Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 12/2021

Napędy i Sterowanie
numer 12/2021Argumenty przemawiające za automatyzacją procesów produkcyjnych i przykłady jej realizacji
Jednym z kluczowych wyznaczników innowacyjności procesu produkcyjnego jest stopień jego automatyzacji. Więcej

***

Optymalizacja napędu przenośników z wykorzystaniem motoreduktorów Rossi
Firma Rossi już od blisko 70 lat dostarcza rozwiązania napędowe dla najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych. Oferta obejmuje bardzo szeroki asortyment przekładni, silników i motoreduktorów, zawarty w 17 katalogach produktowych. Więcej

***

Michał Przybylski
Poprawa jakości energii i eliminacja zaburzeń elektroenergetycznych
We wszelkich obszarach działalności człowieka wykorzystywane są powszechnie urządzenia elektryczne. Dla zapewnienia ich prawidłowej pracy niezbędne jest dostarczenie im energii elektrycznej o ściśle określonych parametrach. Więcej

***

Odpowiedni dobór suwnicy ABUS usprawnia procesy produkcji i obniża koszty budowy hali
Ruland Engineering & Consulting Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem międzynarodowym, działającym na globalnym rynku urządzeń przemysłu spożywczego od 27 lat. Jako firma inżynierska specjalizuje się w płynach, dostarczając nowoczesne rozwiązania dedykowane dla branży napojowej, sokowej oraz browarniczej. Więcej

***

Marcin Szewczyk
SANYU – falownik solarny / ładowarka SPV18 VPM off grid na działce rekreacyjnej i ROD
Ostatnie kilka lat wymusiło na nas bardziej elastyczne podejście do sfery wypoczynku i rekreacji. Pewne ograniczenia, które wydają się naturalnym następstwem życia w pandemii, narzucają poszukiwanie innych form wypoczynku. Więcej

***

Zastosowanie indukcyjnego przesyłu energii MOVITRANS® SEW-EURODRIVE w firmie DB Cargo Polska
Podczas modernizacji zakładu DB Cargo Polska w Rybniku wykorzystano innowacyjny system indukcyjnego przesyłu energii MOVITRANS® firmy SEW-EURODRIVE Polska. Został on zastosowany do zasilania automatycznego wózka transportowego, zaprojektowanego przez firmę Lean-Tech. Więcej

***

Dławikowe i transformatorowe rdzenie nanokrystaliczne
Nowoczesne elementy indukcyjne wytwarzane na potrzeby energoelektroniki budowane są w oparciu o niskostratne materiały nanokrystaliczne. Rdzenie z materiałów nanokrystalicznych dzięki wysokiej indukcji nasycenia stanowią doskonałe uzupełnienie rdzeni ferrytowych i proszkowych stosowanych w zakresie średnich częstotliwości. Technologia produkcji rdzeni nanokrystalicznych pozwala na wytwarzanie zarówno rdzeni transformatorowych, jak i rdzeni przecinanych, wieloszczelinowych, stosowanych w dławikach indukcyjnych. Więcej

***

Katarzyna Zając
Dni Otwarte firm: FANUC, LENZE, SCHUNK. Innowacje w zrobotyzowanej intralogistyce
Automatyka i robotyka przemysłowa należą do grona najszybciej rozwijających się działów techniki. Wraz z rozwojem oferty liderów tej branży rosną zarówno możliwości, jak i dostęp do innowacyjnych produktów. W Polsce oferują je m.in. firmy Lenze, FANUC i SCHUNK, które już po raz czwarty połączyły siły, by przybliżyć polskim firmom swoje najnowsze rozwiązania i innowacje technologiczne, a także by podzielić się doświadczeniem zdobytym podczas współpracy z klientami na międzynarodowym rynku.

***

ControlPlex® System CPC20. Inteligentna forma ochrony sieci 24 V DC
Inteligentny system ControlPlex® CPC20 chroni dystrybucję zasilania 24 V DC przed przeciążeniem i zwarciem. Podstawą jest modułowy system bazowy Modul 18plus. Wyłącznik elektroniczny ESX60D w sposób ciągły rejestruje m.in. prąd obciążenia i napięcie obciążenia systemu. Te zmierzone wartości są łączone przez kontroler magistrali CPC20 i przesyłane do podłączonych systemów sterowania. Więcej

***

BEDIA czujniki poziomu i temperatury do zastosowań w E-Mobility
Niezależnie od tego, czy są zasilane bateryjnie, z ogniwem paliwowym czy jako rozwiązanie hybrydowe: oferujemy odpowiednie czujniki poziomu i temperatury do monitorowanych mediów – oczywiście w sprawdzonej jakości BEDIA. Więcej

***

Falownik NORDAC PRO SK 500P z nowym zakresem mocy
Przetwornice częstotliwości do szaf rozdzielczych serii NORDAC PRO SK 500P są oparte na najnowszej technologii i są doskonale wyposażone do każdego zadania napędowego. Wkrótce na rynku pojawi się rozszerzenie mocy tej linii NORD do 22 kW. Więcej

***

Ryszard Klencz
55 lat rozwijania nowych technologii w KGHM ZANAM SA
Wywiad z Prezesem Zarządu Bernardem Cichockim.

***

Katarzyna Zając
Cyfryzacja polskich firm przemysłowych w dobie pandemii
Koniec roku za pasem, niebawem miną również dwa lata od wybuchu pandemii Covid-19. Odnośnie do tych kwestii, poprosiliśmy współpracujące z nami firmy by zechciały opowiedzieć Czytelnikom o wpływie pandemii na ich wyniki i organizację pracy, a także o planach na przyszłość oraz przedstawić ocenę kondycji sektora automatyki przemysłowej w odniesieniu do realizacji idei Przemysłu 4.0.

***

Arkadiusz Duda, Maciej Sułowicz, Jarosław Tulicki, Tomasz Węgiel, Marcin Iwiński
Nowoczesne uniwersalne zabezpieczenia cyfrowe wyposażone w algorytmy do diagnostyki stanu klatki silników indukcyjnych
Streszczenie: Zabezpieczenia cyfrowe dedykowane dla silników indukcyjnych mogą realizować różne i nawet bardzo złożone algorytmy ochrony silnika przed skutkami nieprzewidzianych zakłóceń jego bezawaryjnej pracy. Moc obliczeniowa aktualnie stosowanych cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych jest bardzo duża, a pamięci do składowania rejestrowanych informacji przez te urządzenia mogą być dowolnie rozszerzane. Pozwala to producentom zabezpieczeń poszerzyć w łatwy sposób ich funkcjonalności o nowe wybrane funkcje np. do diagnostyki stanu silnika. W artykule skupiono się nad opisem algorytmów do diagnostyki stanu klatki wirnika silników indukcyjnych podczas ustalonego stanu pracy i rozruchu zaimplementowanego w zabezpieczeniu cyfrowym silnika BEL_plus. Przedstawiono wyniki testów zabezpieczenia z zastosowanym algorytmem oraz propozycje wskaźnika diagnostycznego świadczącego o uszkodzeniu dla przykładowego silnika małej mocy z różnymi uszkodzeniami wirnika oraz wyniki testów dla silnika dużej mocy. Udowodniono, że zaproponowane algorytmy działają poprawnie i pozwalają na skuteczną ocenę stanu klatki nadzorowanych silników indukcyjnych.

ENG MODERN UNIVERSAL DIGITAL PROTECTIONS EQUIPPED WITH ALGORITHMS FOR DIAGNOSTICS OF THE CAGE CONDITION OF INDUCTION MOTORS
Abstract: Digital protections dedicated to induction motors can implement various, even very complex, algorithms to protect the motor against the effects of unforeseen disturbances in its failure-free operation. The computational power of the currently used digital protection devices is very high. Also, the recorded information storage space used by these devices can be freely extended. This allows security manufacturers to easily extend their functionality with new diagnostic functions. The article describes the algorithms for diagnostics of the rotor cage condition of induction motors during steady-state and start-up. The tests’ results of the implemented algorithms and diagnostic indicators of digital protection BEL_plus for a low-power motor with various rotor damage and test results for a high-power motor are presented. The algorithms work correctly and allows for an effective assessment of the condition of the monitored motors given that the required operating conditions are met.

***

Emil Król, Tomasz Wolnik
Silniki PMSM do zastosowań trakcyjnych – właściwości układu zasilania ograniczające parametry silnika
Streszczenie: W artykule przede wszystkim zwrócono uwagę na ograniczenia parametrów silnika trakcyjnego PMSM, jakie wprowadzają w układzie napędowym elementy układu zasilania. W szczególności dotyczy to wartości momentu i prędkości maksymalnej. Istnieją sytuacje, w których projektowany silnik trakcyjny mógłby osiągać lepsze parametry, jednakże w rzeczywistym układzie istnieją ograniczenia, np. prądowe i napięciowe po stronie zasilającej silnik, które je limitują. Dostępność rynkowa układów energoelektronicznych oraz baterii trakcyjnych jest ograniczona i nie można ich dobierać w sposób elastyczny. W efekcie albo silnik trakcyjny musi być przewymiarowany gabarytowo (w stosunku do obciążeń termicznych), albo przewymiarowane są elementy układu zasilania. W publikacji skupiono się głównie na silnikach synchronicznych (PMSM) z magnesami trwałymi oraz na wpływie ograniczeń falownika i akumulatora na charakterystyki mechaniczne napędu. Pokazano proces prawidłowego doboru parametrów falownika i akumulatora pojazdu oraz ich wpływ na kształtowanie charakterystyki mechanicznej napędu elektrycznego.

ENG PMSM MOTORS FOR TRACTION APPLICATIONS – LIMITATIONS OF THE POWER supply SYSTEM
Abstract: In this paper the main attention has been focused on the limitations of the PMSM traction motor parameters introduced in the power system by the power system elements. In particular, this concerns the values of torque and maximum speed. There are situations in which the designed traction motor could have better parameters, but in the real system there are limitations, e.g. current and voltage on the motor supply side, which limit them. The market availability of power electronics and traction batteries is limited and cannot be selected flexibly. As a result, either the traction motor must be oversized (in relation to the thermal loads) or the power system components are oversized. The publication focuses mainly on permanent magnet synchronous motors (PMSM) and the effect of inverter and battery limitations on the mechanical characteristics of the drive. The process of proper selection of inverter and vehicle battery parameters and their influence on shaping the mechanical characteristics of the electric drive is shown.

***

Piotr Szewczyk, Andrzej Łebkowski
Układ napędowy dla pojazdów dostawczych i specjalistycznych jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku elektromobilnego
Streszczenie: Dynamiczny rozwój rynku pojazdów elektrycznych spowodowany wprowadzeniem ograniczeń legislacyjnych, związanych z ograniczeniem emisji spalin generowanej przez układy napędowe stosowane w pojazdach, przyczynia się do rozwoju nowych technologii układów napędowych. Przedsięwzięcia podejmowane przez Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. wpisują się w założenia tej polityki, dzięki czemu firma opracowała i skonstruowała systemy i urządzenia elektrotechniczne, jakie mogą znaleźć zastosowanie w bezemisyjnych elektrycznych układach napędowych pojazdów. W publikacji przedstawiono elektryczny system napędowy, jaki może być zastosowany w pojazdach osobowych, dostawczych oraz specjalistycznych, który został opracowany na bazie własnych rozwiązań technologicznych firmy AREX Sp. z o.o. Zaprezentowano podstawowe parametry elementów elektrycznego systemu napędowego dedykowanego pojazdom samochodowym, takie jak: magazyny energii elektrycznej wraz z układami nadzorującymi ich pracę i zapewniającymi dopływ energii; falowniki; silniki; a także urządzenia wspomagające pracę systemu sterowania napędem. Przedstawiono analizy uzyskanych wyników badań trakcyjnych i laboratoryjnych opracowanego elektrycznego układu napędowego.

ENG INNOVATIVE POWERTRAIN FOR DELIVERY AND SPECIAL VEHICLES AS A SOLUTION FOR ELECTROMOBILITY MARKET
Abstract: Dynamic development of the electric vehicle market, caused by the introduction of legislative restrictions related to the reduction of exhaust emissions generated by the propulsion systems used in vehicles, contributes to the development of new propulsion system technologies. Projects realized by Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o., are in line with this policy requirements, and the company has developed and constructed electrotechnical systems and devices that can be used in zero-emission electric vehicle powertrain systems. This publication presents proprietary technological solutions developed by AREX Sp. z o.o., an electric drive system that can be used in passenger, delivery and specialist vehicles. The basic parameters of the major components of the EV are presented, such as energy storage system with advanced power management system supervising its operation and ensuring energy supply; inverters; motors; as well as devices supporting the drive control system. The analysis of obtained results of traction and laboratory tests, developed electric drive system is presented.   

***

Paweł Lasek, Rafał Setlak, Wojciech Zieleźny, Szymon Kupczak
Elektryczna lokomotywa akumulatorowa „Electra” ze zmiennym rozstawem kół
Streszczenie: W artykule przedstawiony został model symulacyjny elektrycznej lokomotywy górnicizej zasilanej z zasobnika akumulatorowego. Opisane zostały modele matematyczne podzespołów pojazdu szynowego, w tym model silnika elektrycznego, akumulatorów kwasowo-ołowiowych, uproszczony model przyczepności oraz oporów toczenia. Pokazano wybrane wyniki symulacji zachowania się układu napędowego zasilanego z akumulatorów w różnych stanach pracy w prostym cyklu jezdnym.

ENG „ELECTRA” – THE ELECTRIC BATTERY LOCOMOTIVE  WITH VARIABLE TRACK WIDTH
Abstract: The following paper presents a simulation model of a electric battery locomotive dedicated for mining. The mathematical models of a rail vehicle has been shown, with a analytical models describing an electric motor drivetrain, including battery system, traction and rolling losses. A set of key data for design and validation has been obtained in a simple drive cycle.

***

Agnieszka Choroszucho, Mateusz Sumorek, Jakub Żukowski, Kornelia Konopka
Numeryczna analiza wpływu konstrukcji budowlanej na wartości pola elektrycznego
Streszczenie: W artykule został przedstawiony wpływ konstrukcji budowlanej zawierającej zbrojenie na rozkład pola elektrycznego. Konstrukcja złożona była ze ścian i różnych wariantów konstrukcji słupa (także uwzględniających zbrojenie). Artykuł zawiera analizę wpływu zbrojenia na propagację fali elektromagnetycznej w typowych pomieszczeniach budowlanych. Do analizy zastosowano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD) (z bezpośrednim całkowaniem równań Maxwella). Szczegółowa ocena wpływu materiałów budowlanych, takich jak beton, beton komórkowy (gazobeton) czy żelbet, może stanowić źródło do oceny problemów związanych z zanikami sygnału w celu zapewnienia niezakłóconej transmisji danych (m.in. w przypadku komunikacji bezprzewodowej, która jest obecna w inteligentnych budynkach).

ENG The numerical analysis of the influence of the building construction on the values of electric field
Abstract: The article presents the impact of a building structure on the distribution of the electric field. The structure was composed of walls and various variants of the column structure (also taking into account the reinforcement). The article contains an analysis of the influence of reinforcement on the propagation of an electromagnetic wave in typical building rooms. The finite differences in the time domain (FDTD) method (with direct integration of Maxwell’s equations) was used for the analysis. Detailed assessment of the impact of building materials such as concrete, aerated concrete (aerated concrete) or reinforced concrete can be a source for assessing problems related to signal fading in order to ensure uninterrupted data transmission (e.g. in the case of wireless communication, which is present in intelligent buildings).

***

Andrzej Sikora, Roksana Słowik
Inteligentny system kontroli i zabezpieczenia domu
Streszczenie: W pracy przedstawiona została propozycja systemu IoT, którego celem jest ochrona domu przed zniszczeniami wynikającymi z ewentualnych awarii instalacji wodnej oraz wystąpienia ekstremalnych warunków atmosferycznych. W ramach systemu stworzona została infrastruktura elektroniczna oraz system informatyczny bazujący na metodach sztucznej inteligencji. Infrastruktura elektroniczna została  zbudowana w oparciu o istniejące moduły platformy Arduino oraz Raspberry Pi.

ENG Abstract: The paper presents a proposal of an IoT system. The main goal is to protect the house against damage resulting from possible failures of the water installation and the occurrence of extreme weather conditions. As part of the system, an electronic infrastructure and an information system based on artificial intelligence methods have been created. The electronic infrastructure was built on the basis of the existing modules of the Arduino and Raspberry Pi platforms.

Reklama