Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 7-8/2020

Napędy i Sterowanie
numer 7-8/2020SIBA – zapewnij sobie bezpieczeństwo dzięki jakości
Nasze produkty zabezpieczają urządzenia i instalacje elektryczne przed skutkami przeciążeń i zwarć oraz zapewniają ochronę przeciwporażeniową. Najwyższa jakość naszych oryginalnych i prawnie zastrzeżonych rozwiązań technicznych oraz ciągła i szczegółowa kontrola produkcji gwarantują, że oferowane bezpieczniki zawsze chronią, zapobiegając uszkodzeniom i awariom. Oferowane przez nas bezpieczniki spełniają wymagania norm europejskich oraz północnoamerykańskich, co potwierdzają certyfikaty jednostek badawczych. Dzięki temu nasze wyroby mogą być stosowane przez producentów i eksporterów urządzeń elektrycznych na rynek amerykański.

***

Zawsze UP TO DATE z SEW-EURODRIVE. Zwiększamy wartość Twojej inwestycji
Długofalowe innowacje to dla nas nieustanne aktualizowanie techniki napędowej, by była up to date, czyli na bieżąco ze zmieniającymi się wymaganiami. W ten sposób zwiększamy korzyści we wszystkich aspektach utrzymania i optymalizacji produktów, co jest możliwe dzięki ciągłemu transferowi technologii z naszego Działu Rozwoju. Co więcej, robimy to systematycznie, często i bez dodatkowych kosztów, aby w ten sposób utrzymać, a nawet zwiększyć wartość Twoich inwestycji.

***

Energetab odbędzie się w terminie 15–17 września 2020 r. TARGI zostały ODMROŻONE
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 2020 r., od 6 czerwca ponownie można organizować wydarzenia targowe, kongresy, seminaria i konferencje przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich środków ostrożności zgodnych z wytycznymi GIS.

***

Szkoła enkoderów firmy LeineLinde. Cz. 4. Mechanika – żywotność enkodera
Kontynuując cykl „Szkoła enkoderów”, chcielibyśmy przedstawić czynniki mające największy wpływ na żywotność enkodera.

***

Wyspy zaworowe serii D1 w wersji ze sterowaniem protokołem komunikacyjnym
Dedykowane i kompleksowe systemy cyber-fizyczne Camozzi, na które składają się czujniki i inne inteligentne komponenty, są w stanie przesyłać złożone dane procesowe do systemów zarządzania i chmury za pośrednictwem bramy IIoT (Przemysłowy Internet Rzeczy). Zebrane informacje są analizowane w czasie rzeczywistym przy użyciu zaawansowanych zastrzeżonych algorytmów i przetwarzane w postaci szczegółowych raportów diagnostycznych. Dzięki nim użytkownicy mogą z wyprzedzeniem zaplanować działania konserwacji predykcyjnej maszyn, co z kolei pozytywnie wpływa na ich wydajność i koszty produkcyjne.

***

NORD: silny partner w czasach kryzysu
Nawet w obecnych trudnych czasach firma NORD DRIVESYSTEMS, specjalista z zakresu technologii napędowych, utrzymuje świat w ruchu. Dostępność dostaw jest zagwarantowana dla wszystkich produktów, a prowadzone inwestycje logistyczne i w lokalizacjach produkcyjnych postępują zgodnie z planem.

***

Aktualne możliwości i kierunki rozwoju Przedsiębiorstwa HYDROMEL S.A.
Przedsiębiorstwo HYDROMEL S.A. to firma produkcyjna z 26-letnim doświadczeniem wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PUMAR, zatrudniająca blisko 400 osób, w tym inżynierów, techników, wykwalifikowanych pracowników dołowych, tokarzy, frezerów, operatorów CNC i wielu innych.

***

REXNORD – nowa gama produktowa już dostępna w IOW TRADE Sp. z o.o.
Jesteśmy wiodącym dystrybutorem napędów jezdnych, przekładni mechanicznych, hydrauliki siłowej, systemów chłodzenia i technologii filtracji na Europę Wschodnią i Centralną. Spółka IOW TRADE została założona w 1993 roku i może poszczycić się wieloletnią współpracą z dostawcami i klientami. Nasi partnerzy są liderami znanymi na całym świecie. Nasi klienci, od małych lokalnych firm po wielkie światowe koncerny, to głównie producenci w sektorach inżynierii mechanicznej, maszyn budowlanych, kopalnianych, rolniczych, morskich, kolejowych, przenośnikowych, pojazdów ciężarowych, autobusów itp.

***

Szymon Piasecki
MFC810/1150 V – rodzina trójpoziomowych falowników do zastosowań w górnictwie i przemyśle ciężkim
Branża górnicza oraz przemysł ciężki są niezwykle wymagające w zakresie zastosowań przekształtników energoelektronicznych zarówno w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa, jak i parametrów pracy. Do zasilania urządzeń większej mocy często stosuje się podwyższone napięcie sieciowe, np. w Polsce jest to napięcie 3 x 1000 V (RMS, międzyfazowe), w Turcji – 1100 V, a w Rosji – 1140 V. Regulacja prędkości obrotowej maszyn zasilonych takim napięciem wymaga zastosowania dedykowanych falowników napędowych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie branży górniczej firma ZE Twerd zaprezentowała rodzinę trójpoziomowych falowników napędowych o mocach od 55 do 800 kW, dedykowanych do pracy z sieciowym napięciem zasilającym 3 x 1150 V.

***

OEE w czasie rzeczywistym
Ocena efektywności produkcji metodą liczenia współczynnika całkowitej efektywności sprzętu (OEE) jest obecnie możliwa w czasie rzeczywistym, z dokładnym określeniem współczynników składowych: dostępności, wykorzystania i jakości – na każdą chwilę.

***

5sAUTOMATE. Game Changer – automatyzacja w stylu lean robotics
Jeszcze do niedawna wymagania klientów odnośnie automatyzacji linii produkcyjnej zawarte w specyfikacji mówiły o kompleksowych rozwiązaniach. Na takiej linii zabudowywano wszystko, co było niezbędne, i obudowywano ją, zamykając przy tym możliwość łatwej i sprawnej rozbudowy.

***

Prof. Dodziuk: druk 3D to rewolucja, której w Polsce nie doceniamy
W Polsce nie jesteśmy jeszcze świadomi, że w dziedzinie druku 3D dzieje się coś rewolucyjnego – ocenia prof. Helena Dodziuk. Tłumaczy, że druk 3D służy nie tylko do tworzenia prototypów i budowania narzędzi dla linii produkcyjnych, ale coraz częściej opłacalna staje się w tej technologii również masowa produkcja.

***

Kongres Industry Next na miarę nowej rzeczywistości
Program najbliższej edycji Targów ITM INDUSTRY EUROPE uświetni innowacyjny i pionierski projekt – Kongres Industry Next. Przedsięwzięcie merytorycznie wpisuje się w globalny rozwój ery cyfrowej.

***

Helena Dodziuk
Druk 3D a walka z koronawirusem
W związku z COVID-19 na całym świecie uaktywniły się firmy i entuzjaści związani z drukiem 3D, którzy wykorzystują jego zalety w walce z epidemią. Nie tylko wykonują oni niezbędne przedmioty, lecz również koordynują wysiłki wytwórców i łączą ich z potrzebującymi. Drukowanie trójwymiarowe może również przyczynić się do zastąpienia zerwanych przez pandemię łańcuchów dostaw.

***

Przemysław Deja
Trakcyjno-akumulatorowy układ napędu górniczej lokomotywy elektrycznej
Streszczenie: Zakłady górnicze węgla kamiennego posiadają na wyposażeniu wiele odmian maszyn transportowych, tj. lokomotywy spągowe, ciągniki podwieszone czy przenośniki. Ze względu na źródło zasilania energią dzieli się je na spalinowe oraz elektryczne. Te drugie, z uwagi na sposób dostarczania energii elektrycznej, dzielą się na: akumulatorowe, przewodowe oraz zasilane z trakcji elektrycznej. Koszty eksploatowania różnych niezależnych maszyn górniczych zasilanych energią elektryczną są wysokie. Dlatego uzasadnione jest wdrożenie rozwiązań umożliwiających zasilanie maszyny zarówno z trakcji elektrycznej, jak i z baterii akumulatorów. Zastosowanie takiego uniwersalnego napędu pozwoli na efektywne wykorzystanie maszyn transportowych w miejscach, gdzie nie ma trakcji elektrycznej. W artykule przedstawiono wyniki pracy realizowanej w ITG KOMAG nad trakcyjno-akumulatorowym układem napędu elektrycznego lokomotywy spągowej, przewidzianej do pracy w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Scharakteryzowano infrastrukturę kopalnianej sieci trakcyjnej oraz dokonano przeglądu stosowanych rozwiązań układów napędowych trakcyjno-akumulatorowych. Przedstawiono model układu napędowego oraz omówiono wyniki obliczeń modelu składu pociągu uzyskanych podczas badań symulacyjnych w środowisku Matlab-Simulink. W modelu zastosowano silnik elektryczny z magnesami trwałymi, baterię akumulatorów oraz falownik.

ENG TRACTION-BATTERY DRIVE OF THE ELECTRIC MINE LOCOMOTIVE
Abstract: Hard coal mining plants have different transportation machines such as floor-mounted locomotives, suspended drive trains or conveyors. Depending on power supply system they are divided into diesel ones and electric ones. The last ones are divided into battery ones, cable ones and those supplied from electric traction. Operational costs of mining machines power supplied from different sources of electric energy are high. That is why implementation of the solutions enabling power supply  of the machines both from electric traction and from the batteries is justified. Use of such versatile drives enables effective operation of transporting machines in those places where there is no electric traction. Results of KOMAG project on traction-battery electric drives of floor-mounted locomotive intended for operation in underground mine workings in a potentially explosive atmosphere (methane and/or coal dust explosion hazard) are presented. Infrastructure of mine electric traction network is characterized and solutions of traction-battery electric dives are reviewed. Model of driving system is presented and the results of calculations of train model during simulation tests in Matlab-Simulink software environment are discussed. Electric motor with permanent magnets, pack of batteries and converter were used in the model.

***

Przemysław Deja, Dariusz Kapuściński, Andrzej Niedworok, Bartosz Polnik
Badania innowacyjnego układu zasilająco-sterującego spągoładowarki górniczej
Streszczenie: W artykule omówione zostały badania laboratoryjne innowacyjnego układu zasilająco-sterującego spągoładowarki górniczej, opracowanego w ramach realizacji projektu o akronimie HYDKOM 75, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania miały na celu zweryfikowanie przyjętych założeń technicznych oraz funkcjonalności opracowanego rozwiązania z uwzględnieniem możliwości zastosowania przedmiotowego układu zasilająco-sterującego w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Innowacyjny układ zasilająco-sterujący spągoładowarki górniczej został opracowany i zbudowany w oparciu o baterię ogniw litowych, zwiększającą mobilność przedmiotowego rozwiązania. Ponadto po rozładowaniu baterii układ zasilająco-sterujący umożliwia pracę spągoładowarki przy zasilaniu przewodowym z sieci kopalnianej, kiedy to następuje proces ładowania baterii ogniw. Dzięki takiemu rozwiązaniu górnicza spągoładowarka może być eksploatowana praktycznie bez przerwy.

ENG TESTS OF THE INNOVATIVE POWER SUPPLYAND CONTROL SYSTEM OF THE ROADHEADING MINING MACHINE
Abstract: The article discusses laboratory tests of an innovative power supply and control system for a roadheading mining machine, developed as part of the project on the acronym HYDKOM 75 co-financed by the National Center for Research and Development. The research was aimed at verifying the adopted technical assumptions and functionality of the developed solution, taking into account the possibility of using the power and control system in potentially explosive atmospheres. The innovative power supply and control system of the roadheading mining machine was developed and built based on the battery of lithium cells, increasing the mobility of the solution in question. In addition, after the battery has been discharged, the power supply and control system allows the charger to operate on the line power from the mine network, when the battery cells are being charged. Thanks to such a solution, the mining machine can be operated practically without interruption.

***

Przemysław Deja, Krzysztof Okrent, Bartosz Polnik
Akumulatorowy zespół zasilający samojezdnego wozu strzelniczego
Streszczenie: W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach akumulatorowy zespół zasilający samojezdnego wozu strzelniczego. Zespół ten składa się z modułu baterii i aparatury, zabudowanych na wozie strzelniczym oraz wolno stojącego modułu ładowania. Wprowadzenie akumulatorowego zasilania układu roboczego zabudowanego na wozie (tj. modułowego urządzenia pompowego oraz układu manewrowania „koszem”) wraz z obwodami pomocniczymi i sterowania, w miejsce stosowanego w dotychczasowych rozwiązaniach zasilania przewodowego jest istotną innowacją wozu strzelniczego. Należy zwrócić uwagę na pierwsze zastosowanie baterii ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFePO4) w maszynie przeznaczonej do eksploatacji w podziemnym wyrobisku rud miedzi i innych kopalniach niewęglowych. Ogniwa litowe charakteryzują się wysoką gęstością energii oraz wysoką gęstością mocy, w stosunku do powszechnie stosowanych baterii ogniw kwasowo-ołowiowych, i nie wydzielają gazów elektrolitycznych (np. wodoru) podczas eksploatacji. Akumulatorowy zespół zasilający samojezdnego wozu strzelniczego może być stosowany w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych wydobywających rudy metali i w zakładach górniczych wydobywających inne kopaliny.

ENG BATTERY POWER SUPPLY UNIT FOR SELF-PROPELLED BLASTING UTILITY VEHICLE
Abstract: Battery power supply unit for self-propelled blasting utility vehicle designed in the KOMAG Institute for Mining Industry is presented. This unit consists of the battery module and fittings installed on the blasting utility vehicle as well as free-standing loading module. Introduction of battery unit to supply the working system installed on the vehicle (i.e. modular pumping unit and “bucket” manoeuvring system) together with auxiliary and control circuits, replacing the currently used  cable power supply is an important innovation in the blasting utility vehicle design. Attention should be drawn to the fact of using the lithium-iron-phosphate (LiFePO4) battery for the first time in a machine operating in underground copper ore mine or in other non-coal mines. Lithium batteries have higher energy density and higher power density than commonly used lead-acid batteries and they do not emit electrolytic gases (e.g. hydrogen). Battery power supply unit for self-propelled blasting utility vehicle can be used in underground, methane-free metal ores mining plants or in the mining plants extracting other minerals.

***

Roman Krok, Janusz Wróblewski
Model matematyczny do badań cieplnych dwubiegowych silników górniczych
W silnikach indukcyjnych dwubiegowych przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń stosowane jest wodne chłodzenie kadłubów oraz tarcz łożyskowych. Z pomiarów cieplnych tego typu silników wynika, że w poszczególnych elementach konstrukcyjnych występują znaczne nierównomierności rozkładu temperatury. Najbardziej narażonymi na uszkodzenia termiczne elementami silnika dwubiegowego są uzwojenia stojana, w których przy znamionowym obciążeniu silnika różnica pomiędzy maksymalną a minimalną temperaturą (w zależności od mocy i typu silnika) osiąga wartość nawet kilkunastu °C. Stosowanie w obliczeniach projektowych [1, 5] tych silników uproszczonych modeli cieplnych, umożliwiających jedynie obliczenie średnich temperatur elementów, nie pozwala w pełni określić stopnia wykorzystania cieplnego poszczególnych jego elementów. Przeprowadzenie takiej oceny wymaga znajomości maksymalnych temperatur podstawowych elementów konstrukcyjnych silnika dwubiegowego w znamionowych warunkach zasilania i obciążenia.

ENG MATHEMATICAL MODEL FOR THERMAL INVESTIGATIONS OF TWO‑SPEED MINE MOTORS
Abstract: The paper presents a thermal model of two‑speed induction motors with water‑cooled frames. This model is made basing on the method of finite differences with the use of interpretation of the heat conduction equations in the form of thermal-electrical networks. It enables calculating temperature distributions in all constructional elements of induction motor and in the stream of water flowing in the frame as well as in the streams of air flowing in ventilation ducts of the rotor core and the frame. Basing on the model, a computer program that can be used for computer aided design is developed. Exemplary thermal calculations are carried out for the two-speed induction motor of 85/250 kW. The results obtained from simulations are compared with those from thermal measurements.

***

DREMA 2020 – automatyzacja szansą rozwoju
Aktualna sytuacja światowych gospodarek nie pozostawia złudzeń – niezależnie od bieżącej kondycji firmy muszą przyspieszyć automatyzację i mechanizację w swoich zakładach. Jak wynika z Global Capital Confidence Barometer, raportu EY, na skutek pandemii intensywna automatyzacja stała się priorytetem dla 36% menedżerów z 45 krajów. Aby zachować stabilność w łańcuchu dostaw, obniżać koszty, a także kompensować braki kadrowe, także firmy z sektora drzewnego i meblarskiego jeszcze bardziej otwierają się na digitalizację, automatyzację i mechanizację produkcji. Zagadnienia związane z automatyzacją i mechanizacją procesów to ważny punkt na tematycznej mapie Targów DREMA.

***

Stefan Gierlotka
Elektryczne zapalarki strzałowe stosowane w kopalniach
W zaraniu górnictwa posługiwano się łomem, kilofem i perlikiem. Około 1300 roku Betholdus wynalazł „czarny proch”, będący mieszaniną saletry, węgla drzewnego i siarki. Próby urabiania górotworu prochem czarnym i lontem siarkowym w górnictwie podjęto dopiero w XVII wieku, lecz z powodu zatruć gazami postrzałowymi nie rozpowszechniły się. W 1831 roku Sabrer wynalazł nitroglicerynę, a Bickford lont prochowy. Szwedzki chemik Alfred Nobel w 1867 roku zmieszał nitroglicerynę z ziemią okrzemkową tworząc doskonały środek wybuchowy zwany dynamitem. Zastosowany przez górników do urabiania górotworu dynamit stał się środkiem postępu prac w górnictwie.

***

Artur Polak
Szczególny przypadek awarii transformatora elektrowni wiatrowej
Streszczenie: Transformatory żywiczne, dzięki swoim zaletom w odniesieniu do transformatorów olejowych, znalazły szerokie zastosowanie jako transformatory do falowników, pieców indukcyjnych lub elektrowni wiatrowych. Transformatory suche można konfigurować z myślą o ekstremalnych warunkach pracy (np. skrajnych temperaturach). W większości przypadków doskonale sprawdzają się jednak wykonania standardowe, które pracują np. w halach produkcyjnych czy centrach handlowych. Ważnym aspektem są na pewno ciche działanie i redukcja wibracji rdzenia. Najczęstsze awarie, jakim ulegają transformatory żywiczne, to zwarcia zwojowe rozwijające się w zwarcia między dyskami. Zwarcia te zaliczamy do zwarć katastrofalnych.

ENG Abstract: Resin transformers have been widely used as transformers for inverters, induction furnaces or wind turbines due to their advantages relating to oil transformers. Dry transformers can be configured for extreme operating conditions (eg extreme temperatures). However, standard versions which work, for example, in production halls or shopping centers are perfect choise in most cases. An important aspect is definitely quiet operation and reduction of core vibration. The most frequent failure that resin transformers undergo is the shorting of the coils developing in the short-circuit between the discs. These faults are classified as catastrophic short-circuits.

***

Tomasz Wolnik,  Emil Król
Silniki pmsm do zastosowań trakcyjnych. Czy moc znamionowa silnika decyduje o jego gabarycie i masie?
Streszczenie: Na rynku pojawia się coraz więcej różnego rodzaju silników trakcyjnych z magnesami trwałymi, w tym silników do szeroko rozumianej elektromobilności. W zależności od docelowego przeznaczenia różnią się one wieloma parametrami eksploatacyjnymi oraz naturalnie wymiarami gabarytowymi i masą. Wielu potencjalnych użytkowników, porównując masę i gabaryty silników pomiędzy sobą, czyni to najczęściej w odniesieniu do ich mocy znamionowej, przyjmując ją jako podstawowe kryterium porównawcze. W niniejszej publikacji rozważaniom poddano słuszność takiego podejścia. Zwrócono uwagę na inne kluczowe parametry eksploatacyjne silników PMSM, które – zdaniem autorów – determinują wymiary i masę maszyny na etapie projektowania jej obwodu elektromagnetycznego.

ENG PMSM MOTORS FOR TRACTION APPLICATIONS – DOES THE MOTOR’S NOMINAL POWER DECIDED ON ITS DIMENSIONS AND MASS?
Abstract: Nowadays, there are more and more different types of traction motors with permanent magnets present on the market, including motors dedicated for electromobility in a broad sense. In dependence of purpose, they differs in matter of many of exploitation parameters, dimensions and weight. Many of the potential users, mostly compares motors weight and dimensions to their rated power, taking it as a basic comparison criterion. This paper considers correctness of such mindset. The attention have been put on the other key exploitation parameters of PMSM motors, which in authors opinion, determines their dimensions and weight on the stage of electromagnetic-circuit design.

***

Maciej Andrzejewski, Paweł Daszkiewicz, Michalina Kamińska, Wojciech Jakuszko, Łukasz Rymaniak
Zagadnienia oceny wskaźników ekologicznych pojazdów dwudrogowych w aspekcie aktualnych przepisów homologacyjnych
Poprawa stanu środowiska naturalnego wymaga coraz nowszych sposobów na obniżenie emisji związków szkodliwych spalin emitowanych przez pojazdy. Jednym z nich jest zastąpienie wyeksploatowanych lokomotyw manewrowych ciągnikami szynowo-drogowymi. Pojazdy takie przystosowane są do przetaczania wagonów, a ich konstrukcja zapewnia dużą funkcjonalność przy niskich kosztach eksploatacji. Głównym celem tego zabiegu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania pojazdu na środowisko i redukcja zużycia paliwa w porównaniu do lokomotywy wykonującej tę samą pracę. Badania emisyjności spalin testowanego pojazdu przeprowadzono podczas rzeczywistych warunków eksploatacji, dzięki czemu uzyskane wyniki są bardziej miarodajne.

***

Tadeusz Glinka, Sławomir Szymaniec
Diagnostyka maszyn i urządzeń. Czujniki pomiarowe w diagnostyce. Część 2
Większość pracujących w przemyśle maszyn elektrycznych ma fabrycznie zamontowane czujniki temperatury (Pt10, Pt100, Pt1000). Temperatura jest jedną z najczęściej mierzonych wielkości nieelektrycznych w przemyśle. Zakres pomiarowy najczęściej zawiera się w przedziale od ok. –100°C do ponad 300°C. Tak szeroki zakres mierzonej wielkości, różnorodność warunków pomiarów, celów oraz wymaganych dokładności pomiarów sprzyjały powstaniu dużej liczby różnorodnych czujników i przyrządów do pomiarów temperatury.

***

Tadeusz  Glinka
Elektryczne energooszczędne układy napędowe
Poznaliśmy różne rodzaje maszyn elektrycznych: asynchroniczne, synchroniczne, prądu stałego i z magnesami trwałymi. Porównajmy je według kryterium energooszczędności i gęstości mocy.

***

Tadeusz  Glinka
Związek między mocą znamionową a gabarytem maszyny elektrycznej i transformatora
Transformatory są znamionowane na moc wydawaną. Moc pobierana z sieci elektroenergetycznej jest większa o straty mocy w rdzeniu transformatora i w uzwojeniach. Sumaryczne straty mocy wynoszą ok. 1% mocy znamionowej. Moc pola magnetycznego w rdzeniu transformatora jest mocą średnią z mocy pobieranej i mocy oddawanej.

***

Bartłomiej Gładysz, Michał Grabia, Krzysztof Santarek
Istota i znaczenie technologii RFID
Przedsiębiorstwa poszukują możliwości doskonalenia technologii istniejących oraz pozyskiwania nowych, stwarzających szersze możliwości: wytwarzania nowych produktów, umocnienia własnej pozycji na rynkach istniejących, wejścia na nowe rynki, stosowania nowych sposobów prowadzenia biznesu i in. Wprowadzenie w przedsiębiorstwie takich technologii, nowych bądź usprawnionych, stanowi przykład innowacji technologicznej.

***

Bartłomiej Gładysz, Michał Grabia, Krzysztof Santarek
Przykłady wdrożenia RFID
Technologia RFID może być stosowana w wielu różnych obszarach. Zadaniem bardzo trudnym jest opracowanie szczegółowej i wyczerpującej listy możliwych zastosowań, nie wspominając o przeprowadzeniu ich klasyfikacji. Niektóre popularne obszary aplikacji RFID przedstawia tabela 1, gdzie jako kryterium przyjęto rodzaj czytnika RFID. Podobnie różne popularne formy znaczników RFID przedstawia tabela 2, ale również nie jest to lista wyczerpująca.

 

Reklama