwa przy obciążeniu prądem o natężeniu równym 0,5 C, 1 C oraz 2 C. Opisano także autorskie stanowisko badawcze zrealizowane w Zakładzie Elektromobilności w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, na którym realizowane były badania. Wyniki badań porównane zostały z dokumentacją techniczną ogniwa w celu weryfikacji deklarowanej przez producenta pojemności. W artykule zaproponowano również zastosowanie zależności pojemności od temperatury ogniwa w algorytmie obliczającym stan naładowania baterii wg metody zliczania ładunku (ang. Coulomb counting). Pozwoli to w skrajnych warunkach temperaturowych zwiększyć dokładność obliczeń wartości stanu naładowania (SOC) o 13%, przy uwzględnieniu spadku pojemności ogniwa spowodowanego spadkiem temperatury ogniwa podczas badania.

ENG Experimental study on the influence of temperature of lithium-ion cell on its capacity and accuracy of SOC calculations
Abstract: This publication presents and describes the method for testing cell capacity depending on temperature and load size. The research involved a cylindrical cell with a capacity of 3 Ah and high power density, used in the automotive industry. Cell capacity was tested at temperatures: –20°C, 25°C and 45°C, and cell capacity was tested at a load of 0,5 C, 1 C and 2 C. The author’s research stand was also presented, that was made at the Department of Electromobility in the Automotive Industry Institute, where research was carried out. The test results were compared with the technical documentation of the cell in order to verify the capacity declared by the manufacturer. The article also proposes the use of the dependence of the capacity on the temperature of the cell in the algorithm that calculates the state of charge of the battery according to the Coulomb counting method. This will allow in extreme temperature conditions to increase the accuracy of the calculation of the state of charge (SOC) by 13%, taking into account the cell capacity drop caused by the temperature drop of the cell during the test.

***

Jacek Dziura
Nowoczesne warianty dławików kompensacyjnych w sieciach średnich napięć
Streszczenie: W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają aspekty jakości energii elektrycznej, jak i minimalizacji kosztów związanych z użytkowaniem sieci. W obliczu konkurencji – występującej również na rynku wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, szczególnie przy znacząco rosnących cenach surowców oraz kosztach związanych z emisją zanieczyszczeń – zagadnienia jak najefektywniejszego procesu dostarczania energii są kluczowe dla zabezpieczenia swej pozycji rynkowej. Dławiki kompensacyjne instalowane w sieciach mają za zadanie poprawę współczynnika mocy, a tym samym obniżenie strat powstających podczas przesyłu energii. Istotne jest także zapewnienie, by kompensacja była odpowiednia do aktualnego stanu sieci i nadążała za jej zmianami. Artykuł opisuje warianty dławików wprowadzonych ostatnio do produkcji i eksploatacji, pozwalających na nadążną i efektywną kompensację mocy biernej.

ENG MODERN VARIANTS OF SHUNT REACTORS IN MIDDLE VOLTAGE NETWORKS
Abstract: In recent times the aspects of electrical energy quality and cost related to operation of electrical networks get the higher importance. For the markets of electrical energy generation, transmission and distribution operating in competition environment it is crucial to secure the effectiveness of the energy supply process, especially when the fuel prices and charges for emission are significantly rising. Shunt reactors which are installed in electrical networks to increase the power factor and hence to minimize the loss related to energy transmission. It is also essential to secure that compensation is adequate to the current state of a network and follows its changes. The paper describes the variants of shunt reactors recently introduced for production and operation which allow to compensate the reactive power in follow-up and effective way

***

Helena Dodziuk
Druk 3DP/AM jako część następnej rewolucji przemysłowej
Druk 3D gwałtownie się rozwija [1]. W raporcie za 2019 rok największej firmy analitycznej w tej dziedzinie Wohlers’ Associates przewidziano, że całkowita wartość produktów i usług tego sektora na całym świecie osiągnie 15,8 mld USD w bieżącym roku, wzrośnie do 23,9 mld USD w 2022 roku i poszybuje do 35,6 mld USD w 2024 roku [2].

***

Jakub Bernatt
Ogrzewanie domu jednorodzinnego pompą ciepła – czy warto?
Streszczenie: Niniejszy artykuł przedstawia koszty eksploatacji rzeczywistego obiektu (domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 200 m2 zlokalizowanego w Tychach) ogrzewanego pompą ciepła o parowaniu bezpośrednim. Porównano też koszty ogrzewania w przypadku, gdyby zastosowano inne systemy grzewcze, jak również przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną instalacji pomp ciepła.

ENG HEATING A SINGLE-FAMILY HOUSE WITH A HEAT PUMP – IS IT WORTH IT?
Abstract: Article presents operating costs of the real object (a single-family house with an usable area of 200 m2 located in Tychy) heated by direct evaporating heat pump. Operating costs of other heating systems are compared and techno-economic assessment of the heat pump installation has been performed.

***

Andrzej Lechowicz
Modernizacja oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu technologii LED szansą na zwiększenie zasobów energii elektrycznej potrzebnej do ładowania samochodów elektrycznych
Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę potencjalnych możliwości pozyskiwania energii do ładowania samochodów elektrycznych. Obecnie największym problemem rozwoju rynku pojazdów elektrycznych jest brak odpowiedniej infrastruktury do ich ładowania. W związku z tym oprócz budowy nowej infrastruktury należy rozważyć również inne pośrednie metody poprawy efektywności i przepustowości obecnej sieci dystrybucji energii, w szczególności w miejscach, gdzie wykorzystywane są samochody elektryczne, czyli na ulicach miast. Jednym z takich sposobów jest modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez nowoczesne rozwiązania oparte na technologii LED. Zaoszczędzoną w ten sposób energię będzie można wykorzystać do ładowania samochodów elektrycznych. W prezentowanej pracy przedstawiono metody ograniczenia zużycia energii w sieci oświetlenia drogowego oraz przeprowadzono analizę potencjalnych możliwości wykorzystania zaoszczędzonej tam energii elektrycznej do ładowania samochodów elektrycznych. W ramach tej analizy przeprowadzono również oszacowanie kosztów i zwrotu takiej inwestycji.

ENG Modernization of street lighting with the use of LED technology as an opportunity to increase the amount of electricity needed to charge electric cars
Abstract: The article presents an analysis of the potential for deriving energy for electric cars charging. Currently, the biggest problem in the development of the electric vehicle market is associated with the lack of adequate infrastructure that enables their charging. Therefore, in addition to building new infrastructure, we should also consider other indirect methods of improving the efficiency and capacity of the current energy distribution network, in particular in the locations where electric cars are utilized, i.e. city streets. One of such methods can be based on the modernization of street lighting for modern solutions based on LED technology. The energy saved in this way can be used to charge electric cars. The presented work presents methods for reducing energy consumption in the network applied for road lighting and analysis of the potential use of electricity saved there for charging electric cars. As part of this analysis, an estimation of the costs and return of such an investment was also carried out.

***

Bezpieczeństwo w chmurze. Zasady i pojęcia
Tak, ta książka została napisana jako praktyczny przewodnik, jednakże w pierwszej kolejności konieczne jest omówienie kilku istotnych dla chmury zasad wysokiego poziomu bezpieczeństwa przed skupieniem się na praktycznych elementach. W przypadku, gdy czytelnik uzna, że jest doświadczonym specjalistą do spraw bezpieczeństwa, ale początkującym w środowisku w chmurze, możliwe jest przejście od razu do podrozdziału „Model współodpowiedzialności w chmurze”.

***

Jan Górzyński
Pozyskiwanie i przetwarzanie energii odnawialnej
Wyczerpywanie paliw kopalnych i degradacja środowiska prowadzą do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w pokryciu zużycia energii, przynajmniej do czasu opanowania innych możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych. Istnieje bowiem powszechne przekonanie, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie narusza ekosystemu planety, a wielkość zasobów wydaje się uzasadniać nadzieję na zaspokojenie większości potrzeb energetycznych. Według [97] znane są jednak liczne ograniczenia tych możliwości, ponieważ wykorzystanie energii odnawialnych wiążę się również z wieloma problemami ekologicznymi, innymi niż występujące przy zagospodarowaniu tradycyjnych paliw kopalnych, powodujące jednak istotne ograniczenia możliwości ich wykorzystania.

***

Jacek Kabziński, Przemysław Mosiołek
Idea projektowania sterowania z wykorzystaniem bezpośredniej metody Lapunowa
Pierwotnie metoda Lapunowa była sformułowana jako narzędzie do analizy stabilności w pełni zdefiniowanego układu dynamicznego. Główna trudność w jej stosowaniu polegała na konieczności zaproponowania funkcji Lapunowa, która wykazałaby stabilność badanego układu.

***

Marian A. Partyka, Alfred Paszek
Analiza porównawcza funkcjonalności przedsiębiorstw według „Katalogu Branżowego – Napędy i Sterowanie” w latach 2019–2020
Streszczenie: W artykule zamieszczono wyniki analizy porównawczej funkcjonalności polskich firm działających na rynku techniki w latach 2019 i 2020. Skupiono się na ofertach katalogowych w poszczególnych branżach, m.in. w hydraulice, pneumatyce, napędach i automatyce. Wykonana analiza porównawcza uwzględnia ilościowe i jakościowe aspekty, wynikające ze zgromadzonych danych. Opracowanie przedstawia dynamikę zmian w danym okresie oraz wnioski z przeprowadzonych badań.

ENG COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FUNCTIONALITY OF FIRMS ACCORDING TO THE BRANCH CATALOGUE „NAPĘDY I STEROWANIE” („DRIVES AND CONTROL”) FROM THE YEARS 2019 AND 2020    
Abstract: This article presents a description and comparison analysis of businesses that are present in the Polish market of hydraulics, pneumatics and propulsion among others. This elaboration contains descriptions of existing change dynamics in the discussed industry sectors as well as a picture of Polish firms and enterprises in the global market of the analyzed branch. The fluctuation of existing Polish businesses in technic market in the years 2019 and 2020 are described.
 

Reklama