Pokaż menu

Archiwum

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Archiwum - numer 1/2018

Napędy i Sterowanie
numer 1/2018


Jarosław Pawełek, Dominik Turczyński
Serwonapędy Estun – nowości i przykładowa aplikacja
Początki firmy Estun sięgają roku 1994. Od tego czasu nieustannie się ona rozwija, kładąc nacisk na niezawodność i innowacyjność. Centrala firmy, zatrudniająca obecnie 700 osób, skupia swoje działanie na produkcji serwonapędów AC, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie. W 2011 roku firma Multiprojekt została autoryzowanym przedstawicielem tej marki.

***

Podstawa Twojego sukcesu. Wykorzystać każdą okazję
Producenci maszyn przywiązują dużą wagę do opłacalności. Presja wzrasta, gdy w grę wchodzą koszty, a rozwiązania instalacyjne muszą być zaprojektowane tak, by oszczędzać pieniądze firm. W Murrelektronik znamy na to wiele sposobów. Chcemy dzielić się tą wiedzą! Zyskują na tym nasi klienci i ich klienci. To dlatego, że dobre instalacje dają więcej – przynoszą korzyści również po uruchomieniu.

***

NORD przeciera nowe szlaki – szkolenie z wiedzy o napędach dla uczniów technikum
Uczniowie z Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych z Zielonej Góry uczestniczyli w całodniowym szkoleniu z zakresu techniki napędowej, przeprowadzonym w Zakładach Produkcyjnych Nord Napędy w Nowej Soli.

***

Rozwiązania napędów dla sortowni paczek – płynna realizacja procesu i szybka wysyłka
Niezawodne, solidne, działające w sieci i inteligentne – rozwiązania napędów dla sortowni paczek zgodne ze standardem Industry 4.0, dostarczane przez firmę NORD.

***

Reiner Busse, Dariusz Chiliński
Kompaktowe bloki złączy do podłączenia silnika. Technologia Push-in pozwala na zaoszczędzenie miejsca
Oszczędność miejsca z jednej strony, przejrzystość i funkcjonalność z drugiej – takie są dziś wymagania w celu zapewnienia efektywnej produkcji szaf sterowniczych. Mając to na uwadze, coraz więcej złączek opracowuje się dla coraz bardziej wyspecjalizowanych zastosowań. Weźmy na przykład dwa nowe złącza silnikowe firmy Phoenix Contact, oferujące użytkownikom liczne korzyści.

***

Największe silniki w historii Grupy Cantoni
W roku 2017 Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT SA należący do Grupy Cantoni, w ramach realizacji jednego projektu wyprodukował łącznie 6 sztuk wysoko sprawnych silników trójfazowych średniego napięcia, przeznaczonych do pracy w nowo budowanym bloku energetycznym jednej z polskich elektrowni

***

KOMEKO 2018
19. Konferencja Naukowo-Techniczna
19–21 marca 2018 r. – Szczyrk – Hotel „Klimczok”

***

Jerzy Sobczak, Marcin Szewczyk
SANYU zmienia się dla Was
Chcieliśmy Państwa poinformować, że z początkiem nowego roku 2018 firma SANYU Sobczak Sp. j. z siedzibą w Chorzowie wprowadziła istotne zmiany na witrynie internetowej sanyu.eu poświęconej przemiennikom częstotliwości oraz softstartom.

***

INDUSTRYmeeting 2018 – innowacje przemysłowe zagoszczą w Expo Silesia
Targi Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting, organizowane w dniach 20–21 lutego 2018 roku, to nowa odsłona targów przemysłowych organizowanych na wiosnę w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia.

***

O bezpieczeństwie przemysłowym na Safety Automation
Blisko 120 osób uczestniczyło w konferencji Safety Automation, która odbyła się w dniach 12–13.12.2017 r. w Kielcach. Partnerem Merytorycznym wydarzenia było Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Przemysłowego Klub Paragraf 34, a Partnerem Technologicznym była firma Siemens.

***

Sieciowy system informacji wizualnej dla firm
Technologia Internetu Rzeczy IOT umożliwia stworzenie systemu wyświetlaczy, który pozwala z dowolnego komputera w sieci LAN wysyłać komunikaty przy użyciu wyłącznie przeglądarki internetowej. Osobny serwer i dodatkowe oprogramowanie nie są potrzebne.

***

Targi branżowych specjalistów – podsumowanie EUROTOOL®
Co stanowi o sile Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL®? Międzynarodowy skład Wystawców, nowoczesna przestrzeń wystawiennicza, branżowi Zwiedzający, bogata oferta firm z Polski i zagranicy, bardzo dogodna lokalizacja czy magia miasta, w którym robienie interesów to czysta przyjemność? Ilu Wystawców/Zwiedzających – tyle opinii. Każdy zwraca uwagę na nieco inny z wyżej wymienionych walorów Targów, ale wszyscy zgodnie oceniają: na sukces 22. edycji złożył się po trosze każdy z nich.

***

Najnowsze rozwiązania w zakresie sprzętu elektrycznego, automatyki i systemów zabezpieczeń po raz 16. w Warszawie!. XVI Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2018
Warszawa, 31 stycznia – 2 lutego, EXPO XXI

***

WARSAW INDUSTRY WEEK – podsumowanie II edycji
Od 14 do 16 listopada 2017 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie odbywały się Targi Warsaw Industry Week. Nadszedł czas podsumowania.

***

Anna Szymczak
Dotacje na badania, wdrożenia i inwestycje
Pomimo faktu, że dotacje dla przedsiębiorców są udzielne od wielu już lat, niektórzy nadal mają problem z wychwyceniem różnic pomiędzy głównymi rodzajami programów pomocowych związanych z rozwojem firm i innowacjami.

***

Andrzej Wieczorek
Analiza warunków smarowania przekładni zębatych do napędu górniczych przenośników taśmowych
Streszczenie: W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki obliczeń względnej grubości filmu olejowego λ przeprowadzonych dla typowej walcowej przekładni zębatej stosowanej w górniczych przenośnikach transportowych. Obliczenia wartości tego parametru dokonano z wykorzystaniem metodyki zgodnej z normą ISO/TR 15144-1:2014 (E). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że eksploatacja rozpatrywanych przekładni odbywa się w warunkach smarowania granicznego i istotny wpływ na te warunki ma chropowatość powierzchni. W pracy zaproponowano także metody poprawy warunków smarowania przekładni oparte o nowoczesne technologie obróbki wykańczającej powierzchni kół zębatych.

ENG Abstract: This paper presents the results of calculating the relative thickness of the oil film λ carried out for a typical cylindrical gearbox used in transport conveyors. Calculations of this parameter were made using the ISO/TR 15144-1: 2014 (E) methodology. As a result of the analysis, it was found that the operation of the gear under consideration is unfavorable in the lubrication conditions and the surface roughness has a significant influence on these conditions. The methods of improving gear lubrication conditions have been proposed in the paper, based on modern technologies of surface finishing of gears.

***

Alfred Carbogno, Michał Stawowiak, Tomasz Jasiński
Problematyka górniczego wyciągu szybowego szybu 2.1 zakładu górniczego LW „Bogdanka” SA
Streszczenie: w referacie przedstawiono krajowy górniczy wyciąg szybowy kopalni węgla kamiennego, w którym zastosowano skipy o największej ładowności 40 Mg zarówno w kraju, jak i Europie. Podano charakterystykę szybu i górniczego wyciągu szybowego szybu 2.1 zakładu górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA. Szerzej przedstawiono konstrukcję skipów, ich elementów składowych oraz zastosowane materiały wraz z opisami zbiorników odmiarowych i wyładowczych skipów. Przedstawiono konstrukcje zastosowanych lin nośnych i wyrównawczych oraz ich zawieszeń.

ENG Abstract: the paper presents a national mining shaft lift for coal mines, in which skips with the highest capacity of 40 Mg were used, both in Poland and in Europe. Characteristics of shaft and mining shaft hoist of shaft 2.1 of the mining plant Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA. The structure of skipas, their components and the materials used, together with descriptions of skips’ skip and skip tanks, are presented in more detail. The construction of used load-bearing and compensating ropes as well as their suspensions are presented.

***

Marek Płachno
Doświadczenia poznawcze wynikające z diagnostycznych badań naprężeń doznawanych przez cięgła nośne skipów górniczych o dużej ładowności
Streszczenie: Przedstawiono doświadczenia poznawcze uzyskane z diagnostycznych badań [1] naprężeń w cięgłach nośnych ośmiu skipów górniczych, których cięgła nośne doznały uszkodzeń zmęczeniowych po wykonaniu przez skipy wielokrotnie mniejszej liczby cykli transportowych w szybie, niż zaplanowano. Pomiary naprężeń w zakresie badań [1] wykonano równocześnie dwoma metodami, tj. tradycyjną metodą tensometryczną [15] oraz nową metodą dynamiczną [11]. Przedstawiono rezultaty fizycznej weryfikacji uzyskanych wyników pomiarów, która była konieczna, bo te wyniki znacząco wykroczyły poza dotychczas opublikowane poglądy na temat badanych naprężeń.

ENG Abstract: This article presents cognitive experience gained from diagnostic measurements [1] of stresses in carrying pull rods of eight mining skip hoists which carrying pull rods had fatigue failures. These failures happened after that hoist skips operated many times less amount of transport cycles in shaft than there was planned. The tests covered stress measurements which were conducted in two ways simultaneously id est. traditional extensometer method [15] and new dynamic method [11]. This article presents the results of physical verification of findings of the measurements. This verification was necessary because of the results exceeded significantly beyond so far published opinions about tested stresses.

***

Stanisław Wolny, Filip Matachowski
Analiza naprężeń w przekrojach poprzecznych segmentowych kolan stopowych rurociągów stosowanych w technologiach górniczych
Streszczenie: Podstawowym parametrem niezbędnym w trakcie projektowania konstrukcji są wartości obciążeń działających na jej poszczególne elementy. W artykule podjęto próbę określenia wartości obciążeń dla konstrukcji segmentowego kolana stopowego wykorzystywanego w technologiach górniczych, pochodzących od ciśnienia przepływającej przezeń cieczy, dla poszczególnych przekrojów kolana. Zaproponowano też metodę wymiarowania grubości ścian kolana, pierścieni łączących oraz spoin z warunku bezpieczeństwa. Obliczenia analityczne zweryfikowano obliczeniami numerycznymi MES.

ENG Stress analysis of crossections of pipeline supporting sectional elbows applied in mining technologies
Abstract: The basic parameters necessary for the design of a structure are the values of the loads acting on its individual elements. This article attempts to determine the value of these loads for the construction of supporting sectional elbows used in mining technologies derived from the fluid pressure passing through for the individual sections of the elbow. Also proposed method of dimensioning the thickness of the elbow walls, connecting rings and welds from the safety condition. Analytical calculations were verified by numerical FEM calculations.

***

Łukasz Bołoz
Pomiar parametrów wiertarki hydraulicznej i procesu wiercenia obrotowego
Streszczenie: Stosowane obecnie w górnictwie ręczne wiertarki obrotowe mogą być zasilane energią elektryczną, pneumatyczną lub hydrauliczną. Ze względu na duży moment obrotowy oraz mały wskaźnik masy do momentu obrotowego wiertarki hydrauliczne sprawdzają się znakomicie w wielu zastosowaniach. W artykule przedstawiono stanowisko do pomiaru parametrów procesu wiercenia wiertarką hydrauliczną z silnikiem satelitowym. Stanowisko umożliwia pomiar ciśnienia na zasilaniu i spływie do 40 MPa, bezpośredni pomiar momentu obrotowego do 175 Nm, prędkości obrotowej do 250 obr./s, jak również mechanicznej prędkości wiercenia do 5 m/s. Konstrukcja stanowiska umożliwia zadawanie siły docisku do 1600 N i wykonywanie otworów o długości do 410 mm. Po zastosowaniu odpowiedniego kołnierza możliwe jest przeprowadzenie badań innych obrotowych wiertarek hydraulicznych o parametrach zgodnych z parametrami stanowiska.

ENG Measurement of hydraulic drill and rotary drilling parameters
Abstract: Rotary drills currently used in mining can be powered by electric, pneumatic or hydraulic power. Due to high torque and a small mass to torque indicator, hydraulic drills perform well in many applications. The article presents the stand for measuring the parameters of drilling process with the use of hydraulic drilling machine with satellite motor. The stand enables measurement of power and flow pressures up to 40 MPa, direct torque measurement up to 175 Nm, rotational speed up to 250 rps, as well as mechanical drilling speed up to 5 m/s. The construction of the stand allows the force to be applied to 1600 N and the drilling of holes up to 410 mm. After using the appropriate flange it is possible to conduct tests of other rotary hydraulic drills with parameters consistent with the parameters of the stand.

***

Antoni Skoć, Maciej Kwaśny
Wpływ sposobu smarowania na międzyzębne siły dynamiczne w przekładni zębatej stożkowej
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, mających na celu ocenę wpływu sposobu smarowania na międzyzębne obciążenie dynamiczne w przekładni zębatej stożkowej. Przedstawiono także typowe sposoby smarowania przekładni zębatych oraz w oparciu o pomiary tensometryczne i drganiowe określono znaczenie tychże sposobów na współczynnik sił dynamicznych w zazębieniu przekładni. Rozważano przypadki, gdy przekładnia była smarowana przez zanurzenie oraz natrysk oleju w strefę kontaktu zębów.

ENG Influence of the method of lubrication on inter-tooth dynamic loads in conical gear
Abstract: The paper presents the results of experimental research aimed at assessing the influence of the method of lubrication on inter-tooth dynamic loads in conical gear. Typical methods of gear lubrication are also described. Then, based on strain and vibration measurements, the significance of these methods was determined for the dynamic force coefficient in the gear. Considered cases when the gear was lubricated by immersion and sprayed oil into the tooth contact zone.

***

Jarosław Molenda
Rola procesów tribochemicznych w kształtowaniu właściwości przeciwzużyciowych środków smarowych
Streszczenie: Celem artykułu było omówienie procesów tribochemicznych, zachodzących podczas tarcia z udziałem wybranych komponentów środków smarowych, które w zasadniczy sposób decydują o przebiegu tarcia, a w konsekwencji o jego podstawowych skutkach, którymi są opory ruchu i zużycie materiałowe. Na podstawie doniesień literaturowych przedstawiono ogólną charakterystykę procesów tribochemicznych, związanych z generowaniem triboplazmy oraz emisją egzoelektronów, fotonów lub wolnych rodników i innych cząstek obdarzonych ładunkiem. Emitowanie tego typu aktywnych cząstek elementarnych inicjuje szereg reakcji tribochemicznych z udziałem komponentów środka smarowego, których produktami są m.in. związki organiczne, powstałe w wyniku konwersji strukturalnej zastosowanych dodatków uszlachetniających. Na podstawie wyników badań spektralnych przeprowadzonych przez autora artykułu wykazano w zdeponowanych produktach m.in. obecność związków o strukturze karboksylanów żelaza oraz związków cyklicznych, np. kompleksowych związków żelaza. Tym samym podczas tarcia przebiegają reakcje tribooksydacji wiązania nienasyconego oraz tlenoorganicznych grup funkcyjnych, a następnie tworzą się połączenia pomiędzy powstałymi grupami karboksylowymi i żelazem pochodzącym z materiału konstrukcyjnego węzła.

ENG THE ROLE OF TRIBOCHEMICAL PROCESSES IN FORMATION ANTIWEAR PROPERTIES OF LUBRICANTS
Abstract: The aim of this work was the examination of tribochemical processes associated with shearing in the presence of complex lubricants. Additives used for lubricant production affect the resistance to motion an the resulting material wear. On the basis of literature reports, this paper presets the general characteristics of tribochemical processes related to the generation of triboplasma and the emission of exoelectrons, photons or free radicals as well as other charged particles. The emission of this type elemental particles initiates a series of tribochemical reactions involving the lubricant ingredient, whose products include organic compounds resulting from structural conversion of the additives. On the basis of spectral analyses, the author indicated the deposited products, among others, the presence of iron carboxylate and cyclic derivatives, e.g. complex iron compounds. Thus, during the friction, tribo-oxidation conversions of the unsaturated bonds and organo-oxygenated functional groups lead to the formation of derivatives of iron, released from the material.

***

Kazimierz Lebecki
Palność olejów i smarów
Streszczenie: Oleje i smary, jako substancje organiczne, w określonych warunkach reagują z tlenem atmosferycznym, stwarzając zagrożenie pożarem, a nawet wybuchem. Zjawiska takie są rzadkie, ale należy przestrzegać pewnych elementarnych reguł bezpieczeństwa. Artykuł przedstawia:
  • ogólne pojęcia palności i wybuchowości par cieczy wraz z opisem parametrów je charakteryzujących;
  • miejsce olejów w klasyfikacji pożarów (klasa F);
  • opisy zaistniałych pożarów.

ENG Abstract: Oils and lubricants, being organic substances react with oxygen giving fire or even explosion in the determined circumstances. Paper presents:
  • general notions of flammability and explosibility of liquid’s vapors with their characterizing parameters;
  • place of oils and fats in the fire classification (F class);
  • description of fire events involving oil and fats.

***

Marian A. Partyka, Alfred Paszek
Analiza porównawcza funkcjonalności przedsiębiorstw według Katalogu Branżowego – Napędy i Sterowanie w latach 2016–2017
Streszczenie: W artykule zamieszczono wyniki analizy porównawczej funkcjonalności polskich przedsiębiorstw działających na rynku techniki w latach 2016 i 2017. Skupiono się na ofercie wybranych firm w szerokim zakresie zastosowań m.in. w hydraulice, pneumatyce, napędach i automatyce. Wykonana analiza porównawcza uwzględnia ilościowe i jakościowe aspekty, wynikające ze zgromadzonych danych. Opracowanie przedstawia dynamikę zmian w danym okresie czasu oraz wnioski z przeprowadzonych badań.

ENG COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FUNCTIONALITY OF FIRMS ACCORDING TO THE BRANCH CATALOGUE „NAPĘDY I STEROWANIE” („DRIVES AND CONTROL”) FROM THE YEARS 2016 AND 2017
Abstract: This article presents a description and comparison analysis of businesses that are present in the Polish market of hydraulics, pneumatics and propulsion among others. This elaboration contains descriptions of existing change dynamics in the discussed industry sectors as well as a picture of Polish firms and enterprises in the global market of the analyzed branch. The fluctuation of existing Polish businesses in technic market in the years 2016 and 2017 are described.

 

Reklama