Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 05/2022

Napędy i Sterowanie
numer 05/2022ROBOTY, APLIKACJE… POLARIS
Dziś odpowiedź na to pytanie jest już oczywista, gdyż o korzyściach wynikających z robotyzacji przemysłu nikogo nie trzeba już przekonywać. Z roku na rok wzrasta rola robotów w procesach automatyzacji oraz wyraźnie zauważalne jest coraz częstsze zastosowanie robotów w zupełnie nowych dziedzinach produkcyjnych. Wszyscy bowiem przyzwyczailiśmy się do robotów obecnych przede wszystkim w przemysłach motoryzacyjnym i elektronicznym.

***

Liderzy sektora innowacji pojawią się w Poznaniu
Kondycja polskiego przemysłu pozytywnie zaskakuje ekonomistów. To sektor wyjątkowo odporny na kryzys związany z obecną sytuacją na świecie. Nastroje branży przemysłowej widać także w przygotowaniach do Targów ITM INDUSTRY EUROPE. Kilkuset wystawców już potwierdziło swoją obecność. Wydarzenie będzie okazją do nawiązania bezpośrednich relacji z liderami rynku.

***

Mirosław Łukiewski
Niskostratne filtry harmonicznych ThdECOTM i sinusoidalne SinECOTM w układach napędowych
Zasilanie układów napędowych za pomocą przekształtników z modulacją impulsów wyjściowych PWM (Pulse Width Modulation) przy dużych częstotliwościach kluczowania, a tym samym dużych stromościach impulsów napięcia du/dt jest przyczyną występowania szeregu zjawisk pasożytniczych w silnikach. Napięcia i prądy łożyskowe, prądy doziemne i ekranowe, przepięcia na zaciskach silnika, wzrost strat i hałasu są zjawiskami, które wpływają na obniżenie trwałości oraz efektywności pracy silnika.

***

Partex: systemy oznaczeń w automatyce przemysłowej
Bez odpowiednich opisów trudno jest ustalić przeznaczenie poszczególnych przewodów nawet w prostej instalacji elektrycznej. Sytuacja komplikuje się, jeżeli mamy do czynienia np. z szafą sterowniczą czy aparatami w złożonych systemach automatyki przemysłowej. Wybór właściwego systemu identyfikacji komponentów staje się wówczas koniecznością. Możliwość stosowania oznaczeń razem z kablami i przewodami elektrycznymi, pneumatycznymi, aparaturą, przyciskami, sygnalizatorami stanowi nieocenioną pomoc w codziennym użytkowaniu.

***

Jeden system monitoringu wiele możliwości
Ze względu na rosnące ceny energii wzrasta dynamicznie zapotrzebowanie na stosowanie automatyki, systemów monitoringu energii i procesów przemysłowych.

***

Przekaźniki czasowe firmy CDC Elettromeccanica
W dzisiejszym artykule chcielibyśmy zaprezentować Państwu przekaźniki czasowe firmy CDC Elettromeccanica.

***

Hansford Sensors. Nowa seria iskrobezpiecznych akcelerometrów trójosiowych Premium
Hansford Sensors – globalny lider w monitorowaniu drgań – oferuje teraz nową serię iskrobezpiecznych akcelerometrów trójosiowych Premium. Czujniki typu HS-173I z wodo- i olejoodpornym kablem poliuretanowym (PUR) wyposażone są teraz w metalowy wąż ochronny.

***

Adam Owczarzy
Nowa seria silników przeciwwybuchowych ognioszczelnych (wg ATEX) w klasie sprawności IE3
Ogólnoświatowy trend ograniczania emisji szkodliwych gazów, będących skutkiem ubocznym procesów wytwarzania energii (np. z węgla), jest głównym bodźcem do poszukiwania nowych źródeł energii (m.in. źródła odnawialne) oraz ulepszania aktualnych urządzeń i procesów przemysłowych w celu ograniczenia zużycia produkowanej energii. Dodatkowym czynnikiem determinującym ww. działania jest znaczący wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w stosunku do możliwości wytwórczych.

***

Michał Przybylski
Wymagania i zalecenia instalacyjne zasilaczy UPS
Ze względu na coraz większą powszechność wykorzystywania przez nas urządzeń elektrycznych, elektronicznych i informatycznych współczesne społeczeństwa funkcjonalnie w pełni uzależniły się od dostaw energii elektrycznej. Najbardziej zalecanym sposobem zapewnienia poprawności i ciąg­łości zasilania urządzeń wrażliwych jest zastosowanie systemów zasilania gwarantowanego UPS. W wielu przypadkach układy te (zasilacze UPS) są bardzo ważnymi elementami systemu zasilania, umożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników, dlatego tak bardzo istotne jest, aby sama instalacja, jak również miejsce zainstalowania zasilaczy UPS były wykonane w sposób prawidłowy i zgodny z zaleceniami producenta.

***

Przełączniki Ethernet innowacją w dystrybucji danych w przemyśle
Rozwiązania IIoT na dobre zadomowiły się w przemyśle. Inteligentne czujniki pomagają optymalizować coraz więcej procesów, czuwają nad predykcyjnym utrzymaniem ruchu i generują oszczędności. Teraz połączenie czujników w sprawnie działający system jest łatwiejsze niż kiedykolwiek – z pomocą przychodzą przełączniki Ethernet do zastosowań obiektowych, których montaż jest prosty i nie wymaga budowy szaf sterowniczych.

***

John Leckfor
Jak zakres ugięcia sprężyn krążkowych wpływa na ich wydajność
Sprężyny krążkowe są podkładkami w kształcie stożka zaprojektowanymi tak, aby działały w przewidywalny i powtarzalny sposób. Można stosować je do przykładania obciążenia statycznego, gdy jest ono niemal stałe, lub w sytuacjach dynamicznych, gdy jest do nich wielokrotnie przykładane i usuwane. Zrozumienie, w jaki sposób charakterystyka obciążenia wpływa na ich działanie, jest kluczowe dla prawidłowego zaprojektowania systemu wykorzystującego sprężyny krążkowe.

***

Międzynarodowe wiodące Targi Inteligentnej Automatyki i Mechatroniki automatica
Nowości: nowe zagadnienia, nowe wyzwania, nowi wystawcy – to wszystko nas czeka na najbliższej edycji Targów automatica w Monachium.

***

Międzynarodowe Targi EXPO KATOWICE, 6–9 września 2022 r. Targi źródeł energii
Rośnie zainteresowanie Międzynarodowymi Targami EXPO KATOWICE – Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, jakie odbędą się w dniach od 6 do 9 września br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i na terenach sąsiadujących z katowickim „Spodkiem”. Współgospodarzem Targów jest miasto Katowice.

***

Marcin Barański
Możliwość wykorzystania SEM maszyny ze wzbudzeniem od magnesów trwałych do diagnostyki wibracyjnej
Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań pokazujące możliwość wykorzystania SEM maszyn z magnesami trwałymi do diagnostyki wibracyjnej. Przedstawiono właściwość polegającą na indukowaniu się składowej periodycznej SEM pod wpływem czynników zewnętrznych, np. drgań. Opisano wyniki testów przeprowadzonych na stole wibracyjnym. Przedstawiono przebiegi czasowe prędkości drgań, napięć indukowanych wraz z analizą częstotliwościową – zarówno dla maszyny będącej w spoczynku, jak również napędzanej. Przedstawiono częstotliwości odpowiadające konkretnym stanom niepożądanym w maszynie PM, które udało się do tej pory wyselekcjonować autorowi.

POSSIBILITY OF USING THE SEM OF PM MACHINE FOR VIBRATION DIAGNOSTICS
Abstract: The results of research which demonstrate the possibility of using SEM of machines with permanent magnets for vibration diagnostics. Specific structural properties of PM machines are used by this method – electromotive force (EMF) generated due to vibrations. The results of tests which were made with use of vibration table was described. The waveforms of vibration velocity, induced voltages and frequency analysis are presented - for both states: machine was at rested and driven. Frequencies corresponding to specific undesirable conditions accruing in the PM machine, which the author has been able to select so far, are presented.


***

Aleksander Hornik
Wyznaczanie rozkładów temperatury, gradientów temperatury oraz naprężeń termicznych w zaworze wylotowym pokrytym warstwą nagaru
Streszczenie: W artykule przedstawiono modelowanie obciążeń cieplnych w zaworze wylotowym pokrytym warstwą nagaru w początkowej fazie pracy doładowanego silnika z zapłonem samoczynnym. W obliczeniach wykorzystano dwustrefowy model procesu spalania [1], metodę elementów skończonych (MES). Modelowanie przeprowadzono przy użyciu warunków brzegowych III rodzaju. W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymano rozkłady temperatury, gradientów temperatury oraz naprężeń termicznych. Naprężenia te powodują wzrost mikropęknięć na powierzchni zaworu, które ostatecznie prowadzą do defektów materiału, uszkodzeń zaworu, a w konsekwencji nawet silnika.

Abstract: This paper presents the modelling of the heat loads in the exhaust valve with using the layer of carbon deposit in initial phase of work of the turbocharged Diesel engine. In calculations used the two-zone combustion model [1], finite elements method (FEM). Modelling was conducted by use of III kind of the boundary conditions. As a result of the calculations were obtained distributions of temperature, thermal gradients and thermal stresses. These stresses cause the growth of micro cracks in the area of the valve, which finally give occasion to the defect of material, the damage of the valve and engine failure.

***

Zbigniew Szulc, Marek Tarłowski
Poprawa efektywności energetycznej układów napędowych dużej mocy poprzez zastosowanie przemienników częstotliwości w energochłonnych zastosowaniach w przemyśle
W obecnej sytuacji gospodarki krajowej bardzo ważne jest zastosowanie rozwiązań technicznych pozwalających na oszczędność energii elektrycznej.
Efektywność energetyczną najprościej jest zdefiniować jako wynik działania obiektu wytwarzającego produkty w postaci towarów, usług, energii (cieplnej lub elektrycznej itp.), transportu (lub podobne) odniesiony do energii zużytej do tego działania. W niniejszym artykule jako obiekt wytwarzający rozpatrzony będzie elektryczny układ napędowy, a energią zużytą będzie energia elektryczna. W [1] podano, z jakimi wielkościami należy się liczyć, jeśli chodzi o zużycie energii elektrycznej głównie przez układy napędowe. Z tych danych wynika, że ok. 60% wytworzonej w Polsce energii elektrycznej stosowane jest w układach napędowych. W krajach bardziej rozwiniętych wielkość ta wynosi 70%.

***

Jakub Bernatt, Tadeusz Glinka, Artur Polak
Badanie drgań maszyn elektrycznych
Streszczenie: Drgania są opisywane przez: przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie. W maszynach elektrycznych drgania mierzone są w paśmie częstotliwości od kilku Hz do 1 kHz. W tym zakresie częstotliwości zaleca się mierzyć wartość skuteczną prędkości drgań. W artykule przedstawiono dwa przykłady niesymetrii osiowej obwodu magnetycznego silników elektrycznych i jej wpływ na prędkość drgań. Pierwszym z nich jest silnik indukcyjny pierścieniowy o mocy znamionowej  2500 kW i liczbie par biegunów p = 8, a drugi silnik synchroniczny o mocy znamionowej 13 750 kW i p = 2. Niesymetria osiowa pakietów blach stojana i rdzenia wirnika wpływa na prędkość drgań, w szczególności drgań osiowych węzła od strony przeciwnej do napędu AN-DE.

EXAMINATION OF VIBRATIONS OF ELECTRIC MACHINES
Abstract: The vibrations are described by: displacement, velocity and acceleration. In electric machines, vibrations are measured in the frequency range from a few Hz to 1 kHz. In this frequency range, it is recommended to measure the effective value of the vibration velocity. The article presents two examples of the axial asymmetry of the magnetic circuit of electric motors and its influence on the vibration velocity. The first case it is a ring induction motor with a rated power of 2500 kW and the number of pole pairs p = 8, and the second is a synchronous motor with a rated power of 13 750 kW and p = 2. The axial asymmetry of the stator and rotor core sheet packages affects the vibration velocity, in particular the axial vibrations of the node on the side opposite to the AN-DE drive.


***

Krzysztof Rejdych
Opracowanie oprogramowania systemu zarządzania projektami
Systemy wspomagające zarządzanie projektami stanowią w obecnych czasach ważną część infrastruktury w przedsiębiorstwach. Otaczająca nas rzeczywistość cechuje się szybko idącymi zmianami, wszechobecna informatyzacja pozwala na przyspieszenie procesu zmian. Obecne oprogramowanie na rynku IT przeznaczone do wspomagania zarządzania projektami jest w stanie zaoferować rozwiązania godne podziwu. Należałoby jednak zaznaczyć, że nie wszystkie należą do najtańszych. Niektóre z nich posiadają darmowy pakiet startowy, cechujący się posiadaniem limitu osób działających w projekcie. Inne zaś umożliwiają przetestowanie całej dostępnej funkcjonalności przy wykorzystaniu darmowej subskrypcji, jednak wiąże się to z okresowym dostępem, który wygasa po mniej więcej 2 tygodniach. Wtedy to pojawia się możliwość zrezygnowania z usługi lub możliwość zakupienia „pakietu” w celu dalszego korzystania.

***

Aleksander Nicał, Elżbieta Szmigiera, Kostiantyn Protchenko, Krzysztof Kaczorek
Wprowadzenie do technologii BIM
Dynamiczny rozwój rynku budowlanego na świecie w ciągu ostatnich lat jest przyczyną całkowitej przemiany przebiegu procesu inwestycyjno-budowlanego: od tradycyjnego modelu DBB (ang. Design-Bid-Build) – projektowania, wyboru wykonawcy i realizacji – do procesu IPD (ang. Integrated Project Delivery) – zintegrowanej realizacji inwestycji (często: zintegrowanego procesu inwestycyjnego lub zintegrowanej realizacji projektu). Przyczyną tej transformacji jest gwałtowny wzrost poziomu urbanizacji i gęstości zaludnienia, jak również rozwój technologii stosowanej w budownictwie, a tym samym większa złożoność konstrukcji oraz silniejsza presja redukcji czasu i kosztów [26]

Reklama