Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 01/2021

Napędy i Sterowanie
numer 01/2021Przekaźniki nadzorcze Finder gwarancją bezpieczeństwa w przemyśle
Przemysł rządzi się swoimi zasadami. Z jednej strony wymagane jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa maszyn, z drugiej optymalizacja procesów i zmniejszanie kosztów produkcji, ryzyka awarii itd. Aby połączyć wszystkie aspekty i zapewnić poprawność działania linii automatycznych czy też zrobotyzowanych miejsc pracy w zakładach przemysłowych, należy już na etapie projektowania przewidzieć wiele kwestii. Finder, wychodząc naprzeciw normom i wymaganiom, zapewnia rozwiązania, które mogą zagwarantować zarówno bezpieczeństwo, jak i wygodę użytkowania urządzeń.

***

Elektronika napędowa dla każdego zastosowania
Od ponad 30 lat NORD DRIVESYSTEMS opracowuje i produkuje elektroniczną technologię napędową, będąc jednym z pionierów innowacyjnych przetwornic częstotliwości. Portfolio obejmuje falowniki i rozruszniki silnikowe do 22 kW w wersjach zdecentralizowanych i do 160 kW dla szaf sterowniczych. Wszystkie produkty tej grupy charakteryzują się skalowalnymi funkcjami, wysoką precyzją regulacji, łatwą instalacją i obsługą. Różne klasy mocy, opcje montażu i moduły komunikacyjne zapewniają integrację ze wszystkimi architekturami sterowania.

***

Nowe wymagania w zakresie minimalnego poziomu sprawności silników asynchronicznych
Nowe wymagania w zakresie minimalnego poziomu sprawności silników asynchronicznych wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej – Rozporządzenie Komisji UE 2019/1781.

***

Jerzy Sobczak
Falownik serii SX1000 zasilający silnik wrzecionowy wysokoobrotowy 400 Hz
W roku 2015 firma Sanyu Sp. j. wprowadziła nowy produkt. Jest nim przemiennik częstotliwości serii SX1000. Poświęciliśmy już wiele artykułów opisujących właściwości tego falownika na łamach miesięcznika „Napędy i Sterowanie”. Doczekał się on już w 2020 roku nowej wersji nazwanej SX1000PLUS.

***

Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2021. Najnowsze rozwiązania w zakresie sprzętu elektrycznego, automatyki i systemów zabezpieczeń po raz dziewiętnasty w Warszawie!
To będzie wielkie wydarzenie, najważniejsze wydarzenie w branży roku 2021.

***

Anna Szymczak
Ostatnie środki na badania w sztandarowym programie dla przedsiębiorców
W marcu 2021 roku pojawi się ostania szansa na pozyskanie środków na prowadzenie badań w przedsiębiorstwach.  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie nabór wniosków w ramach tzw. programu „Szybka ścieżka”. Do podziału jest 300 mln zł. Będzie to już ostania szansa na środki w ramach tego popularnego programu.

***

Ryszard Tadeusiewicz
Archipelag sztucznej inteligencji. Część II
W poprzednim numerze miesięcznika „Napędy i Sterowanie” zdefiniowałem, czym w istocie jest sztuczna inteligencja, oraz wyjaśniłem, dlaczego sztuczną inteligencję porównuję do archipelagu wysp. Dodatkowo w tym poprzednim artykule omówiłem już trzy wyspy tego archipelagu. Te trzy już omówione wyspy to kolejno: metody symboliczne, sieci neuronowe i systemy ekspertowe.

***

Marian A. Partyka, Maria Natorska
Decyzyjna optymalizacja pompy zębatej z podciętą stopą zęba za pomocą nakładkowych drzew logicznych
Streszczenie: Optymalizacja pompy zębatej z podciętą stopą zęba wymaga obliczenia sprawności objętościowej, hydrauliczno-mechanicznej oraz całkowitej. Ze względu na konflikt modelowy często oblicza się bezpośrednio sprawność całkowitą przy założeniu spełnienia dopuszczalnego poziomu pozostałych sprawności. Nakładkowe drzewa logiczne są dodatkową niezależną metodą.

ENG DECISION OPTIMIZATION OF A GEAR PUMP AFTER TOOTH ROOT UNDERCUTTING BY MEANS OF MULTI-DIMENSIONAL LOGIC TREES
Abstract: Optimization of the gear pump after tooth root undercutting requires calculations of volumetric, mechanical and total efficiencies. Because of the model conflict, total efficiency is often calculated on the assumption that the other efficiencies are acceptable. Multiple – dimensional logical trees are the additional independent method.

***

Agnieszka Tiszbierek
Zastosowanie komputerowego wspomagania wyznaczania rangi ważności parametrów z funkcją zmienna zastępcza oraz warunkowość na rzeczywistym przykładzie ze zmiennymi zależnymi o podobnej ważności
Streszczenie: Artykuł opisuje problem złożoności obliczeniowej na rzeczywistym przykładzie ze zmiennymi zależnymi o podobnej ważności, do rozwiązania którego zastosowano opracowany program komputerowy. Program bazuje na decyzyjnej wersji algorytmu Quine’a-McCluskeya minimalizacji wielowartościowych funkcji logicznych i oblicza rangę ważności parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych badanego układu. Ponadto program posiada możliwość zastosowania w obliczeniach zmiennej zastępczej, a także nałożenia zależności warunkowej. W badanym przypadku zastosowano obie metody, by uprościć proces obliczeniowy oraz otrzymać bardziej przystępne w analizie wyniki. Dane wykorzystane w artykule to wyniki badań występowania wybranych objawów choroby tarczycy.

ENG APPLICATION OF THE COMPUTATION OF PARAMETER IMPORTANCE RANK WITH FUNCTION SUBSTITUTE VARIABLE AND CONDITIONS TO A REAL EXAMINATION OF DEPENDET VARIABLES OF RELEVANT VARIABLES
Abstract: Synopsis: The paper describes the calculation complexity using a real life example with dependent variables with similar importance, for solving which was a computer programme developed. The programme is based on the decision version of the Quine’a-McCluskey algorithm for minimizing multivalued logic functions and calculating the importance rank of constructiv-exploitativ parameter of the researched system. Furthemore the programme has the ability to use a substitute variable during calculations, and to implement a condition dependency. In the researched instance both methods were implemented as to simplify the calculations and receive more accessible results for analysis. The data used in the example are the results of tests for chosen thyroid disease symptoms.

***

Robert Rossa
Elektrowibratory z silnikami synchronicznymi wzbudzanymi magnesami trwałymi przeznaczone do przemysłowych napędów elektrowibracyjnych
Streszczenie: W artykule przedstawiono konstrukcję obwodu elektromagnetycznego elektrowibratora wyposażonego w silnik synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi (PMSM). Elektrowibrator ten jest przeznaczony do zastosowania w przemysłowych napędach elektrowibracyjnych, zwłaszcza w napędach dwusilnikowych generujących drgania mechaniczne liniowe, sinusoidalnie zmienne. Wybrane parametry elektromechaniczne elektrowibratora z silnikiem PMSM porównano z parametrami odpowiedniego elektrowibratora tradycyjnego, wyposażonego w silnik indukcyjny klatkowy. Przedstawiono zalety wynikające z zastosowania elektrowibratorów z silnikami PMSM na tle dotychczasowych rozwiązań z silnikami indukcyjnymi.

ENG ELECTRIC VIBRATORS WITH PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTORS DEDICATED TO INDUSTRIAL ELECTRO-VIBRATING DRIVES
Abstract: In the paper a construction of electromagnetic circuit of electrovibrator equipped with permanent magnet synchronous motor (PMSM) is described. This electrovibrator is intended for use in the industrial vibrating motor drives, especially in dual-motor drives generating linear, sinusoidal mechanical vibrations. Selected electromechanical parameters of the electrovibrator with the PMSM motor are compared with the parameters of a similar traditional electrovibrator, equipped with a squirrel-cage induction motor. The advantages resulting from the use of electrovibrators with PMSM motors on the background of existing solutions with induction motors are presented.

***

Sławomir Szymaniec, Marek Kacperak
Utrzymanie ruchu w przemyśle. Wstęp
Obserwując życie gospodarcze w kraju, autorzy monografii nie dostrzegają wyraźnych znamion merytorycznego przygotowania przemysłu, energetyki ani usług do zaistnienia czwartej rewolucji przemysłowej.

***

Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski, Andrzej Czerepicki, Katarzyna Anna Marczuk
Pojazdy autonomiczne. Wstęp
Niewątpliwie rozważania należałoby zacząć od definicji – co rozumiemy przez pojęcie pojazdu autonomicznego? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta. W literaturze, w wielu rozważaniach naukowych istnieje bardzo dużo definicji tego pojęcia. Co więcej, problematyczne jest używanie go w odniesieniu do niektórych technologii kierowania pojazdami. Terminologia obecnie używana nie jest jednolita, np. pojazdy autonomiczne, pojazdy automatyczne, CAD, platooning, ADAS itp. Ujednoliceniu niektórych pojęć służy klasyfikacja SAE (Society of Automotive Engineers), choć i ona nie jest jednoznaczna (stopień autonomizacji podzielono na pięć poziomów).

***

Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski, Andrzej Czerepicki, Katarzyna Anna Marczuk
Wybrane systemy transportu autonomicznego. Systemy PRT. Systemy torowe i ich ewolucja
Trudno dzisiaj jednoznacznie powiedzieć, kto był prekursorem pojazdu autonomicznego. Niewątpliwie idea pojazdu poruszającego się samodzielnie od dawna nurtowała inżynierów, specjalistów transportu, a jej początki sięgają jeszcze czasów przed II wojną światową. W roku 1926 amerykańska firma Chandler Motor Car eksperymentowała z samochodem sterowanym pośrednio przez kierowcę siedzącego w podążającym za pojazdem samochodzie.

***

Andrzej Dębowski
Współczesny elektryczny napęd trakcyjny. Przykłady elektrycznych napędów trakcyjnych
Przez wiele lat elektrycznym silnikiem powszechnie stosowanym do napędu wszelkich pojazdów zasilanych energią elektryczną był komutatorowy szeregowy silnik prądu stałego (DC-SM, ang. direct-current series motor). Wyczerpujące informacje na temat jego budowy, a także równań matematycznych opisujących zachowanie się w stanach ustalonych i dynamicznych i wynikających z nich charakterystyk mechanicznych można znaleźć przede wszystkim w literaturze poświęconej zasadom budowy i eksploatacji klasycznego elektrycznego napędu trakcyjnego, jak, ale również w wielu książkach poświęconych maszynom i napędom elektrycznym, na przykład.
 

Reklama